Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy oraz sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
158194710
scuw@stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 158194710
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej.
2. Zestawienie prac związanych z utrzymaniem urządzeń i oświetlenia ulicznego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia w ilości 2020 szt. opraw oświetleniowych:
1) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzania systematycznej kontroli instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska.
2) Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach oświetleniowych i ich naprawa. W ramach tego obowiązku wykonawca obowiązany jest do:
a) likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała
oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki podziału sieci, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, itp.) w czasie max. 3 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia,
b) doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego - max. 3 dni od chwili zgłoszenia zagrożenia,
3) Wymiana źródeł światła w przypadku uszkodzenia źródła lub obniżenia parametrów oświetleniowych na drodze w stosunku do wymagań normy.
4) Wymiana uszkodzonych tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, podstaw, główek i wkładek bezpiecznikowych w słupach.
5) Utrzymanie w należytym stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych.
6) Natychmiastowe powiadomienie pogotowia PGE Dystrybucja S.A. lub
ENESTA Sp z o.o. w celu szybkiego usunięcia awarii urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. zasilających oświetlenie objęte świadczoną usługą.
7) Powiadamianie Zamawiającego w przypadku podejmowania prac wymagających
włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia.
8) Udostępnianie własnego transportu do objazdów miasta, celem przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji postanowień umowy.
9) Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń o awariach w każdym dniu trwania umowy.
10) Usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych
punktów świetlnych w ciągu: zgodnie z deklaracją Wykonawcy.
11) Współpraca z Policją w zakresie usuwania awarii oświetlenia oraz występowania z upoważnienia do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowań.
12) Na okres utrzymania i konserwacji Wykonawca winien zawrzeć stosowne porozumienia z operatorem sieci dystrybucyjnej dotyczące współpracy przy
eksploatacji oświetlenia ulicznego i ponosić wszelkie koszty z tym związane.
13) Wykonawca zapewni estetyczny wygląd urządzeń, t.j.:
a) czyste klosze i odbłyśniki, pozamykane wnęki słupowe i szafy zasilające,
b) w przypadku odtwarzania urządzeń jednolity typ wysięgników, opraw, słupów
i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego
rozwiązania,
c) systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów (nie dotyczy flagowych), linek, sznurów itp.,
d) metalowe części urządzeń bez korozji.
3. Zestawienie prac związanych z utrzymaniem urządzeń sygnalizacji świetlnej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w ilości 2 szt. sygnalizacji świetlnych:
1) Bieżące utrzymanie i konserwację istniejącej sygnalizacji świetlnych oraz przejść
aktywnych;
2) Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych.
3) Całodobowy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych
i dźwiękowych, w tym bezzwłoczne usuwanie występujących podczas przeglądu oraz
zgłoszonych przez Zamawiającego, lub państwowe formacje mundurowe usterek
w max. 6 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia.
4) Wymianę uszkodzonych żarówek, lamp i elementów sterowania.
5) Konserwację układów sterowniczych.
6) Usuwanie awarii kabli sterowniczych.
7) Systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach.
8) Systematyczne czyszczenie komór sygnalizatorów.
9) Konserwację sygnalizatorów.
10) Naprawę i konserwację mocowań opraw sygnalizatorów z wysięgnikiem.
11) Przeglądy kanalizacji kablowej, studzienek, instalacji kablowej, zasilającej,
akomodacyjnej, sygnalizacyjnej i sterującej w tym wszystkie przewidziane przepisami i instrukcja opomiarowania instalacji i urządzeń;
12) Sprawdzenie poprawności działania detektorów /detektory radarowe, wideo detekcja.
13) Wykonawca będzie zobowiązany do założenia i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej sygnalizacji osobno i dokonywania wpisów odnośnie przerw w pracy, ich przyczyn, czasu trwania napraw, wszelkich zmian w oprogramowaniu oraz prowadzonych czynnościach konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania objazdów sygnalizacji potwierdzając to każdorazowo stosownym wpisem do właściwego dziennika.
4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania.
5. Szczegółowy wykaz oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej określa: Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

CPV: 50232000-0, 50232100-1

Dokument nr: 2021/BZP 00083717, ZP-II.271.52.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.stalowawola.pl//c=mdPrzetargi-cmPokaz-1663
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia komunikacja między Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/pl/, ePUAPu, który jest dostępny pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o świadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Centralny Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcamiza pomocą poczty elektronicznej, email: kabratowski@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych Al. Jana Pawła II 25A, 37 450 Stalowa Wola Pani Danuta Bednarz;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pani Alina Pyz ODO PARTNER, Kępa Rzeczycka 10, 37 455 Radomyśl nad Sanem, adres e mail: odopartner@gmail.com telefon 604 274 299;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.;
o Pani/Pan a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , prawo do w niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-23 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Stalowa Wola e-puap SCUW

