Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lublin
Krochmalna 13j
20-401 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@zdm.lublin.eu
https://zdmlublin.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej Ul. Łęczyńskiej w Lublinie w zakresie wykonania miejsc postojowych wzdłuż jezdni Ul. Łęczyńskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację techniczną, po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskanie zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem.
3. obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
4. wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową ulicy,
5. uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
6. wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
7. przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w ilości po 3 egz.), które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), potwierdzenie zakończenia i odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, przepisami, normami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania (w tym do organu nadzoru budowlanego),
8. protokolarne przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

CPV: 45233200-1, 45110000-1, 45233000-9, 77310000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00116890, ZP-PS.221.1.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdmlublin.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdmlublin.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu Platformy lub za pośrednictwem e-mail. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w
ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
3. Instrukcja korzystania z Platformy w przypadku posiadania konta na Platformie: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce ,,Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść odpowiednio do Formularza rejestracyjnego. Zamawiający dopuszcza w szczególności przesyłanie danych w formatach m.in.: .doc, .docx, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Należy podpisać każdy plik osobno.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą w Lublinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdmlublin.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:30
Miejsce składania ofert: Platforma https://zdmlublin.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację techniczną, po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskanie zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem.
3. obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
4. wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową ulicy,
5. uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
6. wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
7. przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w ilości po 3 egz.), które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), potwierdzenie zakończenia i odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, przepisami, normami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania (w tym do organu nadzoru budowlanego),
8. protokolarne przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1. Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dróg i/lub chodników i/lub parkingów i/lub placów i/lub ścieżek rowerowych i/lub ciągów pieszych o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto każda robota.
Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót (wg zał. nr 5) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej - minimum 1 osoba.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami - dokumentami, o których mowa w pkt 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
2. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami - dowodami, o których mowa w pkt 4.
3. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty - dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i STWiORB. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
4. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z par. 14 ust. 3 umowy:
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane m.in.: z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia. Przy czym, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę.
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.
c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.
e) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót - o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - o czas trwania tych robót.
(...)
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.