Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 (22) 694 55 55 fax: +48 (22) 694 36 84
monika.zawadka@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (22) 694 55
Termin składania ofert: 2021-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego dla
prowadzonych przez MF robót budowlanych, tj. wykonywanie czynności polegających na
wsparciu MF w zakresie przygotowania, nadzoru i zakończenia robót w budynku MF,
w tym w szczególności na:
1) reprezentowaniu Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
2) sprawdzaniu jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
3) udział po stronie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych z wykonawcami w celu
dokonywania niezbędnych uzgodnień;
4) sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych (odbiory częściowe i końcowe) ulegających
zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania;
5) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie
inwestora, kontrolowaniu rozliczeń budowy;
2
6) merytorycznym wsparciu i udziale Zamawiającego podczas przygotowywania
dokumentów do postępowań przetargowych i zakupowych (opis przedmiotu
zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót);
7) współpracy z projektantami firm zewnętrznych podczas opracowywania projektów dla
planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
8) udziale oraz fachowym doradztwie podczas odbiorów projektów budowlanych,
sprawdzaniu kosztorysów budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej;
9) udziale w przygotowywaniu do organów administracji architektoniczno-budowlanej
oraz nadzoru budowlanego, niezbędnych wniosków, zgłoszeń i wystąpień w imieniu
inwestora, w tym uzgodnień konserwatorskich;
10) zapewnieniu terminowości i prawidłowego przebiegu robót budowlanych, w tym ich
zgodności z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami
i przepisami;
11) osobistym stawiennictwie na terenie budynku Ministerstwa Finansów co najmniej
jeden raz w tygodniu (niezależnie od stawiennictwa na wezwanie najpóźniej w
kolejnym dniu roboczym Zamawiającego) w celu realizacji czynności opisanych
powyżej.
2. Wykonawca przy wykonywaniu umowy będzie zobowiązany do pełnej dyspozycyjności
oraz zapewnienia stawiennictwa osób niezbędnych do wykonania czynności objętych
umową, o których mowa w pkt II ppkt 2, w miejscach realizacji zadań.
3. Zadania inwestycyjne i remontowe dotyczą powierzchni zabudowy nieruchomości oraz
budynku biurowego położonych przy Ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, znajdujących
się w trwałym zarządzie Ministerstwa Finansów.
4. Prace inwestycyjne i remontowe prowadzone będą w czynnym budynku biurowym, który
jest usytuowany na terenie pomnika historii i w części zewnętrznej (elewacja i dach) jest
wpisany do rejestru zabytków, całodobowo w dni robocze i dni wolne od pracy,
z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny
sposób uciążliwe będą prowadzone w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz uznanych za takie przez Zamawiającego)
w godz.ch od 17.00 do 07.00 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy.

Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej
na adres: monika.zawadka@mf.gov.pl do dnia 22 czerwca 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2021r.
1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia zawarcia do dnia 20.12.2021 r.

