Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Lelkowie Referat rozwoju gospodarczego
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo
powiat: braniewski
tel. 55 244 81 28, fax. 55 244 81 83
zamowienia@uglelkowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lelkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 55 244 81 28, f
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lelkowo na ,,Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konserwatorskiej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja oraz konserwacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec" realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zakresie:
1) branży konstrukcyjno-budowlana- wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. posiadającym uprawnienia budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2) branży elektrycznej- wymagane są uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
3) branży konserwatorskiej- wymagane są uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach, zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie z zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja oraz konserwacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2. Inspektorzy pełnić będą nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2.
3. Zakres prac podlegający nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są w programie funkcjonalno-użytkowym dostępnymi na stronie: https://biplelkowo.wamiia.mazury.pl/
4. Do zakresu zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało m.in.:
1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Lelkowo,
2) sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach:
a) zastosowanie rozważań zamiennych,
b) braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
7) kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót,
8) monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy,
9) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
10) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót oraz kosztorysów,
11) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
12) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
13) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
14) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,
15) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
16) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
17) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
18) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
19) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
20) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
21) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu,
22) weryfikacja i sprawdzenie sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych,
23) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
24) zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,
25) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
26) poświadczenie terminu zakończenia robót,
27) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego
5. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
6. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i udziału w naradach koordynacyjnych przypadających w dni robocze w godz.ch pracy Urzędu.
7. Inspektor nadzoru winien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikające z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz.1117) za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- ubezpieczenie wino być złożone do zamawiającego na etapie wyboru oferty, jednakże przed dniem podpisaniem umowy
Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji zadania Wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja oraz konserwacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec począwszy od dnia podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz osunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
2. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub brakiem zaakceptowania Inspektora przez WUOZ
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji.

Dokument nr: RG.271.17.2023

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@uglelkowo.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 29.09.2023 r. o godz. 11: 00.

Wymagania:
§4.
Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
1) W zakresie potencjału osobowego
Wykonawca w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego będzie posiadał w swoim zespole
a) Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej (zgodnie z ustawą z unia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
b) Inspektora nadzoru konserwatorskiego - osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studnia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zgodnie z art. 37a przedmiotowej ustawy) łub w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa powyżej, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.
c) Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
2) W zakresie doświadczenia
a) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykaże, że sprawował przynajmniej 2 nadzory inwestorskie nad pracami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, o wartości minimum 500 000 zł brutto każde zamówienie
b) Inspektor nadzoru konserwatorskiego wykaże, że sprawował przynajmniej 2 nadzory inwestorskie nad pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, o wartości minimum 500 000 zł brutto każde zamówienie
Wykonawcy do swojej oferty załączy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia ( Załącznik nr 5) oraz oświadczenia (załącznik nr 3 i 4) i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
1) przypadku inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia budowlane, referencje
2) w przypadku inspektora nadzoru konserwatorskiego - dyplom ukończenia studiów, referencje lub inne dokumenty o których mowa w § 4.
3) w przypadku inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia budowlane
2. Udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.
§5.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
§6.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 4
2. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę całościową lub na wybraną cześć
3. Każdy Wykonawca może złożyć 1 ofertę.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
§7.
§8.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto oraz ceny brutto.
4. Cena nie będzie podlegała waloryzacji.
§9.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Kryterium: cena - znaczenie 100%
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
3. Sposób oceny oferty - Zamawiający będzie oceniał ofertę na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w ust. 4 poniżej, odpowiednich cen przedstawionych w ofertach przez Wykonawcę. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu ofertowym.
4. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:
PK=[CN/CR]xl00
PK - ilość punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
§10.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lelkowie, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dot. ,,Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja oraz konserwacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec"
dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin wewnętrzny";
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Wiesławę Bronacką, tel. 55 244 81 28
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@uglelkowo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.