Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiany opraw żarowych

Przedmiot:

Wymiany opraw żarowych

Data zamieszczenia: 2020-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
Armii Krajowej 84
83-110 Tczew
powiat: tczewski
58 511-24-00; fax 58 511-24-05
rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wymiany opraw żarowych 75 W istniejącego oświetlenia serwisowego w skrzyni mostu M4 przez rz. Wisłę koło Kwidzyna w m. Lipianki oraz w skrzynkach estakad E3 i E2 w m. Opalenie , na oprawy oświetleniowe
typu LED
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Dokument nr: O.Gd.Z-15.2415.162.2020

Składanie ofert:
Formularz ofertowy wraz z wypełnionym Formularzem cenowym należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, Ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew lub faksem na nr 58 777-04-52 lub elektronicznie na adres: rejon_tczew@gddkia.gov.pl, w terminie do dnia 25.11.2020 roku.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 16.12.2020 r.

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi w terminie do 28 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego to PEFexpert.
Inne dane:
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególnosci z wymogami Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).
2
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy jest zaoferowana najniższa cena.
Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z wypełnionym
formularzem cenowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia
25.11.2020 roku.

Uwagi:
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa,
podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,
a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli
oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami
umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania
lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Mirosław Kątny tel. 58 777 04 50

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.