Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych budowlanych oraz instalacyjnych -sanitarnych w budynkach

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych budowlanych oraz instalacyjnych -sanitarnych w budynkach

Data zamieszczenia: 2019-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 4456603, faks 81 4456730
zamowienia@up.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych budowlanych oraz instalacyjnych -sanitarnych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Doświadczalnej oraz ul. Dobrzańskiego w Lublinie
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych budowlanych oraz instalacyjnych -sanitarnych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Doświadczalnej oraz ul. Dobrzańskiego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, który zawiera: 1/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych branżowych (branża budowlana, sanitarna) 2/ przedmiar robót w branży budowlanej, 3/ przedmiar robót w branży budowlanej (pomieszczenia), 4/ przedmiar robót w branży sanitarnej, 2. Jakość użytych materiałów: 1/ użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 2/ przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 4. Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców wykonujących roboty budowlane: 4.1. 1. Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: - branża budowlana Wszystkie czynności podstawowe i pomocnicze związane z pracami remontowymi w budynku t.j.: 1. Roboty brukarskie 2. Roboty betoniarskie 3. Roboty murarskie 4. Roboty tynkarskie 5. Roboty posadzkarskie i wykładzinowe 6. Roboty malarskie - branża sanitarna: 1. Demontaż rurociągów instalacji c.o. wraz z osprzętem 2. Demontaż izolacji termicznej 3. Montaż rurociągów c.o. wraz z armaturą 4. Montaż rur preizolowanych 5. Próby szczelności zmontowanych instalacji 6. Montaż izolacji termicznej na rurociągach 7. Wykonanie rozruchów technologicznych 4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest do: a/ żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b/ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c/ przeprowadzenia kontroli w tym zakresie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 4.3. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w pkt 4.1. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, wymienione w pkt 4.1. poprzez złożenie przedstawicielowi Zamawiającego, w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, imiennej listy tych osób zawierającej oświadczenie wykonawcy, że osoby te zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

CPV: 45400000-1,45330000-9

Dokument nr: 624416-N-2019, EZ-p/PNO/55/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.up.lublin.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 54 20-950 Lublin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz ,,Oferta Wykonawcy", zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (w tym dwa przedmiary robót w branży budowlanej, przedmiar robót sanitarnych), stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4. Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Długość terminu gwarancji jakości 30,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.