Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Obiektu Radionawigacyjnego DME Rudka

Przedmiot:

Budowa Obiektu Radionawigacyjnego DME Rudka

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wieżowa 8
02-147 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@pansa.pl
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=9372307
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Obiektu Radionawigacyjnego DME Rudka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radionawigacyjnego ,,DME Rudka" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzierżawionym przez Zamawiającego terenie stanowiącym część działki nr ew.49/1, obręb 4 Lesznia, województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Suraż

CPV: 45213330-5, 32344250-3, 32420000-3, 32500000-8, 34965000-9, 45111200-0, 45220000-5, 45231400-9, 45232310-8, 45232330-4

Dokument nr: 2021/BZP 00111760, 316/PAŻP/2020/AZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/pazp
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania określone w Rozdziale X i XI SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/pazp
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określony w Rozdziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określony w Rozdziale XXII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=9372307
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma SmartPZP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 427 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 316/PAŻP/2020/AZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radionawigacyjnego ,,DME Rudka" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzierżawionym przez Zamawiającego terenie stanowiącym część działki nr ew.49/1, obręb 4 Lesznia, województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Suraż
4.2.6.) Główny kod CPV: 45213330-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32344250-3 - Instalacje radiowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

34965000-9 - Radiodalmierz (DME)

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232330-4 - Wznoszenie masztów antenowych

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 427 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o kryteria wskazane w Rozdziale XVII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, kompleksowo zaprojektował min. dwa (2) obiekty radionawigacyjne
1.1.2. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej kompleksowo wykonał min. dwa (2) obiekty radionawigacyjne wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń radionawigacyjnych
1.1.3. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w dowolnej z wymienionych w pkt b specjalności;
b) co najmniej po jednej (1) osobie kierowników robót w specjalności:
? konstrukcyjno - budowlanej,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
? telekomunikacyjnej radiowej,
? telekomunikacyjnej przewodowej,
posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności), w tym dla kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń.
Jeden z kierowników robót może jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy;
c) projektantów w specjalności:
? konstrukcyjno - budowlanej,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
? telekomunikacyjnej radiowej,
? telekomunikacyjnej przewodowej,
posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do projektowania w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności).
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi wszystkie wymienione uprawnienia. Zamawiający dopuszcza, że jedna osoba będzie posiadała wszystkie lub kilka uprawnień jednocześnie.
e) osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń DME i która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na rzecz producenta z zakresu obsługi urządzeń DME.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumnie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lb odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 220).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych ( Dz.U. 2019 r. poz. 1117 ze zm.), osób wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art.20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Wymagane uprawnienia/zaświadczenia kwalifikacyjne, o których mowa w warunkach udziału w postępowaniu, mają odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) oraz przepisom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 833, 843).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu usługi oraz roboty budowlanej, dat ich wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi oraz roboty budowlane zostały wykonane (nazwa, adres i telefon)
2. Dowodów określających należyte wykonanie usług oraz robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie;
c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) oraz b) powyżej.
3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający określa poniższe przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
a. karty charakterystyk oferowanych urządzeń DME - Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski;
b. oświadczenie producenta lub podmiotów uprawnionych z ramienia producenta urządzeń DME o udostępnieniu niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń oraz osób uprawnionych do instalacji i uruchomienia powyższych urządzeń;
c. deklarację WE przydatności do wykorzystania urządzeń DME zgodnie z wymaganiami spełnienie wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego lub rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym, wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. Zawartość Deklaracji ma być zgodna z wymaganiami zawartymi w Załączniku III pkt. 3 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady;
Z treści Deklaracji musi wynikać zgodność parametrów urządzeń z wymaganiami zawartymi w ICAO - Aeronautical Telecommunications, Annex 10 - To The Convention On International Civil Aviation, volume I (Radio Navigation Aids);
Zamawiający dopuszcza złożenie powyższych dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski.
2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
wszystkie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami pkt 2 Rozdziału VII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, a Strony uzgodnią zmiany Umowy wymuszone powyższymi zmianami przepisów
2. wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy konieczność ta wyniknie w trakcie realizacji Umowy lub zachodzi możliwość zastosowania lepszych wyrobów lub rozwiązań technologicznych, a zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia
3. wystąpi zdarzenie o charakterze siły wyższej - wówczas Strony ustalą zasadność i możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas faktycznego wstrzymania realizacji ze względu na zaistnienie zdarzeń o charakterze siły wyższe
4. wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej ;
5. zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, skutkujących przesunięciem terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas konieczny na ich wykonanie i/lub zmianą Ceny Umowy
6. dojdzie do zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), oraz podatku akcyzowego, Strony odpowiednio zmienią Cenę Umowy. Cena netto nie ulegnie zmianie
7. Zajdzie konieczność wydłużenia terminu realizacji na skutek przedłużenia procedury urzędowej lub uzgodnień przez Zamawiającego nie wynikających z winy Wykonawcy. Wówczas termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas w którym realizacja była niemożliwa
8. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych zgód, decyzji urzędowych nieprzewidzianych w Umowie, skutkujących przesunięciem terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na ich uzyskanie
9. realizacja Umowy jest niemożliwa z przyczyn operacyjnych Zamawiającego (...). Wówczas termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas, w którym realizacja Przedmiotu Umowy z przyczyn operacyjnych była niemożliwa.
10. przy sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości przewidzianych pod budowę obiektu OR lub linii zasilających okaże się, że z przyczyn formalnych Wykonawca nie może rozpocząć prac w terminie, terminy na wykonanie tych linii zasilających wchodzących w skład zamówienia, zostaną odpowiednio wydłużone o taki okres, jaki upłynie do uregulowania stanu prawnego działek w takim stopniu, który umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie prac
11. nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, przejmując prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art.465 ust.1 PZP;
12. zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki określone w ppkt 1.12.1-1.12.3 IPU.
13. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.
Dodatkowe zmiany umowy wymienione w ust. 2 paragrafu 19 IPU.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o kryteria wskazane w Rozdziale XVII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.