Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Roczne badania okresowe instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roczne badania okresowe instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska
powiat: żyrardowski
tel.: 46 831-84-26, 46 831-81-91, 46 831-81-70, fax: wew. 210, tel.46 831 81 91 w. 117
sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Puszcza Mariańska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 46 831-84-26,
Termin składania ofert: 2023-10-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na roczne badania okresowe instalacji elektrycznej w obiektach
Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu w 2023 roku.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Wykonanie rocznych badań okresowych instalacji elektrycznej w obiektach Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w
Studzieńcu w 2023 roku.
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Wykonanie okresowych badań rocznych w 2023 roku, instalacji elektrycznych pod kątem prawidłowości
rezystancji izolacji w pomieszczeniach niżej wymienionych budynków, skuteczności ochron przeciwporażeniowej,
skuteczności rezystancji uziomów, instalacji odgromowej, badanie wyłączników różnicowo - prądowych oraz
przekazanie zamawiającemu protokołów z wyników tych badań, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane
w następujących obiektach ośrodka ZL III w pomieszczeniach niżej wymienionych budynków:
1. Budynek grupy internatowej I, ilość gniazd 31 szt., ilość obwodów 11, wyłącznik różnicowo-prądowy 1 szt.
2. Budynek grupy internatowej II, ilość gniazd 32 szt., ilość obwodów 16.
3. Budynek grupy internatowej III, ilość gniazd 30 szt., ilość obwodów 9.
4. Budynek grupy internatowej IV, ilość gniazd 16 szt., ilość obwodów 6.
5. Budynek grupy internatowej V, ilość gniazd 20 szt., ilość obwodów 10,
6. Budynek grupy internatowej VI, ilość gniazd 26 szt., ilość obwodów 20, wyłącznik różnicowo-prądowy 6 szt.
7. Budynek szkoły, ilość gniazd 48 szt., ilość obwodów 16, wyłącznik różnicowo-prądowy 7 szt.
8. Budynek administracyjny, ilość gniazd 90 szt., ilość obwodów 68.
9. Budynek oczyszczalni ścieków, ilość gniazd 14 szt., ilość obwodów 28, wyłącznik różnicowo-prądowy 1 szt.
10. Budynek szpitalika, ilość gniazd 36 szt., ilość obwodów 9.
11. Budynek warsztatów szkolnych - stolarni, ilość gniazd 36 szt., ilość obwodów 32.
12. Budynek warsztatów szkolnych - ślusarni, ilość gniazd 46 szt., ilość obwodów 21, wył. różn-prądowy 5 szt.
13. Budynek warsztatów szkolnych - malarsko - ogrodniczy, ilość gniazd 36 szt., ilość obwodów 21, wył. różn-
prądowy 6 szt.
Oraz wykonanie badania skuteczności działania wyłączników przeciwpożarowych budynków:
1. Budynek szkoły,
2. Budynek administracyjny,
3. Budynek warsztatów szkolnych - stolarni,
4. Budynek warsztatów szkolnych - ślusarni,
5. Budynek warsztatów szkolnych - malarsko - ogrodniczy.
6. Kotłownia.

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego w terminie do dnia
10 października 2023 r. do godz. 12.00.
2. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 20 października 2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 000 zł i nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku
polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta
przedstawiciela(li) Wykonawcy.
2. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
3. Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia, tj.: koszty usługi, dojazdu/transportu itp.
IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3. Kopię posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,
4. Podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
3. Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Termin płatności: - w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych
2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.oow.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.