Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji wod-kan do budynku gospodarczego wraz z jego ociepleniem i wykonaniem...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa instalacji wod-kan do budynku gospodarczego wraz z jego ociepleniem i wykonaniem elewacji zewnętrznej w m. Łapiguz

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zamość
Peowiaków 92
22-400 Zamość
powiat: Zamość
84 639-29-59, faks 84 639-23-64
inwestycje@zamosc.org.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 84 639-29-59, faks 8
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instalacji wod-kan do budynku gospodarczego wraz z jego ociepleniem i wykonaniem elewacji zewnętrznej w m. Łapiguz
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trzech zakresach w ramach trzech zadań budżetowych pod nazwą:
1. Budowa zbiornika bezodpływowego z instalacją kanalizacyjną i umywalką w m. Łapiguz
2. Budowa studni wraz z instalacją sanitarną, hydroforem, umywalką z baterią w m. Łapiguz
3. Ocieplenie budynku gospodarczego z wykonaniem elewacji w m. Łapiguz

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ( zał. nr 1) trzech oddzielnych kwot :
a) za zakres nr 1
b) za zakres nr 2
c) za zakres nr 3
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia trzech końcowych faktur w ramach w/w zadań inwestycyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakres nr 1: budowa instalacji kanalizacyjnej do istniejącego budynku gospodarczego (osadnik ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej )

a) budowa bezodpływowego osadnika ścieków o poj. V=10, 0 m3 - kpl 1
b) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 x 4,7 mm - 14 mb
c) wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku gospodarczym - kpl1

zakres nr 2: budowa instalacji wodociągowej do istniejącego budynku gospodarczego (studnia, hydrofor w szachcie, przyłącze wody, umywalka z baterią)

a) budowa studni głębinowej o gł. 28,0 m - kpl 1
b) szacht studzienny jako obudowa studni i pomieszczenie na hydrofor - kpl 1 c) przyłącze wody z rur PE100SDR11 dz 40 x 3,7 mm
d) wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku gospodarczym - kpl1

zakres nr 3: ocieplenie budynku gospodarczego z wykonaniem elewacji w m. Łapiguz

Przekrój - ściany zewnętrznej:
a) styropian elewacyjny gr. 12 cm
b) warstwa zbrojona z siatki zatopionej w kleju
c) 2x gruntowanie
d) tynk akrylowy gr 2 mm

Przekrój - cokół:
a) styropian elewacyjny gr. 8 cm
b) warstwa zbrojona z siatki zatopionej w kleju
c) 2x gruntowanie
d) tynk mozaikowy

Przekrój - opaska odwadniająca:
a) podsypka piaskowa gr. 10 cm
b) kostka betonowa gr. 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej
c) obrzeże betonowe 20x 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej

Przedmiot zamówienia obejmuje tylko zakres podany w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze robót.
Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład, której wchodzi:
? projekt budowlany,
? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR)
? przedmiary robót.
?
Zamówienia będzie rozliczane kosztorysowo.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorysy ofertowe UPROSZCZONE (oddzielny dla każdego zakresu, na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiarów robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

CPV: 45111200-0, 45000000-7, 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00116726, RI.271.39.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.phpid=1029&p1=szczegoly&p2=76007; https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. https://miniportal.uzp.gov.pl, 2. https://epuap.gov.pl/wps/portal, 3 e-mail: inwestycje@zamosc.org.pl, 4. https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.phpid=1029&p1=szczegoly&p2=76007
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się wyłącznie w języku polskim. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest oznaczone znakiem sprawy RI.271.39.2021. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Wymagania ogólne 3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 3.2 Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa
tylkona platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20. 3.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 3.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.6 Zamawiający przekazuje link do
postępowania oraz ID postępowania jako załącznik Nr 12 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście miniPortalu. Pozostałe informacje - Rozdział XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: atokarz@zamosc.org.pl, tel. 84 639-29-59 wew. 39.
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas archiwizacji zgodnie z obowiązującym prawem;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.39.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trzech zakresach w ramach trzech zadań budżetowych pod nazwą:
1. Budowa zbiornika bezodpływowego z instalacją kanalizacyjną i umywalką w m. Łapiguz
2. Budowa studni wraz z instalacją sanitarną, hydroforem, umywalką z baterią w m. Łapiguz
3. Ocieplenie budynku gospodarczego z wykonaniem elewacji w m. Łapiguz

