Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
powiat: człuchowski
59 8341001, faks 59 8342424
sekretariat@ugczluchow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484565
Województwo: pomorskie
Miasto: Człuchów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 59 8341001, faks 59
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w Kołdowie:
a) sieć wodociągowa o śr. 110 PE100-RC SDR17 PN10 - 93,30 m.
b) sieć wodociągowa o śr. 90 PE100-RC SDR17 PN10 - 92,00 m.
c) kanalizacja sanitarna o śr. 200 mm PVC SN-8 - 190,5 m.
d) kanalizacja sanitarna o śr. 160 mm PVC SN-8 - 19,5 m.

Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w Niężywięciu:
a) sieć wodociągowa o śr. 90 mm z rur PE typ PE100-RC SDR 17 - 110,78 m.
b) kanalizacja sanitarna o śr. 200 mm PVC SN-8 - 116,10 m.
c) kanalizacja sanitarna o śr. 160 mm PVC SN-8 - 19,68 m.

Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w Polnicy:
a) sieć wodociągowa o śr. 90 mm z rur PE typ PE100-RC SDR 17 - 289,00 m.
b) kanalizacja sanitarna o śr. 200 mm PVC SN-8 - 350,00 m.

Sieć wodociągowa w Wierzchowie Dworcu:
a) sieć wodociągowa o śr. 90 mm z rur PE typ PE100-RC SDR 17 (odcinek T3-HP 80/4)- 179,00 m.

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00117110, IN.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. Komunikacja między
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij
wiadomość do zamawiającego".Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 ,d) włączona obsługa JavaScript,e)
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Człuchów, Ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, tel. 59 8341001;2. Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sekretariat@ugczluchow.pl lub
wysyłając korespondencję na adres: Urząd Gminy Człuchów, Ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów;3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia IN.272.12.2021 na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów .4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Człuchów oraz
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
Ustawy; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 7. w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan prawo:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu
do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;9. w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, , Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.10. nie przysługuje Pani/Panu:? w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484565
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.