Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT KALISKI
Plac Świętego Józefa 5
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
625014222, faks 627572622
biurorozwoju@powiat.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 625014222, faks 6275
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki
w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone".
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SWZ).
3. Przedmiotem przebudowy drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki będzie wykonanie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze, o łącznej długości 1,43 km.
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie poszerzenia jezdni, obejmujące m.in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem, poszerzenie jezdni na stabilizacji z gruntobetonu Rm=2,5 Mpa o grubości 10 cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 o grubości 15 cm (poszerzenie)
i o grubości 25 cm (zjazdy), warstwa ścieralna z mma o grubości 4 cm, kanał technologiczny z rur PCV ? 110 na długość 200 m, oznakowanie poziome, montaż tabliczek uchylnych U24.

CPV: 45233140-2, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00117399, ZP.272.1.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/013
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub adresu mailowego: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl z zastrzeżeniem ust. XVII pkt 2 SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub adresu mailowego: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl z zastrzeżeniem ust. XVII pkt 2.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePuap, dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044675/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego
Józefa 5,62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.2) Dane kontaktowe
Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233,email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji -
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.3) Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą
prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz
następujące przepisy prawa:-ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, -ustawa z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164).4) Dane
osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji
postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zmawiający zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej.5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:-przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),-przepisy ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),-przepisy właściwe dla
instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.6) Dane osobowe pozyskane w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których
mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp. 8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem
niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia
Zmawiający może zadać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej
przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają
z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w postępowaniu.9) W związku z jawnością postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane
dotyczą następujące uprawnienia:-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,-prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie-zamówienia publicznego lub jego
załączników,-prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,-prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,-prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i
uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum
zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone".
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SWZ).
3. Przedmiotem przebudowy drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki będzie wykonanie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze, o łącznej długości 1,43 km.
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie poszerzenia jezdni, obejmujące m.in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem, poszerzenie jezdni na stabilizacji z gruntobetonu Rm=2,5 Mpa o grubości 10 cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 o grubości 15 cm (poszerzenie)
i o grubości 25 cm (zjazdy), warstwa ścieralna z mma o grubości 4 cm, kanał technologiczny z rur PCV ? 110 na długość 200 m, oznakowanie poziome, montaż tabliczek uchylnych U24.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium cena - 60 %
Sposób oceny - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium ,,cena", pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej
wg poniższego wzoru:

AC = CN/CB x 60 punktów
gdzie:
AC - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena
CN - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert
CB - cena w ofercie badanej

2) Kryterium okres rękojmi za wady - 40 %
Sposób oceny: Wykonawca może zaoferować 5, 6 lub 7 letni okres rękojmi
za wady na wykonany przedmiot umowy. Oferta otrzyma ilość punktów (R)
odpowiadającą zaoferowanemu okresowi rękojmi jn.:

a) 5 lat rękojmi - R = 0 punktów,
b) 6 lat rękojmi - R = 20 punktów,
c) 7 lat rękojmi - R = 40 punktów.
Wykonawca może zaproponować termin rękojmi w pełnych latach tj.: 5, 6 lub 7.
Wykonawca nie może zaoferować okresu rękojmi krótszego niż 5 lat.
Wykonawca nie może zaoferować okresu rękojmi dłuższego niż 7 lat.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max 40 punktów.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu rękojmi (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego), np.: brak wskazania okresu rękojmi, lub wskazanie błędnego okresu rękojmi, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres rękojmi zostanie przyjęty okres 5 lat.
2. Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów w zastosowanych kryteriach, obliczonych według poniższego wzoru:
AB = AC + R
gdzie:
AB - łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie
AC - ilość punktów w kryterium cena przyznana badanej ofercie
R - ilość punktów za okres rękojmi przyznana badanej ofercie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. min.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która pełnić będzie funkcję kierownika budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, tj. do dostarczenia na wezwanie:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu oferty (sporządzonym wg formularza określonego w załączniku nr 1 do SWZ).
Ponadto wraz z formularzem oferty Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w ust. XIII pkt 1 SWZ oraz wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia:
1) kosztorys ofertowy z cenami netto za wykonanie robót w poszczególnych pozycjach. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy ściśle wg załącznika nr 2 do SWZ przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót
w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego i Specyfikacji warunków zamówienia. Kosztorys należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
3) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 5,
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaką część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) warunek określony w ust. IX pkt 2 ppkt 4 lit. a) SWZ musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu),
b) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone
w ust. X SWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny
na wykonanie robót,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót
o których mowa w ppkt 1,
3) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, o okres tego wstrzymania,
4) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
5) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych o czas ich występowania, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,
6) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonanie robót
- w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach,
7) w przypadku wystąpienia niezależnie od Wykonawcy warunków uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - w takim przypadku termin wykonania zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach,
8) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót, o czas tego wstrzymania,
9) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
10) powierzenia realizacji części zakresu innym Podwykonawcom niż przedstawieni
w ofercie,
11) rezygnacji z Podwykonawstwa,
12) zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy,
13) zmian podyktowanych zmianami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień
do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy,
14) zmian podyktowanych okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19,
a wpływającymi na należyte wykonanie niniejszej umowy,
15) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT o kwotę wnikającą ze zmiany stawki podatku VAT.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium cena - 60 %
Sposób oceny - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium ,,cena", pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej
wg poniższego wzoru:

AC = CN/CB x 60 punktów
gdzie:
AC - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena
CN - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert
CB - cena w ofercie badanej

2) Kryterium okres rękojmi za wady - 40 %
Sposób oceny: Wykonawca może zaoferować 5, 6 lub 7 letni okres rękojmi
za wady na wykonany przedmiot umowy. Oferta otrzyma ilość punktów (R)
odpowiadającą zaoferowanemu okresowi rękojmi jn.:

a) 5 lat rękojmi - R = 0 punktów,
b) 6 lat rękojmi - R = 20 punktów,
c) 7 lat rękojmi - R = 40 punktów.
Wykonawca może zaproponować termin rękojmi w pełnych latach tj.: 5, 6 lub 7.
Wykonawca nie może zaoferować okresu rękojmi krótszego niż 5 lat.
Wykonawca nie może zaoferować okresu rękojmi dłuższego niż 7 lat.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max 40 punktów.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu rękojmi (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego), np.: brak wskazania okresu rękojmi, lub wskazanie błędnego okresu rękojmi, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres rękojmi zostanie przyjęty okres 5 lat.
2. Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów w zastosowanych kryteriach, obliczonych według poniższego wzoru:
AB = AC + R
gdzie:
AB - łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie
AC - ilość punktów w kryterium cena przyznana badanej ofercie
R - ilość punktów za okres rękojmi przyznana badanej ofercie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.