Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa zestawu kluczy dynamometrycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa zestawu kluczy dynamometrycznych

Data zamieszczenia: 2023-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
880927437
przetargi@vigo.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175053
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: 880927437
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr MRC-16_23 z dnia 2 października 2023 r. na dostawę zestawu kluczy dynamometrycznych, zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0185/20 - Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni

Część 1
Zapytanie ofertowe nr MRC-16_23 z dnia 02.10.2023 r.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą "Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr umowy: POIR.01.01.01-00-0185/20-00 z dnia 24 maja 2021 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu kluczy dynamometrycznych, zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Okres gwarancji
brak określonego wymogu

CPV: 44316400-2

Dokument nr: 2023-4310-175053, MRC-16_23

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Ożarów Mazowiecki
Miejscowość
Ożarów Mazowiecki
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-10-13
Koniec realizacji
2023-11-10
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zamawiający przewiduje jeden etap Umowy. Termin realizacji Zamówienia: do 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towarów Zamawiającemu. Podany termin zawarcia umowy jest terminem przewidywanym i zależnym od terminu zakończenia postępowania i wyboru wykonawcy.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z pkt. 13 Zapytania Ofertowego
13 Warunki istotnej zmiany zawartej umowy
13.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a. zmiany nie są istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
b. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
c. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
d. w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania produktu lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędna (konieczna) dla prawidłowej realizacji Zamówienia, a której Strony nie przewidziały we Opisie przedmiotu Zamówienia;
e. niezbędna jest zmiana terminu lub zakresu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które obie strony nie miały wpływu (tj. siła wyższa oraz stan pandemii opisane w pkt 7 i 8 Umowy);
f. powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, funkcjonalności, jakości lub użyteczności;
g zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
(ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
h. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
(i) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w Umowie;
(ii) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
(iii) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
k. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz Dz. U. z 2020 . poz. 288 z późn. zm.) , i jednocześnie mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
l. w innych przypadkach dopuszczalnych przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sekcja 6.5.2 pkt 20.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca powinien powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni kapitał ludzki do wykonania zmówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający wymaga aby wraz z dokumentem oferty - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Wykonawca złożył:
-> Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy -pochodzący z organu rejestrowego wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
-> Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
-> Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
-> opis oferowanego przedmiotu zamówienia;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca nie może podlegać wykluczenia zgodnie z pkt. 4 Zapytania Ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-10-02
Data ostatniej zmiany
2023-10-02 15:36:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto oferty - 100 punktów (100%);
Pkt badanej oferty (najniższa cena netto za wykonanie przedmiotu Zamówienia / cena netto badanej oferty) x 100.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Gabriela Mochoń
tel.: 880927437
e-mail: przetargi@vigo.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.