Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4627z ostatnich 7 dni
17110z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do aparatury naukowo-badawczej, serwis plotera frezującego oraz...

Przedmiot:

Dostawa materiałów do aparatury naukowo-badawczej, serwis plotera frezującego oraz szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania Mach3 i plotera frezującego

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. nr 261-517-429, tel. nr 261-519-683
a.filipek-stanczak@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę
materiałów do aparatury naukowo-badawczej, serwis plotera frezującego oraz szkolenie w zakresie
obsługi oprogramowania Mach3 i plotera frezującego z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera frezującego CNC;
Zadanie 2: Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania Mach3 oraz obsługi plotera frezującego CNC;
Zadanie 3: Serwis plotera frezującego firmy ATMSolutions;
Zadanie 4: Zakup i dostawa zestawu do wykonywania kompozytów infuzją próżniową;
Zadanie 5: Zakup i dostawa tkanin na wzmocnienie do kompozytów oraz żywic do kompozytów;
Zadanie 6: Zakup i dostawa zbiorników na ciekły azot;
Zadanie 7: Zakup i dostawa ciekłego azotu.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.

Specyfikacja:
Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://bip.law.mil.pl zakładka przetargi/niepodlegające ustawie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej LAW w Dęblinie, od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.30. - 15.30.
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116.
(Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od ul. płk. Pilota Szczepana
Ścibiora). Oferty można składać osobiście, pocztą, kurierem, itp.
Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2019 r., godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08 - 521 Dęblin
,,Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów do aparatury naukowo-badawczej, serwis
plotera frezującego oraz szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania Mach3 i plotera
frezującego z podziałem na zadania.
Nie otwierać przed dniem 19.11.2019 r. godz. 10:30"
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na
formularzu zamawiającego (załącznik nr 1).
Do oferty należy dołączyć:
1. wypełniony formularz ofertowy,
2. klauzulę informacyjną - w przypadku składania ofert przez osoby fizyczne,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
1w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (np. spółka cywilna,
konsorcjum); pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
Oferta musi być podpisana. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku, gdy ceny jednostkowe są wyższe od cen rynkowych, oferta podlega negocjacji.
Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny
pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr
setny zaokrągla się w górę.
Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%
Na podstawie zapisów § 41 ust.1 pkt. 1 zarządzenia Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych nr 26 z dnia 15. kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, pracy komisji przetargowej i procedury zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, zakup
zostanie udokumentowany fakturą bez zawierania stosownej umowy. W przypadku zaoferowania większej
liczby przedmiotów zamówienia przez jeden podmiot, w sytuacji, gdy ich łączna wartość wyniesie 5 tys. zł
brutto, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści, stanowiącej załącznik nr 3 - projekt umowy.
Termin płatności: Wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji umowy zostanie zapłacone Wykonawcy
przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

Kontakt:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia na
adres e-mail: a.filipek-stanczak@law.mil.pl.
Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej http://www.law.mil.pl pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
w sprawach merytorycznych kpt. mgr inż. Mateusz Mucha tel. nr 261-517-429,
w sprawach proceduralnych mgr Agnieszka Filipek-Stańczak tel. nr 261-519-683.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.