Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
432z dziś
4955z ostatnich 7 dni
18050z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
krzysztof.madej@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji - naprawa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 34+270 do km 38+350 w m. Maniów, gm. Szczucin pow. dąbrowski"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konieczność remontu- naprawy przedmiotowego wału wynika z Decyzji Nr 368/2020 z dnia 08.07.2020r. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Krakowie nakładającej na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu obowiązek wykonania naprawy prawego wału rzeki Wisły na odcinku od km 34+270 do km 38+350 w miejscowości Maniów , gmina Szczucin, powiat dąbrowski na podstawie ,,Ekspertyzy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku wału km 34+270 - 38+350 połozonego w m. Maniów , gm. Szczucin z grudnia 2019r. , uzupełnionej w marcu 2020r.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00115605, KR.ROZ.2810.89.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.przetargi.wody.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie zart. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A, 00848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-28256-16; b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.64.2021 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO i) nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 12:00
Miejsce składania ofert: www.przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.89.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konieczność remontu- naprawy przedmiotowego wału wynika z Decyzji Nr 368/2020 z dnia 08.07.2020r. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Krakowie nakładającej na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu obowiązek wykonania naprawy prawego wału rzeki Wisły na odcinku od km 34+270 do km 38+350 w miejscowości Maniów , gmina Szczucin, powiat dąbrowski na podstawie ,,Ekspertyzy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku wału km 34+270 - 38+350 połozonego w m. Maniów , gm. Szczucin z grudnia 2019r. , uzupełnionej w marcu 2020r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
C - Cena - kryterium 60%;
D - Dodatkowe doświadczenie projektanta - kryterium 40 %;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 dokumentację projektową dotyczącą remontu, budowy, przebudowy wałów przeciwpowodziowych o długości co najmniej 1 km oraz o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł,
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem osób, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
? co najmniej 1 osoba (projektant), która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie 10 lat od terminu składania ofert sporządziła co najmniej 1 dokumentację projektową dotyczącą remontu, budowy, przebudowy wałów przeciwpowodziowych,
? co najmniej 1 osoba (sprawdzający), która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie 10 lat od terminu składania ofert sporządziła co najmniej 1 dokumentację projektową dotyczącą remontu, budowy, przebudowy wałów przeciwpowodziowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.2.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodny w treści z Załącznikiem nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.2.4 Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 6 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 7.2 ppkt 7.2.1 lit. a) rozdziału 7 SIWZ - wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 7.2 ppkt 7.2.1 lit. b) rozdziału 7 SIWZ - wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
11.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
11.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ
w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.5 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.2.2 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem, wynikającym z:
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
c) wystąpienia ,,siły wyższej" uniemożliwiającej lub wstrzymującej w istotny sposób realizację określonego rodzaju prac objętych przedmiotem Umowy: siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu, Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub rozwiązanie Umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wykaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymują zdarzenia siły wyższej, w przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy,
2) inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
- zmiana w przepisach prawa, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach, dotycząca stawki podatku VAT,
3) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamówień publicznych, w tym zmiany nieistotne w rozumieniu art. 455 ust. 2 prawa zamówień publicznych.
3. Zakres zmiany do Umowy będzie dostosowany do niezbędnych potrzeb wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę. W szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin wykonania Umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób należyty, zaś czas przedłużenia nie może być dłuższy niż okres trwania przeszkody.
Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
C - Cena - kryterium 60%;
D - Dodatkowe doświadczenie projektanta - kryterium 40 %;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.