Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dróg dojazdowych do pól

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja dróg dojazdowych do pól

Data zamieszczenia: 2021-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czchów
Rynek 12
32-860 Czchów
powiat: brzeski
gmina@czchow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Czchów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja dróg dojazdowych do pól
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 - Podbudowa
a) Droga "Zeliny Południe" w msc. Tymowa, gm.Czchów
b) Droga "Kolo Kwiatkowskich" w msc. Jurków, gm. Czchów
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, tj:
o w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
o w przedmiarach robót.

2) Część nr 2 - Nawierzchnia
a) Droga "Zeliny Południe" w msc. Tymowa, gm.Czchów
b) Droga "Bryniak Wytrzyszczka" w msc.Będzieszyna, gm.Czchów
c) Droga "Koło Kwiatkowskich" w msc. Jurków, gm. Czchów

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, tj:
o w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
o w przedmiarach robót.

CPV: 45233320-8, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00074121, ITI.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.malopolska.pl/czchow/ , https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
9.1.2. Adres skrzynki ePUAP: /33keqgt47q/SkrytkaESP
9.1.3. Adres poczty elektronicznej: e.kurek@czchow.pl
9.1.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Kurek.
9.1.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
o ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
o ,,Formularza do komunikacji".
9.1.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
9.1.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
9.1.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9.1.9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
UWAGA: OFERTA NIE ZŁOŻONA ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO FORMULARZA:
,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niedopuszczalne jest złożenie oferty za pomocą np. ,,formularza do komunikacji".
Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które wykonawca chce dołączyć do formularza ofertowego. W przypadku chęci przekazania wraz z formularzem ofertowym również innych dokumentów, pliki z takimi dokumentami można:
o albo skompresować do jednego folderu/pliku i tak uzyskany plik zaszyfrować za pomocą wskazanej strony internetowej
UWAGA: Jeśli jednak w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik, zamawiający może nie mieć możliwości jego odszyfrowania! Zaleca się drugą wskazaną poniżej metodę tj. wybranie kilku plików przez okno wyboru, aby zaszyfrować je do jednego pliku wynikowego.
o albo po otwarciu wskazanej strony internetowe, wybrać kilka plików do zaszyfrowania i po ich zaszyfrowaniu uzyskany jeden plik przesłać do Zamawiającego.
UZYSKANE PLIKI WYNIKOWE NALEŻY PRZESŁAĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM EPUAP - ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
9.2.2. Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.2.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
22.1.1. administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Czchów, reprezentowana przez Burmistrza Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 14 66 217 10, gmina@czchow.pl;
22.1.2. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez: iod@czchow.pl, tel. 14 66 217 11;
22.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
22.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
22.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów do tej ustawy.
22.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
22.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
22.1.8. posiada Pani/Pan:
22.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
22.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
22.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
22.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
22.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
22.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
22.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
22.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
22.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
22.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
22.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-23 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.