Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Naprawa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
fax 261 41 40 89, tel. 261 413 837
11wog.stun@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Naprawa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w kompleksie wojskowym
przy ul. Szubińskiej 101 w Bydgoszczy"
Dokładny zakres zadania przedstawiono w zał. nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: 42/ZO/STUN/2019

Składanie ofert:
10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy przesłać faksem na nr 261 41 40 89 lub na adres poczty
elektronicznej: 11wog.stun@ron.mil.pl do dnia 14.11.2019 r godziny 15;00

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania prac: 06.12.2019 r.

Wymagania:
5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa realizowana będzie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej,
zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz wytycznymi zawartymi
w instrukcjach producentów pod nadzorem uprawnionego personelu.
Realizacja prac po otrzymaniu zlecenia w oparciu o zakres zadania
przedstawiony w załącznikach do Zapytania Ofertowego.
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Ochrona Informacji Niejawnych:
1) Wykonawca lub podwykonawca, który będzie wykonywał (dostarczał),
przedmiot zamówienia na terenie Odbiorcy lub jednostek organizacyjnych
będących na zaopatrzeniu, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników
nie będącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest
zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
a. ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094
z późn zm.);
b. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1265);
c. ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U z 2019
poz. 293);
d. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz.U. z 2017
póz. 2345);
e. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę
cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 póz. 154);
f. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2018 póz. 2273);
g. decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz.U. póz. 18) (Rozdział 6. Wstęp cudzoziemców na obszar
chronionego obiektu wojskowego).
2) W przypadku niespełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach,
wykonanie zadania przez Wykonawcę będzie możliwe wyłącznie przez
pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia składa stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację
przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również
podwykonawców), którego wzór stanowi załącznik do umowy
4) Wykonawca, który do wykonania zadania będzie zatrudniał u siebie
cudzoziemców jest zobowiązany do:
a. poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu przez siebie lub przez
Podwykonawcę cudzoziemców, podając ich dane personalne (imię
i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu),
nie później jednak jak w dniu złożenia oferty, a także ewentualnego
potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów
potwierdzających ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko
gdy takie uprawnienia będą wymagane),
b. złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu
przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach
i na terenach Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik do umowy
5) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami
dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz bezwzględnie
ich przestrzegać.
6) Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy
cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym
wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez 11 WOG lub jednostki
organizacyjne będące na zaopatrzeniu, wydanego przez właściwego dowódcę.
7) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby
nie będące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie
rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego
wynikającego z prawa cywilnego.
2. Formularz oferty (załącznik nr 3).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (dokument winien być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność przez Wykonawcę),
7. GWARANCJA:
Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane czynności wynosi 12 m-cy.
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony
końcowego protokołu odbioru.
8. DODATKOWE WYMAGANIA: Brak.
9. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI: Brak.
11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA:
1. Każdorazowo na 6 dni roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadania
Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, informację z określeniem terenu
i terminu realizacji zadania, wykazu osób planowanych do wykonania prac,
zgodnie z zawartą umową. Wykaz osób powinien zawierać następujące dane:
imię, nazwisko, serię i nr dowodu osobistego, markę i nr rej pojazdów
ze wskazaniem kierowcy danego pojazdu;.
2. Zakaz używania przez pracowników wyłonionego przedsiębiorcy, aparatów
latających oraz urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku nad
ww. terenem wojskowym.
3. Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na terenie wykonywania robót
i w ich otoczeniu.
12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
o Cena oferty -100%
13. TERMIN PŁATNOŚCI:
Przelew do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo
wypełnionej faktury.
14. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYBORZE OFERTY.
Pisemnie - faksem, drogą elektroniczną lub pocztą.
16. INNE POSTANOWIENIA:
W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.
z 2017r. poz. 459z póź.zm.) oraz przepisy innych szczegółowych aktów
prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego
zapytania ofertowego.

Uwagi:
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie uproszczonego
rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym w Bydgoszczy (Rozdział 10: §3).

Kontakt:
15. OSOBA DO KONTAKTU PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
Informacji udziela: ppor. Agata LESISZ tel. 261 413 837 od poniedziałku
do piątku w godzinach 8;00 do 13;00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.