Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROZBUDOWA BOKSÓW MAGAZYNOWYCH- ZADASZENIA NA TERENIE ZZO

Przedmiot:

ROZBUDOWA BOKSÓW MAGAZYNOWYCH- ZADASZENIA NA TERENIE ZZO

Data zamieszczenia: 2021-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: URBIS Sp z o.o
Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
61 424 58 00, faks (61) 426 35 67
urbis@urbis.gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 61 424 58 00, faks (
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZBUDOWA BOKSÓW MAGAZYNOWYCH W OBIEKCIE NR 13 ORAZ 14 - ZADASZENIA NA TERENIE ZZO LULKOWO
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : ROZBUDOWA BOKSÓW MAGAZYNOWYCH W OBIEKCIE NR 13 ORAZ 14 - ZADASZENIA NA TERENIE ZZO LULKOWO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 (dokumentacja projektowa, przedmiar robót) do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofertach przedmiotu zamówienia o parametrach równoważnych lub lepszych, nie gorszych niż proponowane w SWZ. Warunki zawarte w załączniku nr 9 (dokumentacja projektowa) określają minimalne wymagania Zamawiającego, co do funkcji, które winny spełniać poszczególne pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w ofercie obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00076138, ZP-URB-6/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urbis@urbis.gniezno.pl
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Kolenda tel. 508 052 156, e-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Rafał Kaczmarek tel. 693 333 724 , e-mail : rafal.kaczmarek@urbis.gniezno.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): o Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, Ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000069876, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, wysokość kapitału zakładowego: 23.040.000,00 zł.
o ADO powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD); jest nim Marcin Jan Grzesiak, dane kontaktowe: iod_urbis@prawni.pro, +48 61 2507771.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] i mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na dochodzeniu roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
o Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi kurierskie, operatorom pocztowym, podmiotom na rzecz których ADO świadczy usługi itp.
o Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): oo Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz okres przedawnienia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową.
o Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
o Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy.
o Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
o Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-23 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-URB-6/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : ROZBUDOWA BOKSÓW MAGAZYNOWYCH W OBIEKCIE NR 13 ORAZ 14 - ZADASZENIA NA TERENIE ZZO LULKOWO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 (dokumentacja projektowa, przedmiar robót) do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofertach przedmiotu zamówienia o parametrach równoważnych lub lepszych, nie gorszych niż proponowane w SWZ. Warunki zawarte w załączniku nr 9 (dokumentacja projektowa) określają minimalne wymagania Zamawiającego, co do funkcji, które winny spełniać poszczególne pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w ofercie obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: : 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 % maksymalna liczba punktów: 60.
C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60 %
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2) Okres rękojmi na wykonane roboty (OR) - waga 40% maksymalna liczba punktów: 40.
W ramach kryterium okres rękojmi na przedmiot umowy oceniany będzie zaoferowany w ofercie okres
udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w taki sposób, że:
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 72 miesięcy - Wykonawca otrzyma
40 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 66 miesięcy - Wykonawca otrzyma
20 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres
60 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt,
Uwaga! W przypadku zaoferowania rękojmi, krótszej niż 60 miesięcy oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Oferta, która otrzyma
najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rekojmi na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w w/w zakresie jeżeli zgodnie z art.113 ustawy Pzp wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania..
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 250.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min każda 150.000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego min.: - kierownika budowy posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ);
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
2) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o których mowa w pkt X ust .1. SWZ;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub
wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 6
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) załącznik nr 5
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt IX ust. 2 SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt pkt. V SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. X ust. 2 SWZ, przy czym: a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VIII ust.2 pkt 4 - 7 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. V SWZ. b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VIII ust.2 pkt. 1 - 3, składa każdy z nich.
5) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany zostały przewidziane w dokumentach zamówienia - we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: : 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 % maksymalna liczba punktów: 60.
C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60 %
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2) Okres rękojmi na wykonane roboty (OR) - waga 40% maksymalna liczba punktów: 40.
W ramach kryterium okres rękojmi na przedmiot umowy oceniany będzie zaoferowany w ofercie okres
udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w taki sposób, że:
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 72 miesięcy - Wykonawca otrzyma
40 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 66 miesięcy - Wykonawca otrzyma
20 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres
60 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt,
Uwaga! W przypadku zaoferowania rękojmi, krótszej niż 60 miesięcy oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Oferta, która otrzyma
najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rekojmi na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.