Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4972z ostatnich 7 dni
18327z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA PORADNI - w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

MODERNIZACJA PORADNI - w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia.publiczne@ipczd.pl
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/33945/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP/CZD/092/21 MODERNIZACJA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ I PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W IPCZD - w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedsięwzięcie ,,Modernizacja pomieszczeń w budynku D na potrzeby Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"- w trybie "zaprojektuj i wybuduj" planowane jest do wykonania jako następujące zadania:
ZADANIE_1 - Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w każdej z branż,
ZADANIE_2 - Modernizacja pomieszczeń budynku D- prace budowlano remontowe. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie odbiorów i przekazanie do użytkowania.
Zakres prac dla poszczególnych w/w zadań wraz z wymogami technicznymi, funkcjonalno-użytkowymi oraz organizacyjnymi opisano w punktach w dalszej części niniejszego opracowania.

CPV: 45330000-9-, 45232460-4, 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45317000-2, 45400000-1, 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00113624, ZP/CZD/092/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ipczd.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://ipczd.ezamawiajacy.pl We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy ZP/CZD/092/21.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie Marketplanet: https://ipczd.ezamawiajacy.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl
8. Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, którym jest platforma (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNAdotycząca przetwarzania
danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez
Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego ,,RODO'') informujemy Państwa, że:1. Administratorem
Państwa danych osobowych (dalej, jako: ,,Administrator Danych Osobowych") jest Instytut ,,Pomnik-
Centrum Zdrowia Dziecka" z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 0005579612. W
instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez
adres email iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.3. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 akapit 1 lit f) RODO.4. Przetwarzanie Państwa danych
osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji umowy, której stronę Państwo reprezentują.5.
Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:a)
dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych b)
dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu
należnych roszczeń.c) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.6. Administrator Danych
Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 14 lat.7. Podanie przez Państwa danych
osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.8.
Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych
Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a
także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w
zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu
skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt
1 i 2 powyżej.9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu. 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/33945/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 08:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 500,00 PLN
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu przelewem na konto w Banku BRE BANK nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem na przelewie: ZP/CZD/092/21;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, Wykonawca wnosi je w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).
Uwaga: Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść gwarancji powinna zawierać stosowne zapisy dla skuteczności prawidłowego zabezpieczenia oferty uwzględniając postać dokumentu elektronicznego i fakt istnienia wielu oryginałów takiej postaci, w tym zapisy dotyczące warunków wygaśnięcia i zwrotu (zwolnienia) gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/CZD/092/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedsięwzięcie ,,Modernizacja pomieszczeń w budynku D na potrzeby Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"- w trybie "zaprojektuj i wybuduj" planowane jest do wykonania jako następujące zadania:
ZADANIE_1 - Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w każdej z branż,
ZADANIE_2 - Modernizacja pomieszczeń budynku D- prace budowlano remontowe. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie odbiorów i przekazanie do użytkowania.
Zakres prac dla poszczególnych w/w zadań wraz z wymogami technicznymi, funkcjonalno-użytkowymi oraz organizacyjnymi opisano w punktach w dalszej części niniejszego opracowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla całej inwestycji (w tym roboty budowlane, wyposażenie, sprzęt i urządzenia)
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek:
1. jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z modernizacją obiektów użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.
2. jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego po jednej osobie z każdej specjalności wskazanej poniżej (zarówno do kierowania jak i projektowania), przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym:
a) na kierownika budowy/robót oraz do kierowania pracami w branży budowlanej osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową w ww. specjalności, w tym kierowanie, co najmniej jedną robotą budowlaną w obiekcie służby zdrowia
b) do kierowania pracami w branży sanitarnej co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub kierowaniu budową,
c) do kierowania pracami w branży elektrycznej co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub kierowaniu budową,
d) posiadające uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wg zał. nr 5 do SWZ.
13. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykaz robót budowlanych (wymagany do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
II. Wykaz osób (wymagany do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 500,00 PLN
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu przelewem na konto w Banku BRE BANK nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem na przelewie: ZP/CZD/092/21;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, Wykonawca wnosi je w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).
Uwaga: Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść gwarancji powinna zawierać stosowne zapisy dla skuteczności prawidłowego zabezpieczenia oferty uwzględniając postać dokumentu elektronicznego i fakt istnienia wielu oryginałów takiej postaci, w tym zapisy dotyczące warunków wygaśnięcia i zwrotu (zwolnienia) gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających
się o udzielenie zamówienia.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
4. W przypadku, o którym mowa w art.117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wg zał. nr 5 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) przyczynienie się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy - zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do rozmiarów przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia;
2) wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy - zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
3) gdy zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SWZ;
4) zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót;
5) zmiana poprzez obniżenie ceny płaconej przez Zamawiającego niezależnie od przyczyny;
6) wydłużenia gwarancji, rękojmi udzielanej na rzecz Zamawiającego;
7) zmiana poprzez wydłużenie terminów płatności ceny przez Zamawiającego;
8) zmiana poprzez wymianę/zamianę/zmianę dostarczanych towarów na towary wyższej jakości, o wyższych parametrach, o dłuższych terminach przydatności do wykorzystania lub o dodatkowych funkcjonalnościach - przy zachowaniu ceny oraz zgodności nowych towarów z SWZ;
9) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub innych organów lub wynikać będzie z umów zawartych z NFZ - zmiana poprzez wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach, wydaniem wytycznych, zawarciem umów;
10) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - zmiana poprzez wprowadzenie zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
11) zmiany doprecyzowujące treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień.
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, fakt ten nie będzie miał wpływu na legalność, ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień umowy, a Strony umowy zobowiązują się do wspólnego zastąpienia niezgodnego z prawem, unieważnionego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia, wzajemnie uzgodnioną, ważną i możliwą do wyegzekwowania klauzulą, możliwie najbliższą w interpretacji wobec klauzuli niezgodnej z prawem, nieskutecznej lub niemożliwej do wyegzekwowania
3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c.
4. Formy pisemnej lub formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności wymaga także dokonanie innej niż wskazana w ust. 1 zmiany umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla całej inwestycji (w tym roboty budowlane, wyposażenie, sprzęt i urządzenia)
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.