Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
382z dziś
4858z ostatnich 7 dni
18839z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont hydrantów wewnętrznych

Przedmiot:

Remont hydrantów wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE
ul. Szkolna 2
22-105 Okszów
powiat: chełmski
825690722, faks 825690732
zsckr@okszow.edu.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Okszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 825690722, faks 8256
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont hydrantów wewnętrznych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont hydrantów wewnętrznych". Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Budynku Dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: demontaż skrzynek hydrantowych wnękowych; demontaż hydrantów wewnętrznych; demontaż rurociągu zasilającego instalacji hydrantowej; montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, antyskażeniowej; montaż instalacji wodociągowej hydrantowej; montaż hydrantów wewnętrznych; płukanie instalacji, próby szczelności, dezynfekcja i badania hydrantów; towarzyszące roboty budowlane

CPV: 45332200-5

Dokument nr: 2021/BZP 00114682, 9/ZP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zsckr.okszow.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ; Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP podadresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: zsckr@okszow.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Sposób sporządzania i przekazywania
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
Informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
Elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 poz.
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://nie dotyczy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 9/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 30628,27 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont hydrantów wewnętrznych". Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Budynku Dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: demontaż skrzynek hydrantowych wnękowych; demontaż hydrantów wewnętrznych; demontaż rurociągu zasilającego instalacji hydrantowej; montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, antyskażeniowej; montaż instalacji wodociągowej hydrantowej; montaż hydrantów wewnętrznych; płukanie instalacji, próby szczelności, dezynfekcja i badania hydrantów; towarzyszące roboty budowlane
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena, termin gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) 3. Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt 1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w poprzednim zdaniu powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 4.2 SWZ, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie zapisy określone powyżej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
Przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
Udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
Zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 4.1.1 SWZ musi wykazać każdy Wykonawca z osobna, (2) warunki określone w pkt 4.1.2.-4.1.5 SWZ może spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale 5 SWZ, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 5.2.1 - 5.2.2 i pkt 5.3 SWZ (jeśli dotyczy) należy złożyć odrębnie dla każdego Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena, termin gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.