Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
773z dziś
4564z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. (32) 266 34 26
dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się uprzejmie z prośbą o złożenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie placu zabaw w ramach zadania pn.: Modernizacja Kąpieliska Stawiła przy ul. Kresowej w Sosnowcu.
Konstruując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:
1. Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej dołączonej do elektronicznej wersji niniejszego zapytania.
3. Osoba świadcząca usługę winna legitymować się stosownymi uprawnieniami w odniesieniu do zakresu robót.
4. Do obowiązków osoby świadczącej usługę inspektora nadzoru należeć będzie zakres czynności określonych w Prawie Budowlanym, a ponadto także:
a. Bieżąca kontrola przebiegu robót budowlanych oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia dotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych umownego terminu końcowego odbioru robót.
b. Uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych, a w razie takiej konieczności także z projektantem, możliwości zastosowania rozwiązań i materiałów zamiennych z zachowaniem w tym zakresie stosownych przepisów, w szczególności przepisów Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.
c. Prowadzenie działań oraz współdziałanie z Zamawiającym w zakresie czynności będących następstwem ewentualnego odstąpienia przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych od umowy.
d. Potwierdzenie kompletności i rodzaju przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów dotyczących zabudowanych i zainstalowanych materiałów i urządzeń.
e. Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozpatrywania sporów z wykonawcą robót budowlanych w terminie do bezusterkowego odbioru gwarancyjnego robót budowlanych.

Dokument nr: 20/DIR/2019

Składanie ofert:
Proszę o złożenie oferty osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl do godziny 9:00 dnia 22.05.2019 roku.

Miejsce i termin realizacji:
2. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót, a zatem także podjęcia usługi inspektora nadzoru 29 -- 31.05.2019 roku. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych, a zatem i zakończenia świadczenia usługi inspektora nadzoru to koniec lipca 2019 roku. Zamawiający zastrzega jednak, iż faktycznym terminem zakończenia świadczenia usługi inspektora nadzoru będzie dzień bez usterkowego odbioru robót budowlanych.

Wymagania:
5. Zamawiający podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych zatem osoba świadcząca nadzór inwestorski zobowiązana będzie do przestrzegania zasad tych przepisów w dotyczącym ją zakresie oraz za wszelkie podjęte w związku z pełnioną funkcją decyzje, działania jak i ich zaniechanie.
6. Oferta powinna zostać skalkulowana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U, 2015, poz. 2008 - tekst jedn. z późn. zm.) i obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku (M.P. 2016, poz. 934).
7. Kryterium wyboru oferty będzie całkowita cena świadczenia usługi brutto.
W ofercie proszę o:
1. Podanie całkowitej ceny netto, podatku VAT oraz ceny brutto.
2. Zaproponowanie harmonogramu płatności za usługę.
3. Dołączenie kopii uprawnień budowlanych oraz o zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Podanie informacji w formie oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z określeniem daty jej ważności oraz kwoty limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie usługi świadczonej umową.
5. Informację o ewentualnym powierzeniu części lub całości prac podwykonawcy z określeniem zakresu. W przypadku planowanego powierzenia części lub całości prac podwykonawcy do oferty należy dołączyć wzór umowy z podwykonawcą.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.