Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej w budynku

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU
ul. Jana Matejki 57
60-770 Poznań
powiat: Poznań
61415 88 00
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484503
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 61415 88 00
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej w budynku przy Ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej w budynku przy Ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, a w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu budowlanego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym) obejmującego Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Projektowanych Postanowień Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem map do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, programu prac konserwatorskich, badań stratygraficznych, niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego (opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane są dalej Dokumentacją),
2) uzyskanie na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego, o których mowa w ppkt 1) powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja robót budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszenia o zakończeniu robót (a w tym zakresie uzyskanie zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu przez organ) lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zależności od obowiązku wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę lub z obowiązujących przepisów prawa) oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a (zwana dalej Dokumentacją Powykonawczą) Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45210000-2, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45315100-9, 45330000-9-, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00116917, ZP.201.34.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:
W świetle powyższego ZKZL informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych (dalej:
,,Administrator") jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań (dalej ZKZL), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000483352, posiadającym: NIP: 2090002942, Regon: 302538131. W toku
postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, Ul. Matejki 57; e-mail: iod@zkzl.poznan.pl. 2) Dane osobowe
zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania
danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek
administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej
oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od
centralnego zamawiającego (M.P. z 2017 r., poz. 832). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZL, ujawnionym w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL
mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki. 3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych
będą upoważnieni pracownicy ZKZL. 4) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO. 5) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 6)
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość
oceny ofert i zawarcia umowy. 7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8)Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.9)ZKZL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 10)Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres: - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, - przez cały czas trwania umowy, - w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art.
140 rozporządzenia nr 1303/2013.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484503
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 13:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia oferty" dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 305 dni

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511. W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania: ,,Wadium dot. ZP.201.34.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert)
W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 57.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.34.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, a w szczególności:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU): Projektu budowlanego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym) obejmującego Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny oraz innych dokumentów i opracowań wskazanych w treści Projektowanych Postanowień Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem map do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, warunków, uzgodnień i pozwoleń, programu prac konserwatorskich, badań stratygraficznych, niezbędnych do sporządzenia Projektu budowlanego (opracowania projektowe wykonywane w ramach przedmiotu Umowy zwane są dalej Dokumentacją),
2) uzyskanie na podstawie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego, o których mowa w ppkt 1) powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentacji, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
4) realizacja robót budowlanych na podstawie Dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszenia o zakończeniu robót (a w tym zakresie uzyskanie zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu przez organ) lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zależności od obowiązku wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę lub z obowiązujących przepisów prawa) oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 lit. a (zwana dalej Dokumentacją Powykonawczą) Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 9 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 305 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert: I. Cena brutto oferty - waga 60%, II. Okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane w miesiącach - waga - 40%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
(spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma
największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem był remont lub przebudowa budynku obejmująca urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
b) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej jeden remont lub przebudowę budynku obejmującą urządzenia ochrony przeciwpożarowej na kwotę nie mniejszą niż 450 000,00 zł brutto,
c) dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
o konstrukcyjno-budowlanej,
o instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Warunek dotyczący dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wskazanych przez Zamawiającego specjalnościach zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony również w przypadku, kiedy Wykonawca wykaże się posiadaniem osób mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie osobno w zakresie projektowania i osobno w zakresie kierowania robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.1. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.1. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 10 do SWZ,
3) oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy) lub inny podmiotowy środek dowodowy na okoliczność zobowiązania podmiotu trzeciego ;
3) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ) - załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511. W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania: ,,Wadium dot. ZP.201.34.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert)
W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 57.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
- w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 PZP oraz zapisów Projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert: I. Cena brutto oferty - waga 60%, II. Okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane w miesiącach - waga - 40%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
(spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma
największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.