Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Usługa - pełnienie funkcji kierownika projektu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa - pełnienie funkcji kierownika projektu

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta
Nowodworskiego 9-13
89-500 Tuchola
powiat: tucholski
Tel. 523348661
m.klosowski@ttuchola.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Tuchola
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 523348661
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - pełnienie funkcji kierownika projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Leśnictwo" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (dalej KPO) - czyli wsparcia z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. -Dz.U. UE L 57 z 18.02.2021 r.), zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Celem głównym projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży leśnej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny leśnictwa do 30.06.2026 i przeszkolenie 410 uczestników, w tym 115 uczniów, 250 osób dorosłych, 45 nauczycieli kształcenia zawodowego do 30.06.2026.
2. Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi nie mniej niż 50 godzin zegarowych miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy, z czego co najmniej 20 godzin w miesiącu przepracowanych w siedzibie Zamawiającego. Minimalna łączna liczba godzin zegarowych 1800.
W sytuacjach kryzysowych wykonawca zobowiązany będzie do osobistego stawiennictwa w danym dniu na każde zgłoszenie realizatora projektu (w czasie nie dłuższym niż 2 godz. zegarowe od zgłoszenia) w jego siedzibie, celem niezwłocznego rozwiązania problemów związanych z realizacją projektu.
5. Usługa będzie obejmowała w szczególności:
a. zarządzanie projektem zgodnie m.in. z:
- umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BC11), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)",
- wnioskiem o objęcie wsparciem w ramach konkursu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BC11), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)",
- regulaminem konkursu "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BC11), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVes)",
- wytycznymi i zaleceniami, opracowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucję Koordynującą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności), Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucję Odpowiedzialną za Inwestycję) oraz Jednostkę Wspierającą tj. Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i innymi wymogami dotyczącymi przygotowania i realizacji projektu, które wynikają z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
b. prowadzenie sprawozdań projektu w części merytorycznej, sporządzanie wspólnie ze Specjalistą ds. rozliczeń wniosków o płatność na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,
c. zarządzanie działaniami projektu (w ramach projektu planowane są m.in. następujące działania: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności: m.in. modernizacja obiektu, roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych; Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności: m. in. współpraca z kadrą merytoryczną Dyrektorem BCU, Koordynatorem ds. współpracy, Specjalistą ds. organizacyjnych BCU, Specjalistą ds. szkoleń BCU, Koordynatorem ds. rozwoju BCU, Specjalistą ds. rozwoju kwalifikacji, Radą BCU, doradztwo zawodowe, stworzenie strony internetowej BCU, organizacja branżowego konkursu umiejętności, uzyskanie wpisu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, organizacja szkoleń tematycznych dla co najmniej 410 osób, turnusy kształcenia młodocianych, organizacja noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń),
d. zarządzanie ryzykiem i harmonogramem projektu,
e. utrzymywanie stałych kontaktów z Liderem tj. Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta i partnerem projektu tj. Polskim Związkiem Pracodawców Leśnych oraz informowaniu na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, w tym organizowanie i udział w spotkaniach zespołu projektowego (co najmniej 1 raz w miesiącu i comiesięczne raportowanie Zamawiającemu o zgodności realizowanych działań według planu, harmonogramu i budżetu) oraz spotkaniach Grupy Sterującej (co najmniej 1 raz na kwartał),
f. aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach związanych z bieżącym administrowaniem, planowaniem, monitoringiem i nadzorowaniem działań przewidzianych w projekcie,
g. współpracę z FRSE, w tym m.in. zgłaszanie do FRSE wszelkich zmian w realizacji i w budżecie,
h. monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia wskaźników produktu (Liczba utworzonej infrastruktury Branżowych Centrów Umiejętności - rozumiany jako zakończenie prac budowlanych i odbiór budynku - wartość wskaźnika 1; Liczba osób objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia -wartość wskaźnika 410); wskaźników rezultatu (Liczba w pełni funkcjonujących Branżowych Centrów Umiejętności - rozumiane jako wpis do systemu oświaty - wartość wskaźnika 1, Liczba osób, które nabyły umiejętności i kwalifikacje - rozumiane jako uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia - wartość wskaźnika 390, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego - wartość wskaźnika 42),
i. monitorowanie postępu finansowego w poszczególnych okresach, podejmowaniu wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji,
j. przygotowanie projektu do kontroli, poza dokumentacją księgową, na podstawie listy dokumentów przesłanych wcześniej przez instytucję uprawnioną do kontroli,
k. przekazanie wskazówek co do promocji projektu zgodnie z planem komunikacji oraz wytycznymi dot. oznakowania projektów,
I. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji wytworzonej w trakcie obsługi projektu i związanej z realizacją projektu po końcowym rozliczeniu projektu,
m. pełnienie funkcji kierownika projektu do czasu zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność oraz sprawozdania końcowego, w rym składanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień koniecznych do zamknięcia i rozliczenia projektu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji zamówienia, w tym prowadzenia dokumentacji i przekazania jej Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mail informacji o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na prawidłowość wykonania zamówienia, w szczególności o nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji zamówienia, a także o wszelkich innych kwestiach, które mogą zagrozić realizacji zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania osób i podmiotów, z którymi współpracuje o finansowaniu zamówienia z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF).
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju poprzez: oszczędność energii elektrycznej np. unikanie pozostawiania urządzeń w funkcji stand by, segregację odpadów; wydruk materiałów dwustronnie, w kolorze tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, jako domyślne wskazane jest ustawienie drukowania w skali szarości; wyłączanie świateł w pomieszczeniach nieużywanych.

