Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
4380z ostatnich 7 dni
15892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych na obiektach gazowniczych

Przedmiot:

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych na obiektach gazowniczych

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
powiat: Wrocław
+48 713353354
anna.kwiatkowska@gaz-system.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych na obiektach gazowniczych
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Usuwanie zanieczyszczeń przewodów spalinowych i wentylacyjnych w pomieszczeniach kotłowni w obiektach gazowniczych" numer postępowania: NP/2019/04/0293/WRO
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1do SIWZ.
3. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/.
4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/.
5. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.

Dokument nr: NP/2019/04/0293/WRO

Otwarcie ofert: 33. Czy jawne otwarcie ofert: 34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych: 35. Termin otwarcia ofert: 2019-05-22 10:00
36. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
19. Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Składanie ofert:
31. Termin składania ofert: 2019-05-22 10:00
32. Miejsce składania ofert: a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego,
b) w formie elektronicznej na adres e-mail anna.kwiatkowska@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Uwaga:
Składanie ofert odbywa się w formie określonej w pkt a) lub pkt b) powyżej, z tym zastrzeżeniem, że złożenie oferty w formie określonej w pkt b) będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu konta w Portalu Zakupowym (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ jest możliwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Złożenie wniosku rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem. Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego postępowania przystąpił do procesu założenia konta.
Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym można uzyskać:
1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub
2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl.

Miejsce i termin realizacji:
28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 29. Data realizacji zamówienia: Zgodnie z rozdziałem V SIWZ
30. Miejsce realizacji zamówienia: Obszar działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu

Wymagania:
21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
8. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
22. Dodatkowe informacje: 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
4.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. W przypadku złożenia oferty przez Dostawcę po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Dostawcę.
5.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych.
6. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SIWZ.
7.Składając ofertę w Portalu Zakupowym Wykonawca wypełniania kolumnę: a) ,,Lista pozycji; cena netto; cena brutto", w której należy wpisać sumę obliczoną według wzoru zamieszczonego w Rozdziale XVI ust.1 tj.: A= A1+A2 gdzie:
A1 - cena brutto za usuwanie zanieczyszczeń z kominów spalinowych na jednym obiekcie wymienionym w załączniku nr 1 do umowy wskazana w Formularzu ,,Oferta" w ust.4 pkt.4.1) lit a),
A2 - cena brutto za usuwanie zanieczyszczeń z kominów spalinowych i wentylacyjnych na jednym obiekcie wymienionym w załączniku nr 1 do umowy wskazana w Formularzu ,,Oferta" w ust.4 pkt.4.1) lit b).
23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Oferta Dostawcy powinna zawierać: a) wypełniony formularz OFERTA zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,
b) podpisane oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA,
c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane,
d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Dostawcę warunków opisanych w rozdziale VI SIWZ.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VI SIWZ, Dostawca przedstawia: a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
b) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania(zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).

Uwagi:
25. Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%
1.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdziale XVI SIWZ.
2. Składając ofertę w Portalu Zakupowym Wykonawca wypełniania kolumnę: a) ,,Lista pozycji; cena netto; cena brutto", w której należy wpisać sumę obliczoną według wzoru zamieszczonego w Rozdziale XVI ust.1 tj.: A= A1+A2 gdzie:
A1 - cena brutto za usuwanie zanieczyszczeń z kominów spalinowych na jednym obiekcie wymienionym w załączniku nr 1 do umowy wskazana w Formularzu ,,Oferta" w ust.4 pkt.4.1) lit a),
A2 - cena brutto za usuwanie zanieczyszczeń z kominów spalinowych i wentylacyjnych na jednym obiekcie wymienionym w załączniku nr 1 do umowy wskazana w Formularzu ,,Oferta" w ust.4 pkt.4.1) lit b).
37. Okres związania ofertą: 60 dni

Kontakt:
Osoba prowadząca: Anna Kwiatkowska
Telefon do osoby prowadzącej: +48 713353354
Adres mailowy do osoby prowadzącej: anna.kwiatkowska@gaz-system.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.