Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3512z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i remont budynku

Przedmiot:

Przebudowa i remont budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 713 202 182, faks 713 202 143
bzp@pwr.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na budynek Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Na Grobli 12 we Wrocławiu
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i remont budynku z przeznaczeniem na budynek Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Na Grobli 12 we Wrocławiu. 1.1. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych oraz usług budowlanych oraz dostaw maszyn, urządzeń oraz wyposażenia meblowego z wyłączeniem mebli biurowych dotyczących przebudowy i remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturą techniczną w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego rozdziału i opisanym w dokumentacji projektowej oraz wytycznych realizacyjnych wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi dla zrealizowania robót. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Wytycznymi realizacyjnymi - stanowiącymi zał. nr 4a, 4b i 4c do SIWZ i wzoru umowy, wzorem umowy stanowiącym zał.nr 3 do SIWZ, decyzją udzielającą pozwolenie na budowę, SIWZ, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu. Przedmiot umowy nie obejmuje zakupu oraz dostawy mebli biurowych i urządzeń określonych w zał. nr 12 do niniejszej umowy. Uwaga: dokumentacja nie zawiera przedmiarów robót; wycenę należy oprzeć na dokumentacji 1.2. W związku z koniecznością wykonania przedmiotu umowy - zamówienia w różnych terminach, zakres umowy zostaje podzielony na trzy etapy: 1) ,,Etap I umowy" - zadanie polegające na: a) zabudowie studni wodomierzowej na sieci wodociągowej DN160 PEHD dla potrzeb umożliwienia dostawy wody do Kompleksu Badawczego Politechniki Wrocławskiej, projektowanego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu (działka nr 4/13, AM-3 obręb Południe) oraz zabudowy dwóch zasuw i hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej DN160 PEHD zlokalizowanej n terenie działki nr 4/12, AM-3, obręb Południe, b) uzyskaniu wszelkich uzgodnień/dokumentów niezbędnych na tym etapie realizacji robót oraz określonych w uzgodnieniu MPWiK z dnia 18.09.2019 r. (symbol sprawy: 038501/19/KOU/ZJa), zgodnie z dokumentacją projektową określoną w zał. nr 4a do niniejszej SIWZ a odpowiednio wzoru umowy; 2) ,,Etap II umowy" - zadanie polegające na: a) rozbudowie z nadbudową, przebudowie i kompleksowym remoncie budynku z przeznaczeniem na budynek Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej (dalej ,,budynek DSM"), b) uzyskaniu wszelkich uzgodnień/dokumentów niezbędnych na tym etapie realizacji robót (jeśli są wymagane) zgodnie z dokumentacją projektową określoną w zał. nr 4b do SIWZ i wzoru umowy; 3) ,,Etap III umowy" - zadanie polegające na: a) budowie wjazdu z drogi publicznej na działkę nr 4/13, AM-3, Obręb Południe, b) wykonaniu zagospodarowania i infrastruktury technicznej terenu zlokalizowanego przy budynku DSM, c) wykonaniu wycinki drzew na terenie wokół budynku DSM, d) uzyskaniu wszelkich uzgodnień/dokumentów niezbędnych na tym etapie realizacji robót, zgodnie z dokumentacją projektową określoną w zał. nr 4c do SIWZ i wzoru umowy; 1.2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45443000-4 Roboty elewacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232150-8 Roboty montażowe - Budowa przyłączy i sieci wodociągowej, roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 2. Wymagane terminy realizacji przedmiotu umowy wynoszą 1) Rozpoczęcie Etapu I i II umowy: od dnia zawarcia umowy, 2) Rozpoczęcie Etapu III umowy: w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla Etapu III umowy, 3) Zakończenie Etapu I umowy - w terminie - 3 miesiące od daty zawarcia umowy, 4) Zakończenie Etapu II umowy - w terminie do 31.10.2020r., 5) Zakończenie Etapu III umowy - w terminie zakończenia Etapu II umowy, pod warunkiem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla Etapu III umowy najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem zapisów ustępu 4 paragrafu wzoru umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (II etapu umowy). 2. 1. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 625752-N-2019, ZP/BZP/392/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://przetargi.pwr.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 - sekretariat, 50-370 Wrocław

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 mln zł*. * Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 2.3.1. należycie zrealizował w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): - co najmniej dwie roboty budowlane wielobranżowe (z udziałem łącznie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej) polegające na remoncie i/lub przebudowie i/lub nadbudowie i/lub rozbudowie budynku, na kwotę co najmniej 5 mln złotych** brutto każda z dwóch robót, w tym jedna na obiekcie stanowiącym budynek użyteczności publicznej (zwany OUP)*; oraz - co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót drogowych, na kwotę min. 500 tyś. zł** brutto każda z dwóch robót, w tym jedna z budową przejścia dla pieszych. 2.3.2. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót branży sanitarnej; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót branży elektrycznej; 4) instalacyjnej telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną - kierownik robót branży telekomunikacyjnej; 5) drogowej - kierownik robót drogowych wystarczające, będą uprawnienia w ograniczonym zakresie. które posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: a) Kierownik budowy - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót przez okres nie krótszy niż połowa terminu realizacji n/w robót) co najmniej dwóch robót budowlanych wielobranżowych (z udziałem łącznie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej) polegających na remoncie i/lub przebudowie i/lub nadbudowie i/lub rozbudowie budynku, na kwotę co najmniej 5 mln złotych** brutto każda z dwóch robót, w tym jedną na obiekcie stanowiącym budynek użyteczności publicznej (zwany OUP)*; b) Kierownika robót sanitarnych - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacji sanitarnych na stanowisku kierownika budowy/robót; c) Kierownika robót elektrycznych - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacji elektrycznych na stanowisku kierownika budowy/robót; d) Kierownik robót telekomunikacyjnych - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi na stanowisku kierownika budowy/robót. e) Kierownik robót drogowych - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi na stanowisku kierownika budowy/robót i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót przez okres nie krótszy niż połowa terminu realizacji n/w robót) co najmniej dwóch robót w zakresie robót drogowych na kwotę min. 500 tyś. zł** brutto każda z dwóch robót, w tym jedna z budową przejścia dla pieszych. * obiekt użyteczności publicznej (OUP)- zgodnie z definicją działu I paragrafu 3 ustęp 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (tj. Dz.U.2017 poz.2285). ** Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych). Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał doświadczenie zawodowe kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2) ppkt 2.2 i 2.3. niniejszego rozdziału /sekcji ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2) odpowiednio ppkt 2.2. i 2.3 niniejszego rozdziału/ sekcji ogłoszenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 2.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej. 2.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.2. w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 3. ZAWARTOŚĆ OFERTY . Oferta musi się składać z: a. oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ; b. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ c. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 1 ppkt 4 SIWZ); d. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 4 SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) - Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia 60,00
Gwarancja na wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia (G) - czas trwania 20,00
Skrócenie terminu wykonania II etapu umowy (T) 10,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (K) 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.