Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont komór napowietrzania i komór reakcji

Przedmiot:

Remont komór napowietrzania i komór reakcji

Data zamieszczenia: 2019-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o
ul. Czempińska 2
64-000 Kościan
powiat: kościański
Telefon: 065 512 13 88
przetarg@wodociagi-koscian.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kościan
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Remont komór napowietrzania i komór reakcji na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Jesionowej
4 w Kościanie (64-000)
Montaż automatyki na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Jesionowej 4 w Kościanie (64-000).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień
sektorowych w ,,Wodociągach Kościańskich" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dalszej części zwany:
regulaminem). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi-koscian.pl
2.Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) Remont komór napowietrzania i komór reakcji na SUW przy ul. Jesionowej w Kościanie.
b) Montaż automatyki na SUW przy ul. Jesionowej w Kościanie.
Zakres zamówienia (w ujęciu ogólnym) przewiduje następujące prace:
- demontaż istniejących urządzeń i instalacji - wież napowietrzających wraz z orurowaniem,
- przygotowanie miejsca do montażu nowych urządzeń i instalacji (czyszczenie pomieszczenia kaskad
napowietrzających oraz komór reakcji, wykończenie posadzek i ścian pomieszczenia napowietrzalni płytkami,
dostosowanie otworów do wymagań nowych urządzeń i instalacji itp.),
- montaż kompletnego systemu napowietrzania wody - 2 kaskad napowietrzających z wymuszonym wyciągiem
gazów,
- montaż niezbędnej armatury, orurowania i opomiarowania.
- inne
Celem zamówienia jest modernizacja istniejącego układu technologicznego opartego o przestarzałe, zużyte
urządzenia. W wyniku realizacji robót przewiduje się poprawę stopnia niezawodności pracy SUW, zapewnienie
utrzymania odpowiedniego natlenienia wody i z możliwością regulacji stopnia jej odgazowania.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
3) Zamawiający zaleca aby wykonawca składający ofertę dokonał wizji lokalnej na miejscu realizacji zadania,
szczegółowego zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi i możliwościami montażu urządzeń na SUW
oraz weryfikacji przyjętych założeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny przyjazdu.
4) W przypadku zaistnienia konieczności krótkotrwałego wyłączenia stacji z eksploatacji, w czasie realizacji
zadania, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie
wyłączenia na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą. W takiej sytuacji włączenie stacji z eksploatacji
nastąpi w porozumieniu i z pełną aprobatą Zamawiającego.
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po zakończeniu zadania dokonał dezynfekcji i odkażenia stacji
i potwierdził to stosownymi wynikami badań.
6) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją minimum na 36 miesięcy.
7) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe wg następującego podziału.
Pierwsza faktura zostanie wystawiona po zakończeniu remontu pomieszczenia pierwszej wieży
napowietrzania i komory reakcji oraz po podpisaniu protokołu odbioru częściowego ,,bez uwag" przez strony
umowy.
Druga faktura zostanie wystawiona po zakończeniu remontu pomieszczenia drugiej wieży napowietrzania i
komory reakcji oraz po podpisaniu protokołu odbioru częściowego ,,bez uwag" przez strony umowy.
Trzecia faktura zostanie wystawiona po zamontowaniu automatyki, po sprawdzeniu poprawności jej
działania oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego ,,bez uwag" przez strony umowy.

CPV: 45232430-5, 45259000-7

Dokument nr: 10/ZP/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa 14 listopada 2019 roku o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
7.Termin realizacji zamówienia.
Od dnia podpisania umowy - do 31 marca 2020 r.

Wymagania:
3.Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.Przewidywane zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje żadnych zamówień uzupełniających.
5.Wadium.
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
6. Podwykonawstwo.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy.
8.Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania
polegające na dostawie i montażu systemu napowietrzania otwartego na Stacjach Uzdatniania Wody o
wydajności min 200 m3/godz. każde zadanie.
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę min. 200.000,00 złotych oraz przedstawi dokument potwierdzający opłacenie składki
ubezpieczenia.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 w/w regulaminu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.