Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie 5-cio letniego przeglądu dróg publicznych i wewnętrznych objazdem wideo oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie 5-cio letniego przeglądu dróg publicznych i wewnętrznych objazdem wideo oraz aktualizacji ewidencji dróg i zasilenie bazy danych Systemu eDIOM

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
bmusiol@mzdim.bytom.pl
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,140313,ef7d827aa13f6bcd2dbd07089ac1c996.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie 5-cio letniego przeglądu dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie MZDiM objazdem wideo oraz aktualizacji ewidencji dróg i zasilenie bazy danych Systemu eDIOM
Przedmiot zamówienia:
pn.,,Wykonanie
5-cio letniego przeglądu dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w
zarządzie MZDiM objazdem wideo oraz aktualizacji ewidencji dróg i zasilenie
bazy danych Systemu eDIOM."
I.
Nazwa i adres Odbiorcy
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom
tel. 32 39 69 726
www.mzdim.bytom.pl
e-mail:zamowienia@mzdim.bytom.pl
II.
Tryb udzielenia
zamówienia
Konkurs ofert - zgodnie z § 7 ust. 1 pkt
2 IV Rozdziału Regulaminu udzielenia zamówień publicznych wprowadzonego
Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia zamówień
publicznych, w związku z tym,
że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł, tym samym
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy.
III.
Postępowanie
wraz z wymaganymi dokumentami dostępne jest na Platformie Zakupowej:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,140313,ef7d827aa13f6bcd2dbd07089ac1c996.html
IV.
Opis przedmiotu
zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 wykonanie
fotorejestracji fotometrycznej pasa drogowego dróg publicznych
oraz wewnętrznych na terenie Gminy Bytom (drogi o kategorii: krajowej,
wojewódzkiej, powiatowej, gminnej oraz wewnętrznych znajdujących się w
zarządzie Zamawiającego) wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia polegającej na sekwencyjnym zapisie korytarza danej
drogi (co 5 m pokonywanego dystansu jest wykonywane zdjęcie) z co najmniej 3
kamer o rozdzielczości minimum 1600x1200 (przód, strona lewa i prawa) w formacie
*.jpg,
1.2 uaktualnienie
ewidencji dróg, dla dróg zewidencjonowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów
w Bytomiu prowadzonej w bazie danych systemu eDIOM , które zostały przebudowane.
Szczegółowy wykaz dróg do uaktualnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
opisu przedmiotu zamówienia
1.3 wykonanie
przeglądu okresowego 5-cio letniego stanu technicznego dróg publicznych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Bytom (drogi
o kategorii: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej oraz wewnętrznych
znajdujących się w zarządzie Zamawiającego) wskazanych w załączniku nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia przy metodą wyczerpującą wymagania
dot. przeglądu okresowego 5- letniego stanu technicznego dróg.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi Załącznik nr 3, Załącznik nr 3a, Załącznik nr 3b, Załącznik nr 3c,
Załącznik 3d, Załącznik nr 3e.
3.
Wykonawca
zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami i normami.
4.
Wykonawca
bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie
prowadzonych prac.
5.
Wykonawca
gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
6.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
7.
Pozycja
główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
71356100-9
usługi kontroli technicznej
V.
Termin wykonania
zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie do 50 dni od zawarcia umowy.
VI.
Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.
Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunków
udziału w postępowaniu.
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się Wykonawcę
w przypadkach o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
a. wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik
nr 1 do ogłoszenia
b. wypełnione Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik
nr 1a do Ogłoszenia
c. odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania
się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami :
1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków
komunikacji elektronicznej:
a. Platformy do obsługi postępowań przetargowych,
dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma
Logintrade S.A. W przypadku pytań dot. korzystania
z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt.
w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
b. poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2.
Rejestracja i korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3.
Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 15.00:
- Bożena Musioł -Dział Zamówień Publicznych
w sprawach formalno-prawnych, e-mail: zamowienia@mzdim.bytom.pl.
4.
W
korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.
IX.
Opis
sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta
powinna być sporządzone w języku
polskim.
2. W
celu złożenia oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub
złożyć ofertę bez zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem
instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
3. Wszystkie
skany oświadczeń i załączników winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę
tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez pełnomocnika
posiadającego odpowiednie umocowanie bądź podpisane elektronicznie.
4. Przez
poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i
opieczętowane przez Wykonawcę, opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".
5. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.
6.
Pełna
oferta powinna składać się z:
1)
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu dostępnego
na platformie zakupowej,
2)
Oświadczenie
Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1a do Ogłoszenia
3)
pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy
w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z
mocy prawa,
4)
odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.,
X.
Miejsce
oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy przesłać
drogą elektroniczną na platformie
zakupowej do dnia28 września2023r.
do godz.10.00.
2.
Do upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca
może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy
uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie,
o którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na zasadach, na jakich składana jest
oferta, z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".
3.
Do upływu terminu wyznaczonego
na składanie ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania złożonej oferty.
XI.
Opis
sposobu obliczenia ceny.
1.
Wykonawca winien
skalkulować cenę ofertową netto oraz cenę ofertową brutto z uwzględnieniem
obowiązującego podatku VAT.
2.
Zamawiający
przyjmuje stawkę VAT 23%.
3.
Wynagrodzenie
płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.
W każdej z
zaoferowanych cen winny być uwzględnione wszystkie koszty (np. koszt robocizny,
koszt energii elektrycznej / paliwa netto urządzeń, koszty materiałów, koszty
dostawy).
5.
Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury
wyłącznie za dostarczony towar Zamawiający
zwraca uwagę, że koszty robocizny przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być
niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2020 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
6.
Cena oferty
powinna być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że podano tam cyfry
"00".
7.
Zgodnie z art.
225 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Dostawca, składając ofertę, informuje Odbiorcę, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę pracy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
8.
Zaoferowana
przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji
zamówienia.
9.
W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek
rachunkowych Zamawiający poprawi je stosując zasady arytmetyki tj. przyjmując
za prawidłową wartość netto podaną w ofercie.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający
będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni
oferty wg następującego kryterium, w
następujący sposób:
1) kryterium ceny - waga 100 %
Zamawiający oceni
w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto,
wg następującego wzoru:
Cn
X = ---------- x 100,00 pkt
Cb
gdzie:
X - ilość punktów
przyznana danej ofercie w kryterium ceny,
Cn - najniższa
łączna cena ofertowa brutto,
Cb - badana łączna
cena ofertowa brutto,
przy obliczeniu punktacji ofert Zamawiający zastosuje
zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający oceni
oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,
która uzyska najwyższą łączną punktację.
XIII. Aukcja elektroniczna.
1.
W celu ulepszenia treści oferty Zamawiający po
złożeniu ofert przewiduje możliwość dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2.
Aukcja elektroniczna może być drugim etapem po
złożeniu oferty przez Wykonawcę. Aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie
nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów
ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3.
Aukcja jest przeprowadzana przy użyciu Platformy
zakupowej, która umożliwia klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej
oceny, po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaną wagą.
4.
Wszelkie niezbędne informacje zostaną określone w
zaproszeniu do aukcji skierowanej do Wykonawców
tj.: rodzaju przeprowadzanej aukcji, minimalnych wartościach postąpień, terminie
otwarcia i zamknięcia aukcji.
5.
Zamawiający może zrezygnować z możliwości przeprowadzenia
aukcji.
6.
Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w
kwotach brutto.
7.
Do aukcji zaproszonych zostanie nie mniej niż 2 Wykonawców,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tj. podlegające ocenie) i
przedstawiają najniższe ceny ofertowe.
8.
Wykonawcy licytują łączną kwotę brutto. Wykonawca,
którego oferta po zakończeniu licytacji zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu formularza cenowego ze
stawkami jednostkowymi dostosowanymi do wylicytowanej łącznej kwoty brutto
najpóźniej przed wyznaczonym terminem na zawarcia umowy. Ceny jednostkowe netto
nie mogą być wyższe niż w pierwotnym Formularzu
9.
W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający
może przeprowadzić negocjacje z danym Wykonawcą.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający zamieszcza na
platformie zakupowej. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2.
Umowa zostanie zawarta
do łącznej ceny ofertowej brutto.
3.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przekazania Zamawiającemu informacji
dotyczących:
1)
przekazania danych osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
2)
przekazania danych
osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię
i nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku osób fizycznych działających
osobiście lub wspólników spółki cywilnej: adres zamieszkania oraz PESEL, umowę
spółki cywilnej, umowę konsorcjum.
XV. Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór
Umowy stanowiący Załącznik nr2
2.
Do umowy stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego.
XVI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1.
Administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z siedzibą przy Ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora.
2.
Inspektorem
ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest
Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail : iod@mzdim.bytom.pl
3.
Dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku
dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy,
także w celu związanym z realizacja zamówienia);
4.
Zamawiającymi
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp;
5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7.
Obowiązek podania
przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
8.
W odniesieniu do
danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
9.
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10.
Wykonawcy nie
przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
-
na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVII. Niżej wymienione
załączniki do informacji stanowią jej treść:
1.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty
2.
Załącznik nr 1a do ogłoszenia -Oświadczenie Wykonawcy
3.
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowy
4.
Załącznik
nr 3do
ogłoszenia -Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia
5.
Załącznik
nr 3a do ogłoszenia - Wykaz dróg do fotorejestracji oraz wykonania przeglądu
5-cio letniego
6.
Załącznik
nr 3b do ogłoszenia - Wykaz dróg do uaktualnienia ewidencji
7.
Załącznik
nr 3c do ogłoszenia - Instrukcja modułu wymiany danych eDIOM - struktura danych
8.
Załącznik
nr 3d do ogłoszenia - Instrukcja modułu wymiany danych eDIOM - wytyczne
9.
Załącznik
nr 3e do ogłoszenia - Instrukcja modułu wymiany danych eDIOM - import zdjęć
Pytania do postępowania "Wykonanie 5-cio letniego przeglądu dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie MZDiM objazdem wideo oraz aktualizacji ewidencji dróg i zasilenie bazy danych Systemu eDIOM. "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dokument nr: Z102/54094, 60.DTIR.2621.U.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,140313,ef7d827aa13f6bcd2dbd07089ac1c996.html
Ofertę należy przesłać
drogą elektroniczną na platformie
zakupowej do dnia 28 września 2023r.

do godz.10.00.

Uwagi:
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Bożena Musioł
tel:
e-mail: bmusiol@mzdim.bytom.pl
Wykonanie 5-cio letniego przeglądu dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie MZDiM objazdem wideo oraz aktualizacji ewidencji dróg i zasilenie bazy danych Systemu eDIOM.Osoba kontaktowa:
Bożena Musioł
tel:
e-mail: bmusiol@mzdim.bytom.pl
.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.