Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: "UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Aleja inż. Nowotarskiego 9 lokal 4
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
sekretariat@kryniczanka.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483429
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku ,,Łazienki Borowinowe" w Krynicy-Zdroju
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku ,,Łazienki Borowinowe" w Krynicy-Zdroju zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Biuro Projektów TRZ, 33-300 Nowy Sącz, Ul. Aleksandra Fredry 1 oraz zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu dnia 21 czerwca 2021r., znak: DNS-I.5183.165.2021.TP.
Program przewiduje dostosowanie budynku dla potrzeb wielofunkcyjnej obsługi obejmującej m.in.: usługi zdrowia, kultury, oświaty, rekreacji i gastronomiczne. Program daje możliwość czasowego dostosowania obiektu do obsługi wszelkiego rodzaju imprez, wydarzeń i eventów.
Dokumentacja projektowa ma obejmować również przyłącz energetyczny, przyłącz gazowy, przyłącz c.o i c.w.u z istniejącej kotłowni gazowej ,,Cieplarka".

Budynek Łazienki Borowinowe zlokalizowany jest na terenie strefy ,,A" ochrony uzdrowiskowej, ponadto znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrój oraz wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Parametry techniczne:
Rok budowy - 1880
Powierzchnia użytkowa - 1 840,00 m2
Powierzchnia zabudowy - 1 230,00 m2
Kubatura - 9 800,00 m3

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00113635, ZP-271-18/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji"Komunikaty".
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,będzie przekazywana w formie elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Oferta powinna być podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483429
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271-18/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku ,,Łazienki Borowinowe" w Krynicy-Zdroju zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Biuro Projektów TRZ, 33-300 Nowy Sącz, ul. Aleksandra Fredry 1 oraz zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu dnia 21 czerwca 2021r., znak: DNS-I.5183.165.2021.TP.
Program przewiduje dostosowanie budynku dla potrzeb wielofunkcyjnej obsługi obejmującej m.in.: usługi zdrowia, kultury, oświaty, rekreacji i gastronomiczne. Program daje możliwość czasowego dostosowania obiektu do obsługi wszelkiego rodzaju imprez, wydarzeń i eventów.
Dokumentacja projektowa ma obejmować również przyłącz energetyczny, przyłącz gazowy, przyłącz c.o i c.w.u z istniejącej kotłowni gazowej ,,Cieplarka".

Budynek Łazienki Borowinowe zlokalizowany jest na terenie strefy ,,A" ochrony uzdrowiskowej, ponadto znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrój oraz wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Parametry techniczne:
Rok budowy - 1880
Powierzchnia użytkowa - 1 840,00 m2
Powierzchnia zabudowy - 1 230,00 m2
Kubatura - 9 800,00 m3
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. W przypadku dokumentów wyrażonych w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia przedmiotowego postępowania.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, dla której wydano prawomocne pozwolenie na budowę.

2) dysponuje lub będzie dysponował:
- minimum jedną osobą - architekta prowadzącego, posiadającą od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Architekt prowadzący musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum jednego projektu budowlanego dotyczącego remontu lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto, na podstawie którego uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
- minimum jedną osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- minimum jedną osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wen tylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- minimum jedną osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
UWAGA:
Określona powyżej liczba osób wchodzących w skład zespołu projektowego stanowi niezbędne minimum.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (kserokopia opłaconej polisy).
3) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc? zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i usług,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda? miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy , o których mowa w art. 455 pzp wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.