Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4892z ostatnich 7 dni
18247z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
powiat: płoński
zamowienia@zaluski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Załuski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski"
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł I.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w STWIORB oraz obmiarze robót, które stanowią załączniki do SWZ.
4. Załączone do postępowania kosztorysy ofertowe są dokumentami pomocniczymi dla Wykonawcy.

CPV: 45210000-2, 45110000-1, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45314000-1, 45332000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00117131, WIR.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zaluski.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zaluski.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://zaluski.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski"
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł I.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w STWIORB oraz obmiarze robót, które stanowią załączniki do SWZ.
4. Załączone do postępowania kosztorysy ofertowe są dokumentami pomocniczymi dla Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
c) Zdolności ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
d) zdolności techniczna i zawodowa
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 2 roboty budowlane polegające na remoncie/modernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną lub usługę rozumie wykonanie robót budowlanych lub usług w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia

b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie zespołem, posiadającym kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:
1) min. 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) Min. 1 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3) Min. 1 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważne umożliwiające zgodne z prawem pełnienie funkcji kierownika tych robót na przedmiocie umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z zapisami w SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
zgodnie z zapisami w SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.