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.52.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej.
2. Zestawienie prac związanych z utrzymaniem urządzeń i oświetlenia ulicznego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia w ilości 2020 szt. opraw oświetleniowych:
1) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzania systematycznej kontroli instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska.
2) Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach oświetleniowych i ich naprawa. W ramach tego obowiązku wykonawca obowiązany jest do:
a) likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała
oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki podziału sieci, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, itp.) w czasie max. 3 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia,
b) doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego - max. 3 dni od chwili zgłoszenia zagrożenia,
3) Wymiana źródeł światła w przypadku uszkodzenia źródła lub obniżenia parametrów oświetleniowych na drodze w stosunku do wymagań normy.
4) Wymiana uszkodzonych tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, podstaw, główek i wkładek bezpiecznikowych w słupach.
5) Utrzymanie w należytym stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych.
6) Natychmiastowe powiadomienie pogotowia PGE Dystrybucja S.A. lub
ENESTA Sp z o.o. w celu szybkiego usunięcia awarii urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. zasilających oświetlenie objęte świadczoną usługą.
7) Powiadamianie Zamawiającego w przypadku podejmowania prac wymagających
włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia.
8) Udostępnianie własnego transportu do objazdów miasta, celem przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji postanowień umowy.
9) Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń o awariach w każdym dniu trwania umowy.
10) Usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych
punktów świetlnych w ciągu: zgodnie z deklaracją Wykonawcy.
11) Współpraca z Policją w zakresie usuwania awarii oświetlenia oraz występowania z upoważnienia do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowań.
12) Na okres utrzymania i konserwacji Wykonawca winien zawrzeć stosowne porozumienia z operatorem sieci dystrybucyjnej dotyczące współpracy przy
eksploatacji oświetlenia ulicznego i ponosić wszelkie koszty z tym związane.
13) Wykonawca zapewni estetyczny wygląd urządzeń, t.j.:
a) czyste klosze i odbłyśniki, pozamykane wnęki słupowe i szafy zasilające,
b) w przypadku odtwarzania urządzeń jednolity typ wysięgników, opraw, słupów
i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego
rozwiązania,
c) systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów (nie dotyczy flagowych), linek, sznurów itp.,
d) metalowe części urządzeń bez korozji.
3. Zestawienie prac związanych z utrzymaniem urządzeń sygnalizacji świetlnej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w ilości 2 szt. sygnalizacji świetlnych:
1) Bieżące utrzymanie i konserwację istniejącej sygnalizacji świetlnych oraz przejść
aktywnych;
2) Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych.
3) Całodobowy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych
i dźwiękowych, w tym bezzwłoczne usuwanie występujących podczas przeglądu oraz
zgłoszonych przez Zamawiającego, lub państwowe formacje mundurowe usterek
w max. 6 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia.
4) Wymianę uszkodzonych żarówek, lamp i elementów sterowania.
5) Konserwację układów sterowniczych.
6) Usuwanie awarii kabli sterowniczych.
7) Systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach.
8) Systematyczne czyszczenie komór sygnalizatorów.
9) Konserwację sygnalizatorów.
10) Naprawę i konserwację mocowań opraw sygnalizatorów z wysięgnikiem.
11) Przeglądy kanalizacji kablowej, studzienek, instalacji kablowej, zasilającej,
akomodacyjnej, sygnalizacyjnej i sterującej w tym wszystkie przewidziane przepisami i instrukcja opomiarowania instalacji i urządzeń;
12) Sprawdzenie poprawności działania detektorów /detektory radarowe, wideo detekcja.
13) Wykonawca będzie zobowiązany do założenia i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej sygnalizacji osobno i dokonywania wpisów odnośnie przerw w pracy, ich przyczyn, czasu trwania napraw, wszelkich zmian w oprogramowaniu oraz prowadzonych czynnościach konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania objazdów sygnalizacji potwierdzając to każdorazowo stosownym wpisem do właściwego dziennika.
4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania.
5. Szczegółowy wykaz oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej określa: Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przyocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN NA USUWANIE ZGŁOSZONYCH USTEREK
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia
w wysokości minimum 50 000,00 zł;
b) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100 000,00 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;
b) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj:
- co najmniej dwiema osobami - elektromonterami posiadającymi uprawnienia SEP
w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
- co najmniej jedną osobą przeszkoloną w zakresie serwisu, konserwacji i obsługi sterowników sygnalizacji świetlnej GenMini oraz Millenium Mini;
c) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem:
- Piła do cięcia asfaltu na głębokość min. 10cm - 1 szt.
- Samochód dostawczy - 1 szt.
- Komputer z licencjonowanym oprogramowaniem służącym do obsługi sterowników sygnalizacji świetlnej GenMini oraz Millenium Mini - 1szt.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą - Załącznik nr 2 do SWZ (oraz Załącznik nr 3 do SWZ jeżeli dotyczy);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą - Załącznik nr 2 do SWZ (oraz Załącznik nr 3 do SWZ jeżeli dotyczy);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ - Wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przyocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN NA USUWANIE ZGŁOSZONYCH USTEREK
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.