Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli biurowych i wypoczynkowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli biurowych i wypoczynkowych

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Śniadeckich
00-656 Warszawa
powiat: Warszawa
22 5228 114
przetargi@impan.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 22 5228 114
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli biurowych i wypoczynkowych na potrzeby Instytutu Matematycznego PAN z podziałem na zadania
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1: DOSTAWA mebli biurowych i wypoczynkowych na potrzeby Oddziału IM PAN w Krakowie.
Zadanie 2: DOSTAWA mebli biurowych i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz recepcji IM PAN w Warszawie.
Zadanie 3: DOSTAWA mebli biurowych i wyposażenia pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego w Bedlewie.

CPV: 39130000-2, 39143000-6, 39156000-0

Dokument nr: 2023/BZP 00408204, IMPAN-000243

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.impan.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.impan.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego, która stanowi stronę internetową prowadzonego postępowania i na której będą udostępniane wszelkie informacje, dokumenty i wyjaśnienia związane z postępowaniem. Komunikacja odbywa się z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
12.2. Platforma Zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą i dostępna jest pod adresem
www.impan.eb2b.com.pl.
12.3. Proces rejestracji został opisany na Platformie Zakupowej Zamawiającego - link: www.impan.eb2b.com.pl/contractor-registration. Informacje tam zawarte stanowią dokument zamówienia.
12.4. Platformę Zakupową Zamawiającego przyjmuje się jako jedyne narzędzie do komunikacji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy komunikacji, niż opisana w niniejszym punkcie.
12.5. Ofertę wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, w ten sposób, że w zakładce "Załączniki" składa (załącza) wymagane dokumenty w formie elektronicznej, tj. opatrzone, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Platforma Zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do elektronicznej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą i dostępna jest pod adresem www.impan.eb2b.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem rejestru RIN-III-19/98, NIP: 525-000-88-67; Regon: 000325860;
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk: bzdziarski@impan.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przez ten okres;
b) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
c) realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przez ten okres;
d) po zakończeniu realizacji umowy przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
a) odbiorcom danych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
b) dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator,
w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
d) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-29 12:00
Miejsce składania ofert: www.impan.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.