Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe

Przedmiot:

Roboty remontowe

Data zamieszczenia: 2020-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Karola Miarki 4
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 32 414 73 34
soswnis.l.kalinska@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
na roboty remontowe SOSWNiS w Raciborzu, w tym części I-III (zadania 1-9).
III. Przedmiot zamówienia
1. Roboty remontowe w SOSWNiS w Raciborzu, w tym:
Część I
zadanie 1 - roboty posadzkowe w aneksie kuchennym - pom 3.6 (201);
zadanie 2, 3, 4, 5 - roboty malarskie - sale 213, 321, 322, BM 2.12;
zadanie 6 - licowanie ścian w pralni/suszarni;
Część II
zadanie 7 - adaptacja pomieszczenia 324;
zadanie 8 - natryski doprowadzenie ciepłej wody;
Część III
zadanie 9 - naprawa muru/ogrodzenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarach robót.
3. Przedmiary robót należy traktować jako opracowanie pomocnicze, nie stanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej. Jeśli istnieją roboty lub czynności, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją, zobowiązany jest uwzględnić je w cenie ofertowej.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów Wykonawcy. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki (odzysku).
6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót oraz oceny stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie nie krótszym niż udzielona gwarancja. W okresie rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
9. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie w sposób zapewniający funkcjonowanie i ciągłość pracy Zamawiającego.
10. Zamawiający informuje, że roboty mogą być prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 20.00 - 7.00.
11. Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót.
12. W trakcie prowadzenia prac Zamawiający będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska, m. in. poprzez: stosowanie zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie); transport materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów; stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.

CPV: 45400000-1

Składanie ofert:
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2020 r do godz. 10:00. Ofertę można złożyć:
- elektronicznie (skan) na adres e-mail: soswnis.l.kalinska@wp.pl
- lub poprzez pocztę, kuriera bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego.
przypadku składania oferty drogą elektroniczną w temacie należy wpisać: Oferta Roboty remontowe - nie otwierać przed 28.05.2020 godz. 10.00.
3. W przypadku składania oferty poprzez pocztę, kuriera lub osobiście, ofertę zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej:
Nazwa i adres wykonawcy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Karola Miarki 4
47-400 Racibórz
Oferta - Roboty remontowe
NIE OTWIERAĆ przed 28.05.2020 godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce i termin wykonania zamówienia
1. Prace wykonywane będą na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 25.08.2020 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie regulaminowym, zgodnie z regulaminem wewnętrznym SOSWNiS przewidzianym dla zamówień o wartości poniżej 30000 euro.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach części I - III określonych w rozdz. III ust. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części.

V. Kryteria wyboru ofert
1. Zamawiający oceni oferty osobno dla każdej z części I - III.
2. Zamawiający wybierze do realizacji ofertę wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
3. Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do Zaproszenia do składania ofert. W formularzu oferty w miejscu odpowiednim dla danej części zamówienia, należy wpisać cenę brutto za wykonanie zadania.
4. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty brutto zamawiający informuje, że roboty w zakresie części I i II wykonywane będą w budynku mieszkalnym (Internat), natomiast w zakresie części III podatek VAT należy obliczyć w stawce podstawowej.
5. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
6. W przypadku, gdy cena oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający podejmie próbę negocjacji ceny lub zastosowania innych rozwiązań technicznych.
7. Z uwagi na istniejącą sytuację związaną z epidemią Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nakazu instytucji nadrzędnej (Województwo Śląskie) zwrotu przyznanych środków na realizację zadań.

VIII. Istotne postanowienia umowy
1. Istotne warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 2 - Projekt/wzór umowy. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

IX. Informacje końcowe

Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje procedury odwołania.

Kontakt:
VI. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Lucjana Kalińska - specjalista ds. zamówień publicznych
od poniedziałku do piątku tel. 32 414 73 34
e-mail: soswnis.l.kalinska@wp.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.