Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne

Data zamieszczenia: 2021-07-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
32 47 87 000, faks 32 47 629 52
dl@mzn.jastrzebie.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32 47 87 000, faks 3
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowych."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne (pustostany) w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych, zgodnie z zakresem określonym w STWiOR stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zestawienie budynków i obiektów gminnych użytkowych administrowanych przez MZN stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. Zestawienie budynków gminnych mieszkalnych administrowanych przez MZN stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.
3. Zadanie polega na wykonywaniu remontów wg zakresu określonego w protokole przekazania frontu robót przez Inspektora nadzoru. W protokole przekazania frontu robót zostanie określony zakres robót oraz termin wykonania.
4. Zakres każdorazowo zostanie określony ogólnie w protokole przekazania robót i uzupełniany w tracie ich prowadzenia stosownie do potrzeb i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Inspektor Nadzoru określi również rodzaj protokołów wymaganych do sporządzenia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tryb wykonywania czynności, przykładowe roboty remontowe oraz zasady rozliczania zleconych robót określa STWiOR (Załącznik nr 10 do SWZ).
6. STWiOR wraz z wykazami budynków (Załącznik nr 11 - wykaz budynków użytkowych oraz Załącznik nr 12 - wykaz budynków mieszkalnych) stanowi integralną część SWZ.
7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.
8. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w ww. dokumentach - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

CPV: 44220000-8, 45211341-1, 45261900-3, 45300000-0, 45311200-2, 45324000-4, 45330000-9-, 45333000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00112556, DL.4221.6.2021.AS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcje/kupiec/trwajace
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń i odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um jastrzebiezdroj, zwanej dalej Platformą.
1.1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,KOMUNIKATY". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
adres strony https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Regulaminie Platformy znajdującej się pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji, o której mowa w pkt. 2 Rozdziału 13 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem" lub ,,RODO" informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ulicy 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, telefon kontaktowy: (+48) 32 47 87 000, adres e-mail: info@mznjastrzebie.pl
2) Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pan Paweł Strycharz. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: biuro@e-direction.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130 000 złotych.
4) Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu1, przepisy prawa2, a także realizacja umowy3 w związku z wyborem danej oferty biorącej udział w postępowaniu przetargowym oraz zawarciem umowy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) dalej ,,ustawa PZP". Ponadto w zakresie określonym w ustawie PZP, dane będą publikowane na stronie internetowej.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 164).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO*,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publiczne,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
8) Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym bezpośrednio z przepisów ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 29.07.2021 r. do godz. 09:00 - strona https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-17

