Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana poziomu wodnego w piwnicy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana poziomu wodnego w piwnicy

Data zamieszczenia: 2023-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Obornicka 1
55-100 Trzebnica
powiat: trzebnicki
Tel./fax 71-312-04-05
sm.sekretariat@trzebnica.net
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Trzebnica
Wadium: 2 800,00 zł
Nr telefonu: Tel./fax 71-312-04-0
Termin składania ofert: 2023-11-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana poziomu wodnego w piwnicy przy Ul. Przemysłowej 4-6 oraz Żeromskiego 20a-20d,
22a-22c, 24a-24c, 26a-26b w Trzebnicy"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomu wodnego w piwnicy o długości ~ 190m i ? 50-63mm przy Ul. Przemysłowej 4-6 oraz Żeromskiego 20a-20d, 22a-22c, 24a-24c, 26a-26b w Trzebnicy (14 klatek schodowych)
zakres robót obejmuje:
1.
demontaż odcinków poziomych rurociągów wody zimnej w piwnicy,
2.
wymiana zaworów podpionowych i odcinających w instalacji wody,
3.
wymiana zdemontowanych odcinków rurociągów stalowych na rury PP,
4.
wykonanie prób szczelności instalacji,
5.
wykonanie płukania instalacji po wymianie odcinków rurociągu oraz zaworów,
6.
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Rozprowadzenie poziomów wody -rury PP podwieszane na nowych uchwytach.
7.
Rury powinny być łączone za pomocą zgrzewania w pełnym zakresie średnic.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1315.

Składanie ofert:
Ofertę ,, Na wymianę poziomu wodnego w piwnicy przy Ul. Przemysłowej/Żeromskiego w Trzebnicy" należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, 55-100 Trzebnica, Ul. Obornicka 1. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 24.11.2023 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.01.2024 r.

Wymagania:
2. Warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z wymaganymi protokołami odbioru.
IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł 00/100) do dnia 24.11.2023 r. do godz. 1000 na konto Spółdzielni nr: 90 1090 2457 0000 0006 2000 0068.
2.
Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
3.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
4.
Wykonawca, który złoży ofertę może ją wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia uproszczonego kosztorysu ofertowego i zaproponowania na tej podstawie ryczałtowej ceny.
6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7.
Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektu oraz zdobyć wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
8.
Ofertę należy przygotować na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
9.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.
Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.
12.
Do oferty należy dołączyć (na załączniku nr 2):
- oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- oświadczenie, że oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
- oświadczenie, że nie zalega z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS,
- oświadczenie, że dokonał wizji lokalnej obiektu oraz otrzymał wszystkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty,
- akceptację wzoru umowy przedstawionej przez Zamawiającego
Do ofert należy dołączyć:
- wypełniony załącznik nr 1,
- wypełniony załącznik nr 2,
- kopię dowodu wpłaty wadium,
- kosztorysy ofertowe
- referencje lub wykaz prac z ostatnich 3 lat jak w SWIZ
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1.
Przetarg odbywa się w oparciu o ,,Regulamin wyboru wykonawców i organizowania przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy" załącznik nr 4/2012 Rady Nadzorczej SML-W w Trzebnicy z dnia 23.02.2012 r. z późn. zm.
2.
Kryteria oceny - 80% cena
- 20% wiarygodność oferenta
3.
Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert i dalszego trybu postępowania
b) odwołania akcji ofertowej bez podania przyczyn,
5.
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Kontakt:
V. KONTAKT MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
1.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze spółdzielni pokój nr 10
tel. 71-312-04-05 w godz. 8.00 - 14.00 w dni robocze.
2.
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Anna Sitarczuk
3.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.