Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali garażowej z myjnią, budynku magazynowego i wiaty magazynowej wraz z budową...

Przedmiot:

Budowa hali garażowej z myjnią, budynku magazynowego i wiaty magazynowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przyłączy

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05
wik@wik.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 60 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 74/832-37-01 do
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
,,Budowa hali garażowej z myjnią, budynku magazynowego i wiaty magazynowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przyłączy na terenie Bazy WIK Sp. z o.o., Ul. Kilińskiego, dz. nr 33/26, 33/42, 33/43, 31, obręb Zatorze".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: ,,Budowa hali garażowej z myjnią, budynku magazynowego i wiaty magazynowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przyłączy na terenie Bazy WIK Sp. z o.o., Ul. Kilińskiego, dz. nr 33/26, 33/42, 33/43, 31, obręb Zatorze".
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
3) Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) w zakresie przedmiotu umowy, łącznie z: dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej zawierającej zestawienie współrzędnych X, Y w formacie DXF (w obowiązującym układzie 2000), wykonaniem pełnego zakresu pomiarów elektrycznych, odbiorów wentylacyjnych., wod.-kan., odbiorami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkimi innymi wymaganymi przepisami prawa dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania.
Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej przedstawione są w części III SWZ.
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

Dokument nr: TT-15.1-25/21

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy Ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze).

Specyfikacja:
IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".

Składanie ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., Ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. Oferta przetargowa - ,,Budowa hali garażowej z myjnią, budynku magazynowego i wiaty magazynowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przyłączy na terenie Bazy WIK Sp. z o.o., Ul. Kilińskiego, dz. nr 33/26, 33/42, 33/43, 31, obręb Zatorze". Nie otwierać przed dniem 02.08.2021 r. godz. 1100" należy składać w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy Ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1030.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1/ Rozpoczęcie robót: z dniem wprowadzenia na budowę. Przewidywany termin wprowadzenia na budowę: 01.09.2021 r. 2/ Wymagany termin zakończenia całości robót (odbiór końcowy): do 20 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia na budowę, tj. do dnia: 30.04.2023 r., w tym: a) Zakończenie robót w I etapie: do dnia: 30.04.2022 r. b) Zakończenie robót w II etapie: do dnia 31.08.2022 r. c) Zakończenie robót w III etapie: do dnia 31.12.2022 r. d) Zakończenie robót w IV etapie: do dnia 30.04.2023 r.

Wymagania:
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę 300 000,00 zł.
III. PODSTAWA PRAWNA
,,Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówień lub konkursów nie przekraczających progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów" zwany dalej w treści ogłoszenia -,,Regulaminem udzielania zamówień" (treść ,,Regulaminu udzielania zamówień" dostępna jest na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi").
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, spełniający warunki zawarte w rozdziale VI ,,Regulaminu udzielania zamówień" oraz inne warunki określone w Specyfikacji warunków zamówienia.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium o wartości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena - 100%.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 01.09.2021 r.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
www.wik.dzierzoniow.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, bez podania przyczyn.

Kontakt:
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Justyna Woźna - Starszy inspektor ds. technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400, tel. 74/832-20-75.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.