Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac remontowych i wykończeniowych

Przedmiot:

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac remontowych i wykończeniowych

Data zamieszczenia: 2021-07-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów w Warszawie
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
wzp@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac remontowych
i wykończeniowych w wytypowanych pomieszczeniach gmachu Ministerstwa Finansów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na ustalenie warunków
dotyczących zamówień w zakresie robót budowalnych dotyczących wykonania prac
remontowych i wykończeniowych w pomieszczeniach gmachu Ministerstwa Finansów
w ramach zamówień (zwanych dalej ,,Zamówieniami"), których Zamawiający może
udzielać w okresie obowiązywania i na zasadach określonych we Wzorze Umowy
Ramowej, stanowiącej Załącznik F do SWZ.

CPV: 45000000-7, 39190000-0, 45111300-1, 45262500-6, 45310000-3, 45330000-9-, 45332400-7, 45430000-0, 45432113-9, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00115419, C/488/21/BAD/B/329

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami następujące osoby: Andrzeja Konarzewskiego lub Joannę Staszczyk, e-mail: wzp@mf.gov.pl.
8.2 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym odbywa się według poniższych zasad:
8.2.1 bez wykorzystania platformy zakupowej, tj. za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres mailowy wskazany w pkt. 8.1. SWZ;
8.2.2 z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internatowym: https://mf.ezamawiajacy.pl - zwanej dalej ,,Platformą":
8.2.2.1 korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
8.2.2.2 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu,
8.2.2.3 sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://mf.ezamawiajacy.pl
8.2.2.4 Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie - zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem,
8.2.2.5 za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego wgrania na platformę na Platformę.
8.3 Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy Pzp.
8.4 Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty nie jest zapewniany przez Platformę.
8.5 Przygotowując się do złożenia oferty należy uwzględnić czas niezbędny do nabycia lub pozyskania podpisów o których mowa w pkt 8.3. Czas nabycia i pozyskania podpisów zależy od procedur stosowanych przez dostawców tych podpisów.
8.6 Zamawiający zaleca Wykonawcom nie posiadającym podpisu określonego w pkt. 8.3 nabycie podpisu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczne złożenie oferty.
8.7 Oferta musi być składana na komputerze na którym zainstalowane jest oprogramowanie zapewniające składanie podpisu, o ile dotyczy.
8.8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).
8.9 Zamawiający zaleca założenie konta na Platformie z wyprzedzeniem w celu umożliwiania sobie szybszego złożenia oferty.
8.10 Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 283 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami - zaleca się, by pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ kierować również w postaci edytowalnej.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma Marketplanet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: C/488/21/BAD/B/329
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na ustalenie warunków
dotyczących zamówień w zakresie robót budowalnych dotyczących wykonania prac
remontowych i wykończeniowych w pomieszczeniach gmachu Ministerstwa Finansów
w ramach zamówień (zwanych dalej ,,Zamówieniami"), których Zamawiający może
udzielać w okresie obowiązywania i na zasadach określonych we Wzorze Umowy
Ramowej, stanowiącej Załącznik F do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39190000-0 - Tapety papierowe i inne okładziny ścienne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Terminy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
6.1.4.1 Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonywaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończonych co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących wykonania prac
remontowo-budowlanych w obiekcie biurowym o wartości 200 000 zł brutto
każda robota, przy czym jedna z tych robót musi być zrealizowana w czynnym
obiekcie. W przypadku nadal wykonywanych usług Wykonawca powinien
wykazać, że wykonana część usługi opiewa na kwotę nie niższą niż wskazana
powyżej.
6.1.4.2 Wykonawca wykaże się dysponowaniem:
6.1.4.2.1 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane1 do kierowania
robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
która będzie brała udział w realizacji zamówienia.
6.1.4.2.2 jedną osobą z ważnym świadectwem kwalifikacji gr 12 do pracy i
wykonywania pomiarów na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach,
instalacjach i sieciach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,
przy czym: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno -
doświadczenie wykonawców się nie sumuje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
7.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa się zgodnie z treścią Załącznika
C do SWZ.
7.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na
dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
7.5 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 7.1
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7.6 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądać
następujących podmiotowych środków dowodowych:
7.7.1 wykazu robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie
ostatnich 3 miesięcy;
7.7.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 7.7.1. SWZ dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
3. Oferta musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. Szczegółowe wymagania zostały opisane w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się możliwość zmiany przedmiotu, wartości (wynagrodzenia), terminu, zakresu i sposobu realizacji Umowy Ramowej lub Zamówienia, jak również postanowień z nich wynikających lub będących ich konsekwencją.
Szczegółu określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Terminy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.