Składanie ofert:
3. Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta drogą elektroniczną na adres: m.klosowski@ttuchola.pl w terminie do dnia 25.09.2023r do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2026 r. zgodnie z zakresem określonym poniżej, w punkcie pkt 5, z zastrzeżeniem, że w ramach wypłaconego do dnia 30.06.2026 r. wynagrodzenia
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu realizacji projektu, ale nie dłużej niż do 30.06.2027 r., do wykonania czynności określonych poniżej, w pkt 5, lit. m.
4. Miejsce wykonania zamówienia: w zależności od potrzeb -- w siedzibie Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta (siedziba biura projektu: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta, Nowodworskiego 9-13, 89 - 500 Tuchola) lub zdalnie.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i podstawy do udzjelenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
t.j.)
Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia.
Godziny pracy 07:00- 15:00
Wymagania wobec Wykonawcy
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą:
a. wykształcenie wyższe magisterskie,
b. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w zarządzaniu i/lub koordynowaniu i/lub kierowaniu minimum 1 projektem unijnymi lub więcej (projekty rozpoczęte
i zakończone w ww. okresie ostatnich 5 lat), których łączna wartość ogólna wynosi min. 7 mln zł z
obszaru edukacji zawodowej (przez projekt z obszaru edukacji zawodowej należy rozumieć projekt skierowany do uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe tj. technika, szkoły branżowe, szkoły policealne, lub zespoły ww. szkół) dotyczący nabywania kwalifikacji lub kompetencji przez uczniów lub słuchaczy, lub podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, c. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i/lub koordynowaniu i/lub kierowaniu projektami unijnymi w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w tym zakresie może legitymować się własną wiedzą i doświadczeniem, wykształceniem jak również wiedzą i doświadczeniem, wykształceniem osób/podmiotów, które razem z nim będą realizowały zamówienie. W każdym przypadku za prawidłową realizację zamówienia odpowiada Wykonawca.
2. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert realizował jako Lider lub Partner lub Podwykonawca minimum 1 projekt unijny lub więcej (projekty zakończone), których łączna wartość ogólna wynosi min. 7 mln zł z obszaru edukacji zawodowej (przez projekt z obszaru edukacji zawodowej należy rozumieć projekt skierowany do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe tj. technika, szkoły branżowe, szkoły policealne, lub zespoły ww. szkół) dotyczący nabywania kwalifikacji lub kompetencji przez uczniów lub słuchaczy, skierowany do młodzieży lub osób dorosłych lub podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.
3. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że posiada minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości 200 000,00 zł za rok 2022.
4. Wykonawca powinien posiadać wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). - nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
5. W sytuacjach kryzysowych Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego stawiennictwa w danym dniu na każde zgłoszenie realizatora projektu (w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia) w jego siedzibie, celem niezwłocznego rozwiązania problemów związanych z realizacją projektu, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Sposób przygotowania i złożenia informacji
1. Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN - polskich złotych);
2. Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniósłby Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu zamówienia;

Kontakt:
Dane biura projektu/dane do kontaktu Zamawiającego:
Adres do korespondencji Nowodworskiego 9-13, 89 - 500 Tuchola
E-mail k.sikorska@tltuchola.pl
Tel. 523348661
Godziny pracy 07:00- 15:00
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Karolina Sikorska
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Karolina Sikorska, adres email: k.sikorska@ttuchola.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.