Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE MALOWANIA KLATKI SCHODOWEJ

Przedmiot:

WYKONANIE MALOWANIA KLATKI SCHODOWEJ

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski
ul. Kopisto 2A
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 872 18 50, tel. 17 872 18 60
rjalowy@ur.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE MALOWANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU B2 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PRZY UL. KASPROWICZA 1
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
VI. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Kopisto 2A,
35 - 959 Rzeszów
Kancelaria Ogólna, bud. A2 pok. nr 10
do dnia 6.12.2019 r. do godz. 12.00 włącznie.

Na kopercie musi znajdować się opis:
,,Oferta dot. malowania klatki schodowej w budynku B2 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy
ul. Kasprowicza 1. Nie otwierać przed dniem 6.12.2019 r."

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2019 r. - 30.12.2019 r.

Wymagania:
III. Warunki płatności:
Należność płatna przelewem w terminie 21 dni od daty odbioru robót potwierdzonych protokołem odbioru,
który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi zawierać:
? Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 - ,,Formularz oferty",
? Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę
upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert - kserokopia podpisana przez osobę upoważnioną ,,za zgodność z oryginałem",
? Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
? Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w powyższym wykazie zostały wykonane
z należytą starannością
VII. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający zleci realizację wykonania robót Wykonawcy, którego oferta:
? spełni wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu (50%)
? będzie korzystna cenowo (50%)
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
VIII. Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
? nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
? nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
? zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

Kontakt:
V. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Beata Bartman - Kierownik Rejonu Jałowego, tel. 17 872 18 50, e-mail: rjalowy@ur.edu.pl
Marian Kozak - Administrator budynku B2, tel. 17 872 18 60, e-mail: rjalowy@ur.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.