Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację układu centralnej klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2020-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie
ul. Krzemionki 30
30-525 Kraków
powiat: Kraków
przetargi.kra@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/public-auctions.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 51.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy Ul. Krzemionki 30
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w systemie ,,projektuj i buduj", polegającej na: 1.1 opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy Ul. Krzemionki 30 1.2 wykonaniu robót budowlanych obejmujących ,,Modernizację układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy Ul. Krzemionki 30" w oparciu o dokumentację o której mowa w pkt. 1.1. Wiąże się to z pełnym procesem robót budowlano-montażowych, usunięciem z obszaru budowy zdemontowanych urządzeń oraz z zakupem, dostarczeniem, montażem i rozruchem nowych urządzeń, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla potrzeb realizacji robót oraz uzyskaniem wszystkich prawem wymaganych pozwoleń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz

CPV: 45300000-0,45332200-5,45331230-7,71242000-6,71321000-4

Dokument nr: 609128-N-2020, ZP/TXKK/2/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https ://tvp.eb2b.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak.
https ://tvp.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30, 30-525 Kraków, Sekretariat Oddziału

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godz.: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY) tj.: 1.2.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) polegające na zaprojektowaniu instalacji wody lodowej związanych z budową, przebudową lub modernizacją układów instalacji chłodniczej opartych o agregaty wody lodowej o mocy jednostkowej co najmniej 500 kW , 1.2.2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane (umowy) polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub modernizacją układów instalacji chłodniczej opartych o agregaty wody lodowej o mocy jednostkowej co najmniej 500 kW na czynnym obiekcie z zapewnieniem ciągłości pracy układu chłodzącego klimatyzacji, o wartości w/w robót budowlanych według umowy minimum 1 500 000,00 zł brutto. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (OSOBY) tj.: 1.2.3 Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń(lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Kierownik powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji budowy, remontu lub modernizacji instalacji chłodniczych o wartości robót min. 1 mln zł. 1.2.4 Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w charakterze projektanta w specjalności instalacji technologicznych z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, elektrycznymi, klimatyzacyjnymi (agregaty wody lodowej), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji technologicznych z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi, elektrycznymi, klimatyzacyjnymi (agregaty wody lodowej) bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Projektant w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa projekty instalacji chłodniczej o mocy jednostkowej co najmniej 500 kW z zewnętrznymi skraplaczami. 1.2.5 W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U.2016 poz. 65 ze zm.). 1.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.2 Oświadczenia lub dokumenty składane razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.2.1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; 1.2.2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub załączone do niego oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia; 1.2.3 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu kryteriów selekcji (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu kryteriów selekcji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 1.2.4 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu kryteriów selekcji (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu; 1.2.5 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, gdy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp); 1.2.6 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik Nr 6a do SIWZ. 1.2.7 wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 6b do SIWZ. 1.2.8 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6c do SIWZ. 1.2.9 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 6a do SIWZ. 1.2.10 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.2.9. 1.3 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1.3.1 oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia poinformowania wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wraz z ww. informacją Zamawiający przekaże wzór przedmiotowego oświadczenia. 1.4 1.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 1.2.9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 1.5 1.5.1 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu kryteriów selekcji (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 14.6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 1.2.3 i 1.2.9 i 1.3.1 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 94,00
2) okres gwarancji 6,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.