Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont izolacji ścian zewnętrznych oraz usunięcie skutków przecieków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont izolacji ścian zewnętrznych oraz usunięcie skutków przecieków

Data zamieszczenia: 2023-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@knf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont izolacji ścian zewnętrznych oraz usunięcie skutków przecieków w pomieszczeniach na kondygnacji - 1 budynku zlokalizowanego przy Ul. Jasnej 12 w Warszawie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot Umowy obejmuje realizację przez Wykonawcę inwestycji ,,Remont izolacji ścian zewnętrznych oraz usunięcie skutków przecieków
w pomieszczeniach na kondygnacji -1 budynku zlokalizowanego przy Ul. Jasnej 12 w Warszawie" Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu izolacji
w pomieszczeniach na kondygnacji - 1, od strony rampy i pochylni wjazdowej oraz w strefie cokołowej budynku wraz z odtworzeniem tynków i warstw wykończeniowych, cokołowych i elementów architektonicznych budynku.
2. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektorowej tj. Projekcie Wykonawczym jako Etap I.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ (Projekt umowy wraz z załącznikami).

CPV: 45000000-7, 45110000-1,45453000-7,45410000-4,45442120-4,45442180-2,45443000-4,45320000-6,45330000-9-,45450000-6

Dokument nr: 2023/BZP 00410009, DZA-DZAZZP.2610.42.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00432707-5394-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Komunikacja odbywa się w języku
polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz
poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
>>Wykonawca<< na Platformie e-Zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na Platformy e-Zamówienia w zakładce >>Komunikacja<< lub ePUAP lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
zamowienia@knf.gov.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administratorem danych osobowych jest UKNF. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, na adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres:knf@knf.gov.pl 2.Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych (,,IOD"). Kontakt z IOD na adres Administratora. Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych. 3.Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest:a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia
11.09.2019 ustawa Pzp w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także
udokumentowania postępowani ; b)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji; c)art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami. 4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, a także Prezes UZP, jako administrator danych osobowych
użytkowników platformy e-zamówienia, na której UKNF prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z Administratorem,
w szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5.Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania
dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania i załącznikach do niego
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,a jeżeli czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały
czas obowiązywania umowy.7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje: a)na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich
danych osobowych; b)na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; c)na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od
Administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;d)na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
której dane dotyczą;e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-11 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma eZamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.42.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot Umowy obejmuje realizację przez Wykonawcę inwestycji ,,Remont izolacji ścian zewnętrznych oraz usunięcie skutków przecieków
w pomieszczeniach na kondygnacji -1 budynku zlokalizowanego przy ul. Jasnej 12 w Warszawie" Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu izolacji
w pomieszczeniach na kondygnacji - 1, od strony rampy i pochylni wjazdowej oraz w strefie cokołowej budynku wraz z odtworzeniem tynków i warstw wykończeniowych, cokołowych i elementów architektonicznych budynku.
2. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektorowej tj. Projekcie Wykonawczym jako Etap I.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ (Projekt umowy wraz z załącznikami).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442180-2 - Powtórne malowanie
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy z realizacji roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, wyremontowaniu lub naprawie izolacji budynku metodą iniekcji strukturalnej o wartości co najmniej 250 000, 00 zł brutto w ciągu ostatnich 5 latach licząc od dnia otwarcia ofert.
4.3.6.) Waga: 16
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 24
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wyremontowaniu lub naprawie izolacji przeciwwilgociowej strefy fundamentowej obiektu budowlanego metodą iniekcji strukturalnej o wartości nie mniejszej niż 400 000, 00 złotych brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 2. Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
- osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy, która:
1) od 10 lat posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważnych (tj. wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), wpisanym na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez
tę izbę z określonym w niej terminem ważności.
2) posiada doświadczenie zawodowe z realizacji co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu, wyremontowaniu lub naprawie izolacji strefy fundamentowej obiektu budowlanego metodą iniekcji strukturalnej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto w ciągu ostatnich 5 latach licząc od dnia otwarcia ofert.
Uwaga:
1) Ilekroć w treści SWZ jest mowa o ,,uprawnieniach budowlanych", ,,budowie", ,,przebudowie", ,,kierowniku budowy", ,,kierowniku robót" należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej.
2) Osoba wskazana powyżej winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska
i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2019 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) lub decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ. 2) Wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ); 3) Wykaz osób - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do Oferty każdy Wykonawca dołącza:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez Pełnomocnika).
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego Kierownika budowy (dot. pozacenowych kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 11.3 SWZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 7a do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) na zasadach określonych w pkt 12 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1. SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. i 7.2.6 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe zmiany Umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy z realizacji roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, wyremontowaniu lub naprawie izolacji budynku metodą iniekcji strukturalnej o wartości co najmniej 250 000, 00 zł brutto w ciągu ostatnich 5 latach licząc od dnia otwarcia ofert.
4.3.6.) Waga: 16
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 24
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.