Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni plenerowej

Przedmiot:

Budowa siłowni plenerowej

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
powiat: wołomiński
tel.:+48(22) 761 39 00 fax: +48(22) 781 99 89
zam.publiczne@zielonka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zielonka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa siłowni plenerowej
przy ul. Żabiej w
Zielonce".
Opis poszczególnych elementów siłowni:
a) biegacz 1 stanowisko
b) orbitrek 1 stanowisko
c) jeździec konny 1 stanowisko
d) wyciąg górny 1 stanowisko
e) wioślarz 1 stanowisko
f) prasa nożna 1 stanowisko
g) ławeczka do brzuszków 1 stanowisko
h) tablica informacyjna 1 sztuka
i) ławki stalowo - drewniane bez oparcia 2 sztuki
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normami EN 913, EN ISO 2409,
EN ISO 6270, EN ISO 13857 PN-EN 16630
1. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w projekcie zagospodarowania
terenu dz. ew.51 obr.4-90-02 sporządzony przez Pana Józefa Skłodowskiego
2. Wynagrodzenie wykonawcy robót ma charakter ryczałtowy.
4. Po wykonanych pracach Wykonawca uporządkuje teren i usunie urobek.

CPV: 45000000-7-2

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11. 2019 r. o godz. 10:15.
VIII. Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka (bip.zielonka.pl).

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 14.11. 2019 r. o godz. 10;00
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem
,,Budowa siłowni plenerowej przy ul. Żabiej w Zielonce"
- nie otwierać przed 14.11. 2019 roku godz. 10;00
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, parter lub przesłać za
pośrednictwem poczty lub kuriera.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania do 15.12.2019r.

Wymagania:
3. Do oferty należy załączyć karty katalogowe urządzeń.
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM (warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków):
1. Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Na podstawie oświadczenia

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania
oceny tego warunku: Na podstawie oświadczenia
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny tego
warunku: Na podstawie oświadczenia.
Przedstawienie oferty zgodnej ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, poprzez
wypełnienie udostępnionego wzoru formularza ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do starannego i niebudzącego wątpliwości przygotowania
oferty.
Nie zastosowanie się do wskazanych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
uzupełnienia dokumentów.
W przypadku wpływu kilku ofert o najniższej i tej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie,
że wystąpi do Wykonawców, których dotyczyć będzie taka sytuacja, o przedstawienie
pisemnych wyjaśnień/ ofert dodatkowych.
IV. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert według kryterium CENA 100%.
Ocenie podlegać będzie cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia wskazana
w ofercie Wykonawcy.
Ważna oferta z najniższą ceną otrzyma największą liczbę punktów.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
IX. Zamawiający ustala formę przekazywania informacji pisemnie, faxem (22/ 781 99 89)
lub drogą elektroniczną (e-mail: zam.publiczne@zielonka.pl), przy czym dwie ostatnie
wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
X. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
XI. Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.