Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JABŁONKA
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat: nowotarski
sekretariat@jablonka.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
Województwo: małopolskie
Miasto: Jabłonka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka Ul. Olejarska i Zacisze
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka Ul. Olejarska i Zacisze"
2. Zakres robót będzie obejmował planowane obecnie następujące inwestycje: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka Ul. Olejarska i Zacisze".
3. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in:
1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami - pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
- stwierdzenia gotowości do odbioru;
- dokonywanie odbioru częściowego, końcowego robót;
- przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru;
- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przekładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
- sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót, merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy Robót Budowlanych, akceptacji płatności przysługujących Wykonawcy Robót Budowlanych i kontroli dokumentów rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umową;
- niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;
- sprawdzanie rozwiązań zamiennych;
- koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia
- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta;
- występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;
- potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
- bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy;
- bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac, występujących problemach, sposobach ich załatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,
- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz całego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi Umowami zadania;
- rozstrzygania sporów i określania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do eksploatacji;
- każdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego
- Wykonawca zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych
- zapewnienie kontroli nad Wykonawcą Robót Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w jego otoczeniu,
- informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
- sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej,
- jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót Budowlanych, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych robót Wykonawcy Robót Budowlanych,
- w uzasadnionych przypadkach - przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sporządzanie kosztorysów na te roboty
- w razie konieczności Wykonawca zabezpieczy nadzór w podzakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robót. Wykonawca za działania i (lub) zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne.
- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiającego, zobowiązany będzie również do dokonywania sprawdzania poprawności sporządzonych dokumentacji projektowych pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, zgodności z obowiązującymi przepisami, kompletności opracowania, realności wykonania.
- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiającego, zobowiązany będzie Weryfikacja merytoryczna kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
- Pełnienie funkcji nadzoru obejmuje również okresy rękojmi i gwarancji dla wykonywanych i nadzorowanych robót w latach objętych zamówieniem.
4. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym:
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2) Wymagana obecność Inspektora Nadzoru na budowie minimum 1 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów. Każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu.
3) w przypadku konieczności odbioru robót zanikających Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do ich odbioru po zgłoszeniu przez kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do obecności przy każdym odbiorze robót.
5. Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na każde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od wezwania.
6. Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godz.ch pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.
7. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego SWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.
10. Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania jw. regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 poz. 138 z późń. zm.) a także szczególne wymagania określone w projekcie umowy.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/ pod numerem referencyjnym: RINT.271.1.46.2023
12. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00408273, RINT.271.1.52.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawca odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu następujących narzędzi: przy użyciu portalu
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka oraz poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl lub zpubliczne@jablonka.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego").
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z ww. instrukcją i postępować ws zasad
w niej wskazanych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Rozdziale 20 i 24 SWZ .
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w formie
elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Jabłonka, Ul. 3 - go
Maja 1, 34 - 480 Jabłonka;
o Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jabłonka kontakt: e-mail: iod@jablonka.pl, telefon 18/2611100;
o dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji nr RINT.271.1.52.2023 ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka Ul. Olejarska i Zacisze"." Podstawę prawna przetwarzania
danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydanych na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
o odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
o dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy
złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
o Wykonawca posiada:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Wykonawcy:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
o przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-29 11:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RINT.271.1.52.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ul. Olejarska i Zacisze"
2. Zakres robót będzie obejmował planowane obecnie następujące inwestycje: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn ,,Budowa sieci napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ul. Olejarska i Zacisze".
3. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in:
1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami - pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
- stwierdzenia gotowości do odbioru;
- dokonywanie odbioru częściowego, końcowego robót;
- przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru;
- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przekładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
- sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót, merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy Robót Budowlanych, akceptacji płatności przysługujących Wykonawcy Robót Budowlanych i kontroli dokumentów rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umową;
- niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;
- sprawdzanie rozwiązań zamiennych;
- koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia
- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta;
- występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;
- potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
- bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy;
- bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac, występujących problemach, sposobach ich załatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,
- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz całego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi Umowami zadania;
- rozstrzygania sporów i określania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do eksploatacji;
- każdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego
- Wykonawca zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych
- zapewnienie kontroli nad Wykonawcą Robót Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w jego otoczeniu,
- informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
- sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej,
- jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót Budowlanych, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych robót Wykonawcy Robót Budowlanych,
- w uzasadnionych przypadkach - przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sporządzanie kosztorysów na te roboty
- w razie konieczności Wykonawca zabezpieczy nadzór w podzakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robót. Wykonawca za działania i (lub) zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne.
- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiającego, zobowiązany będzie również do dokonywania sprawdzania poprawności sporządzonych dokumentacji projektowych pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, zgodności z obowiązującymi przepisami, kompletności opracowania, realności wykonania.
- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiającego, zobowiązany będzie Weryfikacja merytoryczna kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
- Pełnienie funkcji nadzoru obejmuje również okresy rękojmi i gwarancji dla wykonywanych i nadzorowanych robót w latach objętych zamówieniem.
4. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym:
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2) Wymagana obecność Inspektora Nadzoru na budowie minimum 1 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów. Każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu.
3) w przypadku konieczności odbioru robót zanikających Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do ich odbioru po zgłoszeniu przez kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do obecności przy każdym odbiorze robót.
5. Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na każde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wezwania.
6. Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.
7. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego SWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.
10. Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania jw. regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 poz. 138 z późń. zm.) a także szczególne wymagania określone w projekcie umowy.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/ pod numerem referencyjnym: RINT.271.1.46.2023
12. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) Kryterium ,,cena oferty brutto" (Kc) - 60 pkt
b) Kryterium ,,doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję inspektora nadzoru -" (Kd) - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję inspektora nadzoru (Kd
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6 (Rozdział 14 SWZ) i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie przewidzianym przez zamawiającego w niniejszej SWZ (Rozdział 15 SWZ),oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835),
którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem poniżej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
da. co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia - uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) - do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z ograniczeniami lub bez ograniczeń.
db. że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub kierował robotami budowlanymi w branży elektrycznej w zakresie budowy, przebudowy w zakresie wykonania budowy oświetlenia ulicznego.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że kierował, nadzorował przynajmniej 1 robotą budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu zlecającego oraz załączy dowody dotyczące kierowanych lub nadzorowanych robót budowlanych.
Przez roboty tożsame z przedmiotem zamówienia rozumie się wykonane kierowanie, nadzorowanie robót budowlanych, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu przedmiotowi zamówienia.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
a. przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie samodzielnie, lub
c. w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub stanowić ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
3) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5) Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
6) Warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 108 i 109
ustawy Pzp), zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. (art. 274
ust. 1 ustawy Pzp):
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego,
poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
którym mowa w Rozdziale 16 ust.3 pkt 1) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
Rozdziale 16 ust. 3 SWZ, w § 4 ust. 1 Rozp., o których mowa w art. 128 ust. 6 ustawy lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
(...) CIĄG DALSZY zawierają zapisy Rozdziału 17 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
a/ braku podstaw wykluczenia;
b/ spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
1.2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu. (art. 273 ust. 1 ustawy Pzp)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
A: Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3.1 OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ
- załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 14 ust. 1 i Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3.2 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka
cywilna itp.)
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z
wykonawców występujących wspólnie.
3.4 PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy b) w przypadku podmiotów występujących
wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie
2 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika stanowi załącznik nr 5 do SWZ) musi zawierać w
szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu
złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z
ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie
Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do
reprezentowania wykonawców w chwili udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lubinformacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ
zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
Pełnomocnika tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą
dotyczyć w szczególności następujących przypadków: podstawy do zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 7 do
SWZ (projekcie umowy) - ze względu na ograniczenia w ilości znaków nie ma możliwości wskazania wszystkich zmian
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) Kryterium ,,cena oferty brutto" (Kc) - 60 pkt
b) Kryterium ,,doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję inspektora nadzoru -" (Kd) - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję inspektora nadzoru (Kd
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.