Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawów do podnośników do kontenerów

Przedmiot:

Dostawa zestawów do podnośników do kontenerów

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Janusz Kania AGREGATY PEX-POOL PLUS
Metalowców 35
39-200 Dębica
powiat: dębicki
517917910
g.porada@generatory.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57129
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: ---
Nr telefonu: 517917910
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
(20) DOSTAWA zestawów podnośników do kontenerów
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-18-0044/18 - Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących)

Część 1
DOSTAWA zestawów podnośników do kontenerów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych dwóch zestawów do podnośników do kontenerów. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie w czasie transportu (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz rozładunek.
2. Najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji określonej w umowie dostawy oraz inne niezbędne świadectwa, atesty oraz certyfikaty (w szczególności dokumenty gwarancyjne i deklarację zgodności).
3. Zamawiający zastrzega, aby wszelkie urządzenia, osprzęt i ich elementy instalowane w przedmiocie zamówienia były dobierane przez Oferentów zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i posiadały parametry techniczne oraz funkcjonalne nie gorsze niż tam wskazane.
4. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
5. Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy dostawy.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 42418940-0

Dokument nr: 2021-6454-57129, 20/2021/POIR321

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Miejscowość
Dębica

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy na następujących
warunkach:
a. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmian umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia
określonej pierwotnie w umowie (a zmiany te dotyczą w szczególności: zmiany ustawowej stawki podatku-
VAT; zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego;
zmiany terminu wykonania Zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można
było wcześniej przewidzieć),
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Dostawy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację Zamówienia, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Profil działalności Oferenta i jego struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent posiada doświadczenie oraz zasoby osobowe w zakresie dostaw zbliżonych rodzajowo do przedmiotu zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, ekonomicznym i finansowym niezbędnym do realizacji zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1. Oferent nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa (m.in.: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych oraz Urząd Skarbowy).
2. Nie jest w stanie likwidacji, upadłości lub nie toczy się w stosunku do niego postępowanie
naprawcze.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania ofertowego.
Z przedmiotowego postępowania są wykluczeni Oferenci, którzy:
- są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta (formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania),
2. Specyfikacja techniczno-funkcjonalna oferowanego urządzenia (specyfikacja stanowi załącznik nr 2 do zapytania),
3. Aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG lub innego równoważnego). W przypadku gdy Oferentem jest spółka cywilna, należy przedłożyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki wraz z jej wszystkimi aneksami (kopie). W przypadku osób prawnych również ewentualnie zgodę organu właścicielskiego (np. protokół zgromadzenia wspólników), jeżeli zgodnie z umową spółki (statutem) wartość zamówienia wymaga takiej zgody,
4. Kopia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),
5. Oświadczenia (stanowią załącznik nr 3 do zapytania):
a) dotyczące braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym,
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
c) o grupie kapitałowej.
6. Do oferty można dołączyć katalogi, foldery przedstawiające oferowane urządzenie (opcjonalnie).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-01
Data ostatniej zmiany
2021-07-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1: cena
Cena = najniższa oferowana w postępowaniu cena/cena oferowana w badanej ofercie x 75
Brana pod uwagę cena, to cena netto w PLN za całość zamówienia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2: gwarancja na całość zamówienia
Gwarancja = gwarancja oferowana w badanej ofercie/najdłuższa gwarancja oferowana w postępowaniu x 25
Gwarancję należy wskazać w pełnych miesiącach kalendarzowych. Oferty, w których gwarancja będzie krótsza niż 24 miesiące zostaną odrzucone.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Porada
tel.: 517917910
e-mail: g.porada@generatory.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.