Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany części instalacji elektrycznej oraz budowę szachtów teletechnicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie wymiany części instalacji elektrycznej oraz budowę szachtów teletechnicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Irysowa 19
02-660 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@zgnmokotow.waw.pl
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl/pn/zgnmokotow/demand/notice/public/34159/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany części instalacji elektrycznej oraz budowę szachtów teletechnicznych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy Ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana części instalacji elektrycznej w zakresie głównego zasilania budynku, od złącza kablowego poprzez zasilenie rozdzielni głównych, piętrowych i administracyjnych, oświetlenia wewnętrznego w części wspólnej budynku oraz oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia w części wspólnej budynku wraz z oświetleniem awaryjnym na ostatniej kondygnacji i prześwicie bramowym (z wyłączeniem instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych) w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy Ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie na podstawie projektu opracowanego przez firmę ,,POWERSUN" w grudniu 2016 r., stanowiącego Rozdział V SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanej przez firmę ,,POWERSUN" w grudniu 2016 r., stanowiącej Rozdział IV SWZ, przedmiaru robót , stanowiącego Rozdział VI SWZ oraz postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SWZ.

CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00116753, TZ.PNK.260.24.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
8.2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego". Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres przetargi@zgnmokotow.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
Pozostałe informacje zawiera pkt 8 i 11 SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim ściśle według postanowień SWZ.
Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rff, .odt, .xls, .xlsx, XAdES i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna kopia dokumentu: .pdf, .jpg, .tiff, XAdES.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017, nr 2247).
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) do podpisywania ofert w systemie oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2.
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w systemie Marketplanet OnePlace (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych. Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty. Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wykonawca sporządza ofert, którą należy opatrzyć i złożyć (wysłać) w systemie :
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- podpisem osobistym
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Pozostałe informacje zawiera pkt 8 i 11 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny na
podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1). Pozostałe informacje dotyczące
RODO znajdują się w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl/pn/zgnmokotow/demand/notice/public/34159/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.24.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 231342,53 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana części instalacji elektrycznej w zakresie głównego zasilania budynku, od złącza kablowego poprzez zasilenie rozdzielni głównych, piętrowych i administracyjnych, oświetlenia wewnętrznego w części wspólnej budynku oraz oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia w części wspólnej budynku wraz z oświetleniem awaryjnym na ostatniej kondygnacji i prześwicie bramowym (z wyłączeniem instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych) w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie na podstawie projektu opracowanego przez firmę ,,POWERSUN" w grudniu 2016 r., stanowiącego Rozdział V SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanej przez firmę ,,POWERSUN" w grudniu 2016 r., stanowiącej Rozdział IV SWZ, przedmiaru robót , stanowiącego Rozdział VI SWZ oraz postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 25. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W 214 UST. 1 PKT. 7 USTAWY.
Zakres ewentualnych zamówień podobnych może obejmować wymianę części instalacji elektrycznej oraz budowę szachtów teletechnicznych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie. Wartość szacunkowa zamówienia może wynieść do 30% zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki na warunkach określonych w umowie podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacjom.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: praktyka zawodowa kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót budowlanych w branży elektrycznej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
19. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
? spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
19.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
19.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
19.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
19.1.4.1. wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem zakresowi niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda.
19.1.4.2. dysponuje 2 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, aktualne uprawnienia elektryczne SEP, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego będącego przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy oraz posiadającymi uprawnienia elektryczne SEP (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
19.1.4.3. dysponuje osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży
elektrycznej, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych oraz wpisaną na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą
co najmniej 24-to miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu
robót budowlanych w branży elektrycznej. Praktyka zawodowa
kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót
budowlanych w branży elektrycznej, stanowi jedno z kryteriów oceny
ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 16. SWZ.

19.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
19.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
19.3.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
19.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. ,,Wykonawca A" wykonał 1 robotę budowlaną i ,,Wykonawca B" wykonał 1 robotę budowlaną.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 20.1.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
20.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 19.1.4.2 SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
20.1.3. oświadczenie dotyczące kierownika- skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej, o którym mowa w pkt. 19.1.4.3. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą.
20.1.4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
20.1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru
Formularza oferty - Rozdział II SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
11.11. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
11.11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy.
11.11.2. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.
11.11.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
11.11.4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11.11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt. 19.3 SWZ
11.12. Dokumenty wymagane w przypadku powoływania się na podmioty trzecie.
11.12.1. Zgodnie z art. 118 ustawy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie/ oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym przypadku kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
11.12.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu z zastosowaniem regulacji art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy Zamawiający wymaga, by w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu warunków doświadczenia wykazał udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Dowód potwierdzający dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego musi mieć formę pisemną, posiadać zarówno stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, musi zostać złożone przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie.
11.12.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
11.12.4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 118 ustawy Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów - pisemnego zobowiązania tych podmiotów, na załączniku do oferty, o którym mowa w pkt. 11.10.4. SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony dopuszczają także możliwość wprowadzenia zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Zgodnie z postanowieniem art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. niezależnie od wartości tych zmian, o ile możliwość dokonania tych zmian została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, obejmujących zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
- określają rodzaj i zakres zmian;
- określają warunki wprowadzenia zmian;
- nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
Stosownie do powyższego dopuszczalne są następujące zmiany umowy:
aa) zmiany wynikające ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia niniejszej umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w sytuacji wskazanej w § 1 ust. 5,
cc) zmiany wynikające z powierzenia Podwykonawcy wykonania części Przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio;
dd) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikające z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
b) zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym (przedmiocie zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
aa)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia);
bb)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
cc) wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości niniejszej umowy,
c) gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy i jednocześnie wzrost wartości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości niniejszej umowy,
d) gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: praktyka zawodowa kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót budowlanych w branży elektrycznej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.