Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Ogrodowa 1
64-700 Czarnków
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
477717100, faks 672553420
kppspczarnkow@psp.wlkp.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/821853
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czarnków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 477717100, faks 6725
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - I etap
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji
projektowej i dokumentu Pozwolenia na budowę.W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.:
1) prace rozbiórkowe,
2) prace ogólnobudowlane,
3) instalacje sanitarne,
4) instalacje elektryczne,
5) prace w zakresie nawierzchni dróg.

CPV: 45000000-7, 45111200-0,45332200-5,45231300-8,45332300-6,45331100-7,45331210-1,45262300-4,45262310-7,45320000-6

Dokument nr: 2023/BZP 00408159, PT.2370.5.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce
,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików
dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem
minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. Za datę
przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim
kroku
i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie Zakupowej, tj.:
o stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
o komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
o zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
o włączona obsługa JavaScript,
o zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf. Za datę przekazania składanych
dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz
przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiad6omości plików
lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie (64-700
Czarnków, Ul. Ogrodowa 1, tel.: +48 47 77 17 100, fax: +48 66 244 34 20, e mail: kppspczarnkow@psp.wlkp.pl);
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
http://www.psp.wlkp.pl/iod/
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 p.z.p.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/821853
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_czarnkow

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 07.11.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. a mianowicie:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie,
Nr rachunku: 94 8951 0009 0000 1368 2000 0030, podając w tytule przelewu: ,,WADIUM dla zamówienia pn.: ,,Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - I etap". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium
wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i
powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Czarnkowie,
ul. Ogrodowa 1 , 64-700 Czarnków
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.5.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji
projektowej i dokumentu Pozwolenia na budowę.W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.:
1) prace rozbiórkowe,
2) prace ogólnobudowlane,
3) instalacje sanitarne,
4) instalacje elektryczne,
5) prace w zakresie nawierzchni dróg.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 - Roboty malarskie
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
37535291-3 - Ścianki do wspinania
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi 2 000 000,00 (dwa miliony złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał minimum jedną robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000 zł (trzy miliony
złotych) polegającą na: budowie/przebudowie/rozbudowie/nadbudowie lub remoncie obiektu zaliczanego do jednej z
wymienionych kategorii: IX-XII; XIV-XVI (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane).
Wykonawca potwierdzi powyższe w wykazie wykonanych robót budowlanych, ich wartość, datę, miejsca wykonania i
podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga !:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości
przez Wykonawcę
(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu robót budowlanych wg załącznika nr 6 do SWZ.
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wyżej wymienione osoby muszą legitymować się uprawnieniami wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej
w szczególności na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78);
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019
r. poz. 1117.), - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych;
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz robót budowlanych, o których mowa w II.7.4) lit. a) (Zał. nr 6 do SWZ);
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w II.7.4) lit. c) (Zał. nr 7 do SWZ);
3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w punkcie II.7.3) lit. a) SWZ;
4. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Na sumę
określoną w punkcie II.7.3) lit. b) SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 07.11.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. a mianowicie:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie,
Nr rachunku: 94 8951 0009 0000 1368 2000 0030, podając w tytule przelewu: ,,WADIUM dla zamówienia pn.: ,,Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - I etap". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium
wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i
powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Czarnkowie,
ul. Ogrodowa 1 , 64-700 Czarnków
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/ roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg zał. nr 5 do SWZ
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określono w §13 projektu umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.