Wymagania:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu do składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju o numerze 08 8470 0001 2001 0029 6139 0003.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 tiret dwa, trzy, cztery wyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno:
1) obejmować warunki zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami zawarte w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy PZP tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sposób bezwarunkowy.
7.1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DL.4221.6.2021.AS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne (pustostany) w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych, zgodnie z zakresem określonym w STWiOR stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zestawienie budynków i obiektów gminnych użytkowych administrowanych przez MZN stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. Zestawienie budynków gminnych mieszkalnych administrowanych przez MZN stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.
3. Zadanie polega na wykonywaniu remontów wg zakresu określonego w protokole przekazania frontu robót przez Inspektora nadzoru. W protokole przekazania frontu robót zostanie określony zakres robót oraz termin wykonania.
4. Zakres każdorazowo zostanie określony ogólnie w protokole przekazania robót i uzupełniany w tracie ich prowadzenia stosownie do potrzeb i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Inspektor Nadzoru określi również rodzaj protokołów wymaganych do sporządzenia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tryb wykonywania czynności, przykładowe roboty remontowe oraz zasady rozliczania zleconych robót określa STWiOR (Załącznik nr 10 do SWZ).
6. STWiOR wraz z wykazami budynków (Załącznik nr 11 - wykaz budynków użytkowych oraz Załącznik nr 12 - wykaz budynków mieszkalnych) stanowi integralną część SWZ.
7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.
8. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w ww. dokumentach - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44220000-8 - Stolarka budowlana
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
14. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy PZP przewiduje prawo opcji w zamówieniu:
14.1. Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji podstawowego przedmiotu umowy wyniesie:
1) zamówienie podstawowe (budynki mieszkalne oraz tereny wokół budynków mieszkalnych): 150.000,00 zł brutto;
2) zamówienie podstawowe (budynki użytkowe oraz tereny wokół budynków użytkowych): 96.825,90 zł brutto;
zgodnie z §6 ust. 3 projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 9 do SWZ).
14.2. Zamawiający zastrzega w okresie trwania umowy możliwość zwiększenia kwoty minimalnej do wartości maksymalnej wynoszącej 493.651,80 zł brutto w sytuacji pozyskania środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji:
1) budynki mieszkalne oraz tereny wokół budynków mieszkalnych: 300.000,00 zł brutto;
2) budynki użytkowe oraz tereny wokół budynków użytkowych): 193.651,80 zł brutto.
14.3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w zakresie poszerzonym (prawo opcji), jeśli Zamawiający nie skorzysta ze swojego uprawnienia do prawa opcji w toku realizacji umowy.
14.4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest zlecenie przez Zamawiającego Wykonawcy w pisemnym protokole przekazania frontu robót dodatkowego zakresu robót, tj. ponad wykorzystaną kwotę j/n:
1) zamówienie podstawowe (budynki mieszkalne oraz tereny wokół budynków mieszkalnych): 150.000,00 zł brutto;
2) zamówienie podstawowe (budynki użytkowe oraz tereny wokół budynków użytkowych): 96.825,90 zł brutto;
14.4.1. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
14.5. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego określonym w STWiOR, a rozliczany będzie zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR dla zamówienia podstawowego, wg stawki roboczogodziny określonej w ofercie.
14.6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.
14.7. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie, nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-17
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każda - związane z robotami remontowymi ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (w tym elektrycznymi) w budynkach/lokalach mieszkalnych lub użytkowych. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi:
a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ograniczone lub bez ograniczeń w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu zamówienia) uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym na dzień składania oferty zaświadczeniem o przynależności do OIIB (minimum 1 osoba),
b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w pełnym lub ograniczonym zakresie do kierowania robotami wraz z aktualnym na dzień składania oferty zaświadczeniem o przynależności do OIIB - minimum 1 osoba,
c) uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienia typu ,,E" - minimum 1 osoba,
d) uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienia dozorowe typu ,,D" - minimum 1 osoba,
e) uprawnienia ,,PPN" ,,E" do prac pod napięciem - minimum 1 osoba,
f) uprawnienia ,,PPN" ,,D ,, do prac pod napięciem - minimum 1 osoba,
g) uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienia typu ,,E" - minimum 1 osoba,
h) uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienia dozorowe typu ,,D" - minimum 1 osoba,
i) badania wysokościowe uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 m (minimum 2 osoby).

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała więcej niż jedno z wyżej wymienionych uprawnień.

UWAGA: Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunków wskazanych przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków.
4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie w jakim w powołuje się na jego zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wg załącznika nr 8 do SWZ; Wykaz robót budowlanych dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 ust. 1 pkt 1) SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7 do SWZ. Wykaz osób dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 ust. 1 pkt 2) SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1;
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - według załącznika nr 2;
c) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu - według załącznika nr 2a;
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według załącznika nr 3;
e) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według załącznika nr 3a;
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - według załącznika nr 5 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego;
g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - według załącznika nr 6;
h) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu do składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju o numerze 08 8470 0001 2001 0029 6139 0003.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 tiret dwa, trzy, cztery wyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno:
1) obejmować warunki zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami zawarte w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy PZP tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sposób bezwarunkowy.
7.1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4A i 4B do SWZ.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie.
1.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 21 pkt. 1 oraz Rozdziale 20 dotyczy każdego z Wykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 58 ust 4 ustawy PZP) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum mogą spełniać łącznie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz w następujących sytuacjach:
a) zmiany dotyczącej nazw, siedziby stron umowy lub formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
b) śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmian kadrowo - personalnych, utraty stanowiska, utraty wymaganych uprawnień;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
d) zmian w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia; na Podwykonawcy lub Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek samodzielnego wykazania spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania;
e) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie takiej części;
f) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
g) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
h) rezygnacji z Podwykonawcy;
i) zmian w zakresie osób uprawnionych do wykonania funkcji kierowniczych oraz innych osób z wymaganymi uprawnieniami określonymi w §5 ust. 3 pkt a)-i) umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SWZ, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;
2. Warunkiem dokonania zmian w ust. 1 pkt d),e), f), g), i), i) wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany, przedłożenie stosownych projektów umów, umów dotyczących podwykonawstwa oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z wyjątkiem zmian, dla których zastrzeżono brak takiego obowiązku.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.