Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont dachów

Data zamieszczenia: 2021-07-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
powiat: szczycieński
+48 47 733 5281
zzp@wspol.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483694
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Szczytno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 47 733 5281
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachów na budynkach akademików Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynkach akademików nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
2. Zakres robót:
o remont pokrycia dachu wraz z wymianą systemu rynnowego i obróbek blacharskich;
o wymiana instalacji odgromowej budynku.

CPV: 45261000-4, 45317000-2, 45451000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00114319, 05/SIR/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/wspol_szczytno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wspol_szczytno
zzp@wspol.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej ,,dalej Platforma" tj. platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wspol_szczytno.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub adresu e-mail.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub adresu email. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub adresu email do konkretnego Wykonawcy.
5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/wspol_szczytno
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje Wykonawcę zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO, iż:
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol - iod.odo.wspol@wspol.edu.pl
c) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej,
e) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
g) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,
h) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/483694
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wspol_szczytno

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 98 ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
09 2030 0045 1110 0000 0257 3450 z dopiskiem na przelewie ,,wadium - postępowanie nr 05/SIR/21 - roboty budowlane".
5. Wadium wniesione w pieniądzu, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.07.2021 r. do godz. 11:00.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przez upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniężna poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 05/SIR/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynkach akademików nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
2. Zakres robót:
o remont pokrycia dachu wraz z wymianą systemu rynnowego i obróbek blacharskich;
o wymiana instalacji odgromowej budynku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45451000-3 - Dekorowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 ) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:
? dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych);
? informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych); w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
? wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie niższej niż na kwotę 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych) każde, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
? wykazanie, że dysponuje 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami - kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadający wykształcenie średnie lub wyższe oraz minimum 5-letnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2) Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
4) Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) kosztorys ofertowy (zawierający zestawienie materiałów, zestawienie kosztów pracy sprzętu i zestawienie kosztów robocizny oraz wskaźniki cenowe do kosztorysowania robót tj. stawka robocizny, narzut kosztów pośrednich, zysk, koszty pracy sprzętu, koszty zakupu materiałów);
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
4) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 98 ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
09 2030 0045 1110 0000 0257 3450 z dopiskiem na przelewie ,,wadium - postępowanie nr 05/SIR/21 - roboty budowlane".
5. Wadium wniesione w pieniądzu, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.07.2021 r. do godz. 11:00.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przez upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniężna poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenia zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika i zakresu jego umocowania.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący warunków udziału, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/dostawy/ usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W oświadczeniu należy wykazać te warunki, które spełnia Wykonawca składający oświadczenie.
4) W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do podwykonawców, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zakresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz możliwości zmian przewidzianych w ustawie Pzp (art. 455 ustawy Pzp), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy także w następujących przypadkach:
1) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub (CEIDG)
2) zmiany kont bankowych,
3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
4) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, wynagrodzenie brutto określone w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy wynagrodzenie netto pozostało niezmienione,
5) zmian technicznych i technologicznych (roboty ziemne),
6) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
7) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram,
8) gdy przekroczenie terminu umownego spowodowane zostało przedłużającymi się, niezależnie od Wykonawcy, procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień lub decyzji administracyjnych,
9) zmiany osób określonych w § 5 umowy.
3. Zmiany w umowie mające na celu utrzymanie nieprzekraczalnego poziomu wynagrodzenia Wykonawcy mogą polegać na:
1) rezygnacji z wykonania określonych prac,
2) wprowadzeniu rozwiązań zamiennych - technicznych, technologicznych i materiałowych,
3) korekcie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w umowie.
4. Umowa może zostać zmieniona w przypadku :
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne):
2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT
3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom - pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SWZ zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę,
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na:
a) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury,
b) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.),
c) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców,
d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) działania organów administracji państwowej lub samorządowej:
f) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu lub wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
g) ze względu na konieczność wykonania robót zamiennych wpływających na zmianę terminu wykonania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.