Wymagania:
Wykonawca przed upływem ww. terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną
ofertę.
UWAGA: oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego postępowania proszę o kierowanie zapytań
mailowych na adres: monika.zawadka@mf.gov.pl
Prace, które mają być objęte nadzorem inwestorskim w trakcie trwania umowy
to w szczególności roboty realizowane w ramach projektu pn. ,,Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz termomodernizacja budynku Ministerstwa Finansów", dofinansowanego
z Funduszy Europejskich oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności
gospodarki, Działanie 1.3 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej:
? wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w blokach C i D;
? modernizacja oświetlenia elektrycznego w blokach B C D oraz na poddaszu;
? wykonanie ocieplenia stropodachu budynku i ścian zewnętrznych garażu
podziemnego;
? wykonanie modernizacji węzłów cieplnych wraz z modernizacją centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
3
II. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty (tj.
świadczyli, zrealizowali, zakończyli)lub należycie wykonują (tj. świadczą, realizują)
co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w użytkowanych obiektach użyteczności publicznej.
UWAGA:
? przez obiekty użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodny z definicją
zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.).
? gdy przedmiotem wykazanej usługi nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy go
wyodrębnić.
Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę ,,Wykazie wykonanych
usług" (załącznik nr 1).
UWAGA: Usługi, o których mowa powyżej, będą podlegały również ocenie w kryterium
oceny ofert ,,DOŚWIADCZENIE", zgodnie z zasadami określonymi w pkt IV ppkt 1.2
zaproszenia do składania ofert. Ocenie będą podlegały czwarta i kolejna usługa poparta
stosownymi dowodami, zgodnie z zapisami pkt III ppkt 2.2 zaproszenia do składania ofert.
2. Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: sprawować funkcję
inspektorów nadzoru i posiadającymi (łącznie lub osobno):
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez
ograniczeń w specjalności:
? konstrukcyjno-budowlanej,
? instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
? instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), lub
2) odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym. Mając na
uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski
możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby,
po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ
samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65 ze zm.).
4
Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę ,,Wykazie osób"
(załącznik nr 2), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy (wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia);
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia);
3. Oferta musi być:
1) podpisana - przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we
właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie);
2) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać zryczałtowane uśrednione miesięczne
wynagrodzenie brutto za wykonanie usługi za okres jednego miesiąca kalendarzowego
wykonanej usługi - podaną w formularzu ofertowym.
Zryczałtowane uśrednione miesięczne wynagrodzenie brutto jest ceną ostateczną określającą
całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia za okres jednego
miesiąca kalendarzowego. Należy je skalkulować tak, aby obejmowało wszystkie koszty,
nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego
zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
VII. Istotne postanowienia umowy
1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia zawarcia do dnia 20.12.2021 r.
2. W umowie przewidziane będą kary umowne w szczególności za:
6
? wypowiedzenie/rozwiązanie/odstąpienie od realizowania umowy w wysokości 20%
wartości brutto umowy;
? opóźnienie w realizacji umowy liczone za każdą godzinę opóźnienia;
? niezrealizowanie wizyty lub nienależyte zrealizowanie wizyty u Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego świadczenia usługi, w terminie 21 dni od przekazania poprawnie
wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem płatności za miesiąc grudzień, która nastąpi
w grudniu 2021 r.
4. Zamawiający może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w całości lub części
w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w Umowie.

Uwagi:
Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert
(dla zakupu o wartości nie przekraczającej 130 000 PLN netto)
Ministerstwo Finansów prowadzi postępowanie o dokonanie zakupu, do którego nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - pn. ,,Świadczenie usług inspektora
nadzoru inwestorskiego w budynku Ministerstwa Finansów".
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej
na adres: monika.zawadka@mf.gov.pl do dnia 22 czerwca 2021 r.
IV. Ocena złożonych ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące
kryteria:
- CENA - 80 punktów
5
- DOŚWIADCZENIE - 20 punktów
1) punkty w kryterium CENA zostaną obliczone według wzoru:
najniższa zaoferowana miesięczna cena brutto
Przyznane punkty = --------------------------------------------------------------- x 80
cena miesięczna ocenianej oferty brutto
2) punkty w kryterium DOŚWIADCZENIE zostaną przyznane według zasad określonych
w poniższej tabeli:
Liczba wykonanych usług Liczba możliwych do uzyskania punktów
4 5
5 10
6 15
7 i więcej 20
UWAGA:
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty
o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
V. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.
VI. Inne informacje
1. Zamawiający nie pokrywa kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Niniejsze zaproszenie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, spośród ofert złożonych w
postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, na
każdym etapie prowadzenia procedury zakupu.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem - IOD@mf.gov.pl
3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na
podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997
r. o działach administracji rządowej.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione
do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
? dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO1 z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych;
? sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.
2016.119.1 z 04.05.2016 r.).
7
? ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co
może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z
profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących
przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
? dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na
podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone
kryteria.
? dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na
podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali
społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne
zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka
może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
Z poważaniem
Dyrektor
Biura Administracyjnego
Marcin Gregorczyk
(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.