Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2023-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
sekretariat@wachock.pl
https://wachock.ezamawiajacy.pl/pn/wachock/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.: 504/2, 491/2 w Marcinkowie oraz oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.: 504/2, 491/2 w Marcinkowie" cz. I.
Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
o budowę linii kablowej doziemnej kablem typu YAKXS 4 x 25 mm2, o długości ok. 290 m,
o montaż słupów aluminiowych z fundamentem B 60 - 11 szt.,
o montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 26 W - 11 szt.,
Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym.
Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
o budowę linii kablowej doziemnej kablem typu YAKXS 4 x 25 mm2, o długości ok. 380 m,
o montaż słupów aluminiowych z fundamentem F150 - 9 szt.,
o montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 44 W - 12 szt.,
o oprawy oświetleniowe muszą mieć zainstalowane urządzenia umożliwiające indywidualne zdalne sterowanie w ramach systemu City Touch, licencja wykupiona przez Wykonawcę na okres gwarancji.
o uruchomienie oświetlenia wprowadzenie do zdalnego systemu sterowania w porozumieniu z administratorem systemu,
o usunięcie zarośli,
o przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, humusowanie, obsianie trawą,
o obsługę geodezyjną bieżącą,
o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 4 egzemplarze uzgodnione w Ośrodku dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach,
o wszelkie uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku- Kamiennej oraz innym gestorami sieci leżą po stronie Wykonawcy,
o szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi,
o Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść uwagi przed rozpoczęciem robót,
o Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
UWAGA
Należy stosować oprawy o mocach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia a nie projektem budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

CPV: 45231400-9, 45232200-4, 45122000-8

Dokument nr: 2023/BZP 00409014, BGK.271.9.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wachock.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wachock.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ilekroć w dalszej części Specyfikacji
Warunków Zamówienia jest mowa o: ,,Platformie zakupowej" - należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert,
oświadczeń, zwane dalej ,,Platformą lub systemem".4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji - elektronicznie na adres
email:
sekretariat@wachock.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wachock.ezamawiajacy.pl w
zakładce ,,Korespondencja".Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się", Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2
dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Zamawiający, zgodnie z §
3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
Włączona obsługa JavaScript'
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF, Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww.
Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm. ), dalej "ustawą Pzp";
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wachock.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://wachock.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30

Wymagania:
Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2400,00 zł. (słownie dwa tysiące czterysta i 00/100 złotych). Więcej informacji rozdział XXII SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.9.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.: 504/2, 491/2 w Marcinkowie" cz. I.
Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
o budowę linii kablowej doziemnej kablem typu YAKXS 4 x 25 mm2, o długości ok. 290 m,
o montaż słupów aluminiowych z fundamentem B 60 - 11 szt.,
o montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 26 W - 11 szt.,
Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym.
Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
o budowę linii kablowej doziemnej kablem typu YAKXS 4 x 25 mm2, o długości ok. 380 m,
o montaż słupów aluminiowych z fundamentem F150 - 9 szt.,
o montaż opraw oświetleniowych LED o mocy 44 W - 12 szt.,
o oprawy oświetleniowe muszą mieć zainstalowane urządzenia umożliwiające indywidualne zdalne sterowanie w ramach systemu City Touch, licencja wykupiona przez Wykonawcę na okres gwarancji.
o uruchomienie oświetlenia wprowadzenie do zdalnego systemu sterowania w porozumieniu z administratorem systemu,
o usunięcie zarośli,
o przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, humusowanie, obsianie trawą,
o obsługę geodezyjną bieżącą,
o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 4 egzemplarze uzgodnione w Ośrodku dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach,
o wszelkie uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku- Kamiennej oraz innym gestorami sieci leżą po stronie Wykonawcy,
o szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi,
o Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść uwagi przed rozpoczęciem robót,
o Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
UWAGA
Należy stosować oprawy o mocach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia a nie projektem budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45122000-8 - Próbne wykopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według SWZ rozdz. XII
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancj i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 109 ust.1 pkt. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
a) wymagane jest wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV o min. wartości 80000,00 zł każda - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne, dysponującą aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestru do ewidencji.
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 8 do SWZ - załączyć na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp.
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub ust. 4 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w art. 108. ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt. 4 ustawy Pzp (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - załącznik nr 12 do SWZ,
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, załącznik nr 9 do SWZ,
e) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., załącznik nr 10 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale XV ust. 2 pkt. 1 ppkt a SWZ Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ,
b) w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdziale XV ust. 2 pkt. 1 ppkt b SWZ Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego wg. Załącznika - Wykaz osób załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- wypełnione kosztorysy ofertowe na podstawie dołączonych do SWZ przedmiarów robót (załącznik nr 15 do SWZ),
- dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo jeżeli dotyczy,
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 11),
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2400,00 zł. (słownie dwa tysiące czterysta i 00/100 złotych). Więcej informacji rozdział XXII SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
- treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie załącznik nr 11 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w tym przypadku należy również wypełnić pkt 12 formularza ofertowego,
- oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w załączniki nr 7 do SWZ - projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według SWZ rozdz. XII
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancj i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.