Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Odśnieżanie chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odśnieżanie chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych, wejść do klatek schodowych, dojść do śmietników oraz samych śmietników i miejsc gromadzenia odpadów

Data zamieszczenia: 2023-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach
Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
32 251 96 71, (32) 25-19-415, (32) 25-16-849, (32) 25-25-400, (32) 25-21-913, (32) 25-27-957
tu@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 251 96 71, (32) 2
Termin składania ofert: 2023-10-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłaszamy przetarg nieograniczony na:
wykonywanie usług polegających na odśnieżaniu chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych, wejść do klatek schodowych, dojść do śmietników oraz samych śmietników i miejsc gromadzenia odpadów, itd. oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego wg zestawienia:

REJON kod ADM ADMINISTRACJA Powierzchnie schodów, chodników, dojść do śmietników, wiat, przejścia przez drogę [m2]
NR-1 TC CENTRUM 936,00
NR-2 TK KOKOCINIEC 6 842,00
NR-3 TP ZADOLE 3 617,00
NR-4 TR ROLNA 2 641,00
NR-5 TS SŁONECZNA 2 281,00
NR-6 TZ ZAŁĘŻE 354,00
Razem 16 671,00

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.10.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów.

Składanie ofert:
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: tu@smgornik.katowice.pl.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 19.10.2023 r. do godz. 10:00
w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji usług: od 01.11.2023 do dnia 30.04.2024 r.

Wymagania:
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Ceny jednostkowe brutto
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
3) Charakterystykę firmy.
4) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
5) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
6) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
7) Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim
i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł z rozszerzeniem o klauzulę dot. szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.
8) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
9) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Cena.
2) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
3) Referencje
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego
zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: usługi polegające na odśnieżaniu chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych, wejść do klatek schodowych, dojść do śmietników oraz samych śmietników i miejsc gromadzenia odpadów, itd. oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 20.10.2023 r. po otwarciu ofert może:
- żądać udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej) lub pełnomocnictw.
Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta / w godzinach od 1100 do 1300/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru Wykonawcy na 1, 2, 3, 4, 5 i/lub 6 rejonów.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu mailowo, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia - wymogi Zamawiającego:
1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
2. Na każdy rejon zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
4. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
5. Mapy z terenami objętymi przedmiotowymi usługami są do wglądu na poszczególnych Administracjach.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.

Uwagi:
RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD. 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku. 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy; 7. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją. 8. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl 10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie. SM ,,Górnik" w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu i udzielająca szczegółowych informacji w zakresie postępowania jest:
1. Kierownik Administracji Centrum - ul. W. Pola 10 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
2. Kierownik Administracji Zadole - ul. Zadole 37 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300, tel. (32) 25-25-400.
3. Kierownik Administracji Kokociniec - ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300, tel. (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
4. Kierownik Administracji Rolna - ul. Grzyśki 14 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300, tel. (32) 25-24-095.
5. Kierownik Administracji Słoneczna - ul. Ściegiennego 45 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300, tel. (32) 757-96-20.
6. Kierownik Administracji Załęże - ul. Gliwicka 224a w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300, tel. (32) 25-40-597.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.