Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja dachu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja dachu

Data zamieszczenia: 2023-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
Strzelecka 7
64-100 Leszno
powiat: Leszno
sekretariat@mosirleszno.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/826236
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja dachu wieży sędziowskiej przy Ul. Strzeleckiej 11.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu wieży sędziowskiej znajdującej się przy Ul. Strzeleckiej 11 w Lesznie.
2. Zakres robót przedmiotu zamówienia:
2.1. Podstawowe czynności:
a) Miejscowe naprawy istniejącego pokrycia dachu - oczyszczenie, podklejenie, spękań, uszkodzeń,
b) Demontaż i ponowny montaż anteny telewizyjnej,
c) Powierzchnia pozioma: gruntowanie oczyszczonego podłoża emulsją asfaltową, przyklejenie papy termozgrzewalnej jednokrotnego krycia o grub. min. 5,2 mm. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta folią z tworzywa sztucznego,
d) Powierzchnia pionowa: gruntowanie oczyszczonego podłoża emulsją asfaltową, przyklejenie papy podkładowej samoprzylepnej jednokrotnego krycia, następnie termozgrzewalnej jednokrotnego krycia o grub. min. 5,2 mm. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta folią z tworzywa sztucznego,
e) Obróbki z blachy alu-cynk grubości 0,55mm,
f) Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na obwodzie wentylatorów, ogniomurów, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów dachowych, kratek wentylacyjnych klimatyzacji itp.,
g) Wymiana wyłazu dachowego 80x80cm na nowy,
h) Montaż nowych wpustów dachowych ogrzewanych wraz z sterownikiem,
i) Wymiana instalacji odgromowej na dachu,
j) Wymiana rur poziomych spustowych wewnętrznych na nowe wraz z wykonaniem koryta zabezpieczającego z alu-cynk cynk gr 0.55mm,
k) Wymiana pokrycia sufitu z płyty GK wraz z malowaniem farbą silikatową w pomieszczeniu sali bankietowej.
2.2. Inne czynności i obowiązki:
a) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych poprzez wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace,
b) Przejęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na budowie oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy,
c) Zabezpieczenie mienia, posadzek, ciągów komunikacyjnych w pobliżu terenu prac,
d) Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych,
e) Roboty porządkowe po zakończeniu robót.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony
w załączniku nr 7 do SWZ, na który składa się dokumentacja projektowa, tj. przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Załącznik nr 7 i 8 stanowią integralną część SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111300-1,45261210-9,45312310-3,45310000-3,45261320-3

Dokument nr: 2023/BZP 00423321, 32.MOSiR.ZP.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/826236
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/826236
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem (dalej jako Platforma zakupowa):
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
3. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej oraz sposobu komunikowania się za pośrednictwem Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oraz pozostałych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu są zawarte w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" (dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz ,,Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)" (dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
4. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy zakupowej.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje takie jak odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem będzie dany wykonawca, przekazywana będzie do konkretnego wykonawcy.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8,
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno. Dane kontaktowe administratora danych - jak dane Zamawiającego;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@mosirleszno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
o ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
o aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
o ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania określonego niniejszą SWZ oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp. z o.o., Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/826236
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/826236

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 32.MOSiR.ZP.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu wieży sędziowskiej znajdującej się przy ul. Strzeleckiej 11 w Lesznie.
2. Zakres robót przedmiotu zamówienia:
2.1. Podstawowe czynności:
a) Miejscowe naprawy istniejącego pokrycia dachu - oczyszczenie, podklejenie, spękań, uszkodzeń,
b) Demontaż i ponowny montaż anteny telewizyjnej,
c) Powierzchnia pozioma: gruntowanie oczyszczonego podłoża emulsją asfaltową, przyklejenie papy termozgrzewalnej jednokrotnego krycia o grub. min. 5,2 mm. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta folią z tworzywa sztucznego,
d) Powierzchnia pionowa: gruntowanie oczyszczonego podłoża emulsją asfaltową, przyklejenie papy podkładowej samoprzylepnej jednokrotnego krycia, następnie termozgrzewalnej jednokrotnego krycia o grub. min. 5,2 mm. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta folią z tworzywa sztucznego,
e) Obróbki z blachy alu-cynk grubości 0,55mm,
f) Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na obwodzie wentylatorów, ogniomurów, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów dachowych, kratek wentylacyjnych klimatyzacji itp.,
g) Wymiana wyłazu dachowego 80x80cm na nowy,
h) Montaż nowych wpustów dachowych ogrzewanych wraz z sterownikiem,
i) Wymiana instalacji odgromowej na dachu,
j) Wymiana rur poziomych spustowych wewnętrznych na nowe wraz z wykonaniem koryta zabezpieczającego z alu-cynk cynk gr 0.55mm,
k) Wymiana pokrycia sufitu z płyty GK wraz z malowaniem farbą silikatową w pomieszczeniu sali bankietowej.
2.2. Inne czynności i obowiązki:
a) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych poprzez wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace,
b) Przejęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na budowie oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy,
c) Zabezpieczenie mienia, posadzek, ciągów komunikacyjnych w pobliżu terenu prac,
d) Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych,
e) Roboty porządkowe po zakończeniu robót.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony
w załączniku nr 7 do SWZ, na który składa się dokumentacja projektowa, tj. przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Załącznik nr 7 i 8 stanowią integralną część SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45261320-3 - Kładzenie rynien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane (2) polegające na wykonaniu lub wymianie pokrycia dachowego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda robota;
UWAGA!
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.4 lit. a i b nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych robót - oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót, albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie posiada wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - podmiot ten musi wykazać się realizacją wymaganych robót.
b) dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie posiadać następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
UWAGA!
A) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
B) Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
C) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2.2. wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym),
2.3. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/ wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta po uwzględnieniu kryteriów wynosi 100 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.