Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie pracowni

Przedmiot:

Wyposażenie pracowni

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
powiat: poznański
Tel.: +48 618959235, Faks: +48 618146118
zp@tarnowo-podgorne.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tarnowo Podgórne
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni Elektrotechniki i Elektroniki w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Numer referencyjny: WOP.271.42.2019
II.1.2)Główny kod CPV
42000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowej (Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki) zlokalizowanej w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne ul. Nowa 60, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42900000
31000000
31700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 60.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania.

2. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem - licencje do programów komputerowych i symulacyjnych poz. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81.

-- instrukcje obsługi wyposażenia do sprzętu i stanowisk dydaktycznych,

-- instrukcje BHP dla stanowisk.

3. Oprogramowania muszą posiadać pełną wersję oprogramowania z wieczystymi licencjami edukacyjnymi.

4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego sprzęt w oryginalnych opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową, gwarancją, certyfikatami itp.

5. Dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi i konserwacji muszą być dostarczone w języku polskim.

6. Wykonawca udzieli na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia gwarancji producenta (nie mniej niż 24 miesiące na całe wyposażenie). Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań w których urządzenia zostaną dostarczone, zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej.

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do szkoły na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku szkoły w godzinach pracy placówki po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną.

8. Wykonawca przeprowadzi montaż i uruchomienie urządzeń i wyposażenia oraz przeprowadzi zainstalowanie dostarczonego oprogramowania w pracowni elektrotechniki i elektroniki, w tym próbny rozruch eksploatacyjny wyposażenia wg specyfikacji od poz. 01 do poz. 76 (uruchomienie wraz z uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR i instrukcjami obsługi oraz instrukcjami bhp.

9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli po 2 - 3 nauczycieli w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Adresowane szkolenie dla każdego z tych urządzeń musi wynosić 4 - 8 godzin.

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku do SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na dodatkowych dostawach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienie należy wykonać w terminie: do 91 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w tym:

-- do 70 dni kalendarzowych na dostawę i montaż,

-- 7 dni kalendarzowych na uruchomienie,

-- 14 dni kalendarzowych na przeprowadzenie szkolenia.

CPV: 42000000, 42900000, 31000000, 31700000

Dokument nr: 521849-2019, WOP.271.42.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 115.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tarnowo-podgorne.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 60.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418
62-080
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Spychała
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Tel.: +48 618959235
Faks: +48 618146118

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.