Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwisowanie lamp solarnych

Przedmiot:

Serwisowanie lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2020-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice
powiat: ząbkowicki
tel. 74 8165367
justyna.obral@zabkowiceslaskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ząbkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
(znak sprawy -- nadaje komórka wnioskująca)
Ząbkowice Śląskie, dnia 19-ll-2020r.
ZAPROSZENIE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na usługę /dostawę /robotę budowlana*
2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ,,Serwisowanie lamp solarnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku".
6. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
Serwisowanie lamp solarnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku polegająca na:
o wymianie panelu fotowoltaicznego;
o wymianie oprawy oświetleniowej;
o wymianie akumulatora solarnego;
o wymianie regulatora ładowania;
o wymianie słupa oświetleniowego;
o wymianie fundamentu prefabrykowanego;
o wymianie zabezpieczenia przeciw zwarciowego/przepięciowego;
o diagnostyka uszkodzonej lampy.
Liczba lamp solarnych będących własnością Gminy Ząbkowice Śląskie: 105 szt. w następującym rozbiciu: Grochowiska -- 3 szt., Rakowice -- 1 szt, Olbrachcice Wlk. 7 szt., Brodziszów -- 6 szt., Sulisławice -- 5 szt, Braszowice -- 13 szt., Bobolice -- 6 szt., Zwrócona -- 10 szt., Koziniec -- 3 szt., Stolec -- 8 szt, Strąkowa -- 1 szt, Jaworek -- 21 szt, Szklary Huta -- 3 szt, Ząbkowice SI. -- 18 szt
Przedstawienie swojej oferty cenowej w rozbiciu na osiem pozycji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający w miarę potrzeby będzie zlecał Wykonawcy zamówieniami jednostkowymi diagnostykę i naprawę poszczególnych lamp solarnych.

Dokument nr: IGP.271. .2020. JO

Otwarcie ofert: 8. TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 26-11-2020 godz. 10:15.

Składanie ofert:
ZAMAWIAJĄCY- GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Oferta na wykonanie zadania pn.: ,,Serwisowanie lamp solarnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2021roku" Nie otwierać przed 26-ll-2020r. godz. 10:15.
2) Oferta musi być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie, Ul. 1 Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie (BOI -parter) do dnia 26-11-2020r., do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Termin realizacji zamówień jednostkowych:
- diagnostyka i wycena kosztów naprawy -- do 3 dni od dnia przekazania zamówienia jednostkowego na diagnozę,
- naprawa lampy -- do 3 tygodni od daty otrzymania zamówienia na naprawę lamp sporządzonego na podstawie diagnozy.

Wymagania:
3.TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 toku Prawo zamówień publicznych zgodnie z którym ,,Ustawy nie stosuje się (...) do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zabezpieczoną przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia oraz zaadresować i opisać w następujący sposób:
3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
4) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
5) Oferta składana jest w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
6) Wykonawca składa tylko jedną ofertę;
7) Termin ważności oferty wynosi 30 dni.
8) Ofertę oraz wszelkie dokumenty podpisuje Wykonawca. W przypadku złożenia oferty przez osobę upoważnioną należy przedłożyć -- oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) Warunki określone w zaproszeniu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawców:
-- zamieszczając informację na stronie internetowej, jeśli zaproszenie było dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej, http://www.bip.zabkowiceslaskie.pl
-- przesyłając informację w formie odpowiednio wysyłanemu zaproszeniu jeśli zaproszenie nie było zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto informuję, że niniejsze zapytanie cenowe, jak też otrzymane w wyniku niniejszego zapytania oferty cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Ząbkowice Śląskie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Gminę Ząbkowice Śląskie umowy.
7. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, opis sposobu oceny oferty i sposobu obliczenia ceny -
a) Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najniższą sumą wartości pozycji od 1 do 8 wymienionych w załączniku nr 1.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI: do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze przedmiotu zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.

Kontakt:
10. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Justyna Obrał -- inspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 74 8165367, e-mail: justyna.obral@zabkowiceslaskie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.