Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego

Przedmiot:

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIENIAWA
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
powiat: przysuski
486730001, faks 483777307
sekretariat@gminawieniawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieniawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 486730001, faks 4837
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid. 85/1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid. 85/1", które obejmują:
1. Roboty budowlane
1) Roboty rozbiórkowe oraz przeróbki i uzupełnienia ścian
a) Roboty rozbiórkowe oraz przeróbki i uzupełnienia ścian
b) Ramy stalowe na piętrze
c) Wzmocnienie istniejącego stropu w osiach 6 - 7 oraz A - F
d) Konstrukcja ścian i ścianek
e) Tynki wewnętrzne
f) Okładziny wewnętrzne
g) Stolarka okienna
h) Stolarka i ślusarka drzwiowa
i) Elementy ślusarsko-kowalskie
j) Elementy wentylacji
k) Podłoża, posadzki, podłogi
l) Malowanie
m) Elewacja
n) Opaska
2) Szyb windowy i montaż windy
a) Roboty rozbiórkowo - demontażowe
b) Roboty ziemne
c) Fundamenty i ściany oporowe
d) Konstrukcja szybu windy
e) Konstrukcja i pokrycie dachu szybu oraz ocieplenie stropu
f) Konstrukcja i pokrycie dachu wejścia do windy i altany
g) Tynki
h) Stolarka okienna i drzwiowa
i) Podłoża, posadzki, podłogi
j) Malowanie
k) Elewacja
l) Rusztowania
m) DOSTAWA i montaż windy
3) Remont tarasu i wykonanie schodów zewnętrznych
a) Roboty ziemne i rozbiórkowe
b) Konstrukcja schodów
c) Roboty wykończeniowe
d) Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
2. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne:

a) Centralne ogrzewanie
b) Instalacja wody
c) Instalacja kanalizacji
d) Kotłownia
e) Wentylacja
f) Drenaż opaskowy
g) Zbiornik bezodpływowy
3. Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne
a) Instalacje elektryczne zewnętrzne/oświetlenie terenu
b) Rozdzielnice wewnętrzne
c) Instalacje elektryczne wewnętrzne
d) Instalacja odgromowa
e) Pomiary odbiornicze
f) Szafa RACK
g) Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV
h) Instalacja SSWIN
i) Instalacja sieci LAN
j) Instalacja telewizyjna RTV/SAT
4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
a) Drogi
b) Chodniki
c) Zieleń
d) Odwodnienie liniowe
e) Drenaż opaskowy
Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w projekcie budowlanym, oraz przedmiarach robót (format PDF) zamieszczonych na stronie bip.gminawieniawa.pl w zakładce ,,Przetargi".

CPV: 45215222-9, 45111291-4, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00116958, ZPI.2710.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.gminawieniawa.pl/m,369,przetargi.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@gminawieniawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

Wymagania:
1) Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
2) Wadium może być wnoszone w następujących formach:
? pieniądzu;
? gwarancjach bankowych;
? gwarancjach ubezpieczeniowych;
? poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)
3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XIV.1 SWZ.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przysusze O/Wieniawa, numer konta: 05 9145 1040 2000 0055 2000 0032, z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu ZPI.2710.13.2021".
5) Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.
7) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.2710.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid. 85/1", które obejmują:
1. Roboty budowlane
1) Roboty rozbiórkowe oraz przeróbki i uzupełnienia ścian
a) Roboty rozbiórkowe oraz przeróbki i uzupełnienia ścian
b) Ramy stalowe na piętrze
c) Wzmocnienie istniejącego stropu w osiach 6 - 7 oraz A - F
d) Konstrukcja ścian i ścianek
e) Tynki wewnętrzne
f) Okładziny wewnętrzne
g) Stolarka okienna
h) Stolarka i ślusarka drzwiowa
i) Elementy ślusarsko-kowalskie
j) Elementy wentylacji
k) Podłoża, posadzki, podłogi
l) Malowanie
m) Elewacja
n) Opaska
2) Szyb windowy i montaż windy
a) Roboty rozbiórkowo - demontażowe
b) Roboty ziemne
c) Fundamenty i ściany oporowe
d) Konstrukcja szybu windy
e) Konstrukcja i pokrycie dachu szybu oraz ocieplenie stropu
f) Konstrukcja i pokrycie dachu wejścia do windy i altany
g) Tynki
h) Stolarka okienna i drzwiowa
i) Podłoża, posadzki, podłogi
j) Malowanie
k) Elewacja
l) Rusztowania
m) Dostawa i montaż windy
3) Remont tarasu i wykonanie schodów zewnętrznych
a) Roboty ziemne i rozbiórkowe
b) Konstrukcja schodów
c) Roboty wykończeniowe
d) Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
2. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne:

a) Centralne ogrzewanie
b) Instalacja wody
c) Instalacja kanalizacji
d) Kotłownia
e) Wentylacja
f) Drenaż opaskowy
g) Zbiornik bezodpływowy
3. Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne
a) Instalacje elektryczne zewnętrzne/oświetlenie terenu
b) Rozdzielnice wewnętrzne
c) Instalacje elektryczne wewnętrzne
d) Instalacja odgromowa
e) Pomiary odbiornicze
f) Szafa RACK
g) Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV
h) Instalacja SSWIN
i) Instalacja sieci LAN
j) Instalacja telewizyjna RTV/SAT
4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
a) Drogi
b) Chodniki
c) Zieleń
d) Odwodnienie liniowe
e) Drenaż opaskowy
Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w projekcie budowlanym, oraz przedmiarach robót (format PDF) zamieszczonych na stronie bip.gminawieniawa.pl w zakładce ,,Przetargi".
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215222-9 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) dysponuje osobą wyznaczoną na funkcję kierownika budowy spełniającą warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, a także posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadającą co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2) dysponuje osobą wyznaczoną na funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
3) dysponuje osobą wyznaczoną na funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
4) Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwie inwestycje polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót oraz referencji składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
2. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające (równoważne) im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców zrealizował zadanie i dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (art. 117 ustawy Pzp).
4. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy PZP.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ.
3) Wykaz robót budowlanych obejmujący zrealizowanie co najmniej dwóch inwestycji polegających na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:
a) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 1 do SIWZ;
b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SWZ;
e) dowód wniesienia wadium;
f) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
2) Wadium może być wnoszone w następujących formach:
? pieniądzu;
? gwarancjach bankowych;
? gwarancjach ubezpieczeniowych;
? poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)
3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XIV.1 SWZ.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przysusze O/Wieniawa, numer konta: 05 9145 1040 2000 0055 2000 0032, z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu ZPI.2710.13.2021".
5) Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.
7) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenia stanowiące Załączniki nr 3 i 4 do SWZ
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) konieczności zmiany terminu realizacji:
a) w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych czynników uniemożliwiających realizację robót w wyznaczonym terminie,
c) w związku ze skomplikowanym procesem technologicznym przygotowania i uruchomienia urządzeń lub sprzętu,
d) w związku z koniecznością prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem uzupełniającym,
e) w skutek działania siły wyższej,
f) w związku z nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,
g) w związku z wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) w związku z opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów,
i) w związku z innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,
3) będących wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,
4) dotyczących zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
5) dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 451 ustawy Pzp.
6) konieczności zmiany sposobu rozliczania z fakturowania końcowego na fakturowanie częściowe z uwagi na okoliczności nieprzewidziane na dzień zawarcia umowy.
3. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 4.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.