Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części elewacyjnej i dachów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont części elewacyjnej i dachów

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ul. Józefa Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
757538161
zamowienia@filharmonia.jgora.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 757538161
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont części elewacyjnej i dachów budynku Filharmonii
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Zamawiającego, tj. Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, położonego w Jeleniej Górze przy Ul. Piłsudskiego 60, który swoim zakresem obejmuje remont dachów budynku - wymianę pokrycia, izolacji termicznej, obróbek blacharskich, remont elewacji - malowanie elewacji, wymiana części wyprawy elewacyjnej, wymiana szyldów.

CPV: 45000000-7, 31523300-1, 45210000-2, 45261210-9, 45261214-7, 45261410-1, 45261420-4, 45261910-6, 45321000-3, 45324000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00113504, ZP/DT/1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 10.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie PZP, obywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
10.1.1. miniPortalu, który jest stroną internetową prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap, ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia)
10.1.2. ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, składanie ofert)
10.1.3. Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)
10.1.4. strony internetowej BiP Zamawiającego https://www.biuletyn.abip.pl/fdjg/9457 (link do strony internetowej prowadzonego postepowania)
10.1.5. poczty elektronicznej zamowienia@filharmonia.jgora.pl (korespondencja - oprócz ofert)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal ePUAP dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:00
Miejsce składania ofert: 15.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został szczegółowo w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
13.1 Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DT/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Zamawiającego, tj. Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60, który swoim zakresem obejmuje remont dachów budynku - wymianę pokrycia, izolacji termicznej, obróbek blacharskich, remont elewacji - malowanie elewacji, wymiana części wyprawy elewacyjnej, wymiana szyldów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31523300-1 - Podświetlane szyldy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45261910-6 - Naprawa dachów

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zadania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z włączeniem odpowiedzialności za wykonaną usługę, będącą przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
d. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), których przedmiotem był budowa, przebudowa, remont, modernizacja w zakresie pokrycia dachowego budynków lub prac termoizolacyjnych na elewacji. W celu wykazania spełniania zdolności technicznej i zawodowej należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.4.1 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
7.4.2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7.4.3 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
7.4.4 polisę OC ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z włączeniem odpowiedzialności za wykonaną usługi będącej przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
13.1 Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
9.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy PZP, dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian umowy, bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania, w następujących przypadkach i zakresach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia lub innych postanowień Umowy (w tym zmiana sposobu wykonywania Umowy, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia Wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy bądź wystąpienie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia związana z zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia;
3) zmiana postanowień umowy związana z:
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Stron umowy i osób reprezentujących Strony;
b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie;
c) zmianami w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczącymi Wykonawcy;
d) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub wprowadzenia robót zamiennych, o których mowa w § 12 umowy oraz konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
5) zmiana wynagrodzenia w przypadkach zawartych w § 9 ust. 3 umowy, a także w sytuacji wystąpienia robót zamiennych, zmiany materiału budowlanego lub technologii.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksy Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zadania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.