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ( zał. nr 1) trzech oddzielnych kwot :
a) za zakres nr 1
b) za zakres nr 2
c) za zakres nr 3
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia trzech końcowych faktur w ramach w/w zadań inwestycyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakres nr 1: budowa instalacji kanalizacyjnej do istniejącego budynku gospodarczego (osadnik ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej )

a) budowa bezodpływowego osadnika ścieków o poj. V=10, 0 m3 - kpl 1
b) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 x 4,7 mm - 14 mb
c) wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku gospodarczym - kpl1

zakres nr 2: budowa instalacji wodociągowej do istniejącego budynku gospodarczego (studnia, hydrofor w szachcie, przyłącze wody, umywalka z baterią)

a) budowa studni głębinowej o gł. 28,0 m - kpl 1
b) szacht studzienny jako obudowa studni i pomieszczenie na hydrofor - kpl 1 c) przyłącze wody z rur PE100SDR11 dz 40 x 3,7 mm
d) wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku gospodarczym - kpl1

zakres nr 3: ocieplenie budynku gospodarczego z wykonaniem elewacji w m. Łapiguz

Przekrój - ściany zewnętrznej:
a) styropian elewacyjny gr. 12 cm
b) warstwa zbrojona z siatki zatopionej w kleju
c) 2x gruntowanie
d) tynk akrylowy gr 2 mm

Przekrój - cokół:
a) styropian elewacyjny gr. 8 cm
b) warstwa zbrojona z siatki zatopionej w kleju
c) 2x gruntowanie
d) tynk mozaikowy

Przekrój - opaska odwadniająca:
a) podsypka piaskowa gr. 10 cm
b) kostka betonowa gr. 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej
c) obrzeże betonowe 20x 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej

Przedmiot zamówienia obejmuje tylko zakres podany w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze robót.
Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład, której wchodzi:
? projekt budowlany,
? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR)
? przedmiary robót.
?
Zamówienia będzie rozliczane kosztorysowo.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorysy ofertowe UPROSZCZONE (oddzielny dla każdego zakresu, na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiarów robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji.
Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji i rękojmi (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. kryterium oceny : cena, waga: 60%
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

C = Cn/Cb x 60 pkt

Gdzie:
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.

3. kryterium oceny: okres gwarancji i rękojmi, waga: 40%
60 miesięcy - 40 pkt,
48 miesięcy - 20 pkt,
36 miesięcy - 10 pkt,

Gdzie: G - ilość punktów za kryterium okres gwarancji i rękojmi,

4. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

A) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia:
- 1 polegające na budowie studni wraz z instalacją sanitarną o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia
i
- 1 polegające na ociepleniu budynku z wykonaniem elewacji o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia.

B) Osoby: Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej,

C) sprzęt: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale XI SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
? w Rozdziale XI pkt. 3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
? w Rozdziale XI pkt. 3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
3.1 Zmiany umowy w zakresie terminów realizacji zadania objętego przedmiotem umowy:
1) Wystąpienia siły wyższej w rozumieniu to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Wyrażenie ,,siła wyższa" oznacza takie działania jak: epidemia, wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.
2) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. długotrwałe, ciągłe opady deszczu lub śniegu, powodujące ze względów technologicznych wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych prac stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 7 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie
3.2 Zmiany sposobu spełnienia świadczenia są dopuszczalne w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych materiałów, urządzeń wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego
2) Wystąpienie robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych - potwierdzone stosownymi protokołami konieczności, zmiana wynagrodzenia i terminu.
3.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ
2. Siła wyższa w rozumieniu umowy uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
3. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
4. Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie.
5. Zmiana zakresu świadczenia, terminów realizacji umowy, płatności w zakresie ściśle związanym ze zmianami przepisów prawa jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron
6. Zmiana terminu wykonania umowy, zmiana ilości płatności jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności
7. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mając wpływ na termin, ilość płatności lub/i należyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji i rękojmi (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. kryterium oceny : cena, waga: 60%
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

C = Cn/Cb x 60 pkt

Gdzie:
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.

3. kryterium oceny: okres gwarancji i rękojmi, waga: 40%
60 miesięcy - 40 pkt,
48 miesięcy - 20 pkt,
36 miesięcy - 10 pkt,

Gdzie: G - ilość punktów za kryterium okres gwarancji i rękojmi,